Ochrona zabytków w gminie. Aspekty prawne i praktyka

Miejsce
Internet
Termin
27 listopada 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
285 zł
Cele i korzyści

Rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie ochrony zabytków oraz dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego i standardów wprowadzonych orzecznictwem sądowoadministracyjnym. Możliwość indywidualnych konsultacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. System ochrony zabytków w Polsce:
a. Zagadnienia podstawowe.
b. Katalog form ochrony zabytków.
2. Rola gminy w systemie ochrony zabytków. Podział kompetencji między administrację rządową i samorządową.
3. Zabytki w planowaniu przestrzennym:

a. Ustalenia ochrony miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
b. Strefy ochrony konserwatorskiej w planowaniu przestrzennym.
c. Najczęstsze błędy w ustaleniach planów miejscowych.
d. Ustalenia ochrony w decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenów.
e. Problemy tzw. starych wpisów – brak załączników graficznych, brak jednoznacznych wpisów itp.
4. Gminna ewidencja zabytków:
a. Charakter prawny gminnej ewidencji zabytków.
b. Skutki wpisu do gminnej ewidencji zabytków.
c. Procedura sporządzenia kart adresowych - udział społeczny, organy.
d. Błędy w gminnej ewidencji zabytków.
e. Zaskarżanie GEZ.
f. GEZ a prawo budowlane.
5. Gminny program opieki nad zabytkami.
6. Zagadnienia proceduralne związane z decyzjami wydawanymi przez organy ochrony zabytków.
7. Przegląd orzeczeń sądowych w zakresie ochrony zabytków w gminie.
8. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, osoby zajmujące się ochroną zabytków w pracy zawodowej, urbaniści, osoby zajmujące się procesem inwestycyjnym przy obiektach zabytkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 23 listopada 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!