Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Miejsce
Internet
Termin
21 lipca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
240 zł
Cele i korzyści

Prawidłowa realizacja opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Znajomość wprowadzonych zmian do przepisów regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja właściciela nieruchomości. Podmiot faktycznie władający nieruchomością. Wspólnota mieszkaniowa i spółdzielnia mieszkaniowa jako podmioty obciążone obowiązkami właściciela nieruchomości.
2. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości. Zamieszkiwanie na nieruchomości przez część miesiąca.
3. Opłata z nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
4. Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w deklaracji (nowa deklaracja, korekta deklaracji, okres obowiązywania wysokości opłaty określonej w deklaracji).
5. Możliwość złożenia odrębnych deklaracji dla poszczególnych budynków lub ich części w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi.
6. Termin do złożenia przez właściciela nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz nowej deklaracji w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych.
7. Zakaz składania deklaracji zmniejszającej wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny. Wyjątki od zasady.
8. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zawiadomienie o wysokości opłaty. Zawiadomienie jako podstawa do wystawienia tytułu wykonawczego.
9. Obowiązek określenia w drodze decyzji wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych na podstawie powiadomienia od podmiotu odbierającego odpady komunalne.
10. Określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w decyzji – czynności poprzedzające wydanie decyzji, okres obowiązywania wysokości opłaty określonej w decyzji.
11. Deklaracja i decyzja jako podstawa do dokumentowania przypisu i odpisu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Inne dowody księgowe służące dokumentowaniu odpisu opłaty.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gmin oraz związków międzygminnych zajmujący się opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, absolwentka Akademii Ekonomicznej w Krakowie, doradca podatkowy. Doświadczenie zdobyte w Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Krakowie w Wydziale Kontroli Gospodarki Finansowej oraz Urzędzie Miasta Krakowa w Wydziale Podatków i Opłat na stanowiskach kierowniczych. Wydawca tygodnika o tematyce podatkowej „e-serwis Podatki lokalne”. Prowadząca szkolenia z zakresu prawa podatkowego oraz rachunkowości od kilkunastu lat.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie http://frdl.szczecin.pl do 16 lipca 2020 r.
UWAGA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!