Pomoc publiczna dla przedsiębiorców – samorząd terytorialny jako organ udzielający pomocy publicznej

Miejsce
Internet
Termin
06 listopada 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
270 zł
Cele i korzyści
 • Poznanie podstaw prawa pomocy publicznej i zasad reglamentacji pomocy publicznej,
 • Uzyskanie wiadomości o zasadach i trybie udzielania pomocy de minimis,
 • Nabycie umiejętności samodzielnego opracowania sprawozdania JST o udzielonej pomocy publicznej.
zwiń
rozwiń
Program

 

1. Pomoc publiczna – zagadnienia podstawowe (Kiedy wsparcie środkami publicznymi jest pomocą publiczną? Co zamieszczać w sprawozdaniach?)

 • Pojęcie: „pomoc publiczna” oraz jego znaczenie w praktyce finansów publicznych;
 • Wsparcie przedsiębiorcy oraz forma i wartość pomocy;
 • Przedsiębiorca – kto otrzymując wsparcie podpada pod określenie „beneficjent pomocy publicznej”;
 • Środki publiczne – jako przedmiot pomocy publicznej;
 • Uprzywilejowanie (faworyzowanie) przedsiębiorcy w ramach pomocy publicznej;
 • Zakłócenie konkurencji – jako następstwo pomocy publicznej;
 • Wpływ pomocy publicznej na wymianę handlową w wymiarze „wspólnotowym” – jako warunek konieczny uznania wsparcia za pomoc publiczną;

2. System prawa pomocy publicznej

 • Struktura prawa pomocy publicznej UE obowiązującego organy krajowe;
 • Przedmiot materialnego oraz proceduralnego prawa pomocy publicznej;
 • Dopuszczalna pomoc publiczna z art. 107 ust. 2 i 3 TfUE;
 • Inne (niż z art. 107 TFUE) rodzaje dopuszczalnej pomocy publicznej;
 • Proceduralne prawo pomocy publicznej;
 • Prawo pomocy publicznej stanowione na podstawie art. 109 TfUE;
 • Akty normatywne w zakresie tzw. „wyłączeń grupowych”;
 • Moc wiążąca wytycznych i obwieszczeń Komisji (UE);
 • Rola (uzupełniająca) polskich przepisów prawa pomocy publicznej;
 • Przepisy kompetencyjne polskiej administracji, jako „instrument” udzielania pomocy publicznej (przykłady);
 • Pomoc publiczna w dobie Covid 19, akty UE oraz przepisy polskie.

3. Tryb udzielania pomocy publicznej w Rz.P. wg. ustawy z 30.04.2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej

 • Ogólna procedura udzielania pomocy publicznej i wyłączenia od niej;
 • Wniosek o udzielenie pomocy;
 • Opinia Prezesa UOKiK lub ministra właściwego ds. rolnictwa – charakter prawny i moc wiążąca;
 • Notyfikacja środka pomocowego i postępowanie przed Komisją (UE);
 • Obowiązek informowania przedsiębiorcy o notyfikacji lub o braku obowiązku notyfikacji;
 • Program pomocowy i „pomoc programowa” – charakterystyka, rodzaje, znaczenie praktyczne, przykłady w praktyce polskiej;
 • Pomoc publiczna automatyczna (bez decyzji lub bez umowy);
 • Sprawozdania o pomocy udzielonej oraz informacje o pomocy otrzymanej;
 • Systemy wsparcia z bezzwrotnej pomocy zagranicznej (w tym z UE), a reglamentacja pomocy publicznej dla przedsiębiorców;
 • Pomoc publiczna a partnerstwo publiczno-prywatne;

4. Wybrane rodzaje pomocy publicznej i instrumenty jej udzielana w Rz.P.

 • Pomoc na ratowanie i restrukturyzację;
 • Tytuły pomocy z rozporządzenia Komisji (UE) NR 651/2014 w sprawie wyłączeń grupowych;

5. Warunki i tryb udzielania pomocy na zasadach de minimis.

6. Podsumowanie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

SZKOLENIE SKIEROWANE JEST DO:

 • pracowników Urzędów JST, w tym wydziałów finansowych, wydziałów podatkowych i wydziałów gospodarujących nieruchomościami,
 • radców prawnych obsługujących samorządy terytorialne.
 
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik i administratywista, szkoli z tematyki pomocy publicznej od 2002 r. Zatrudniony w RIO. Z tematyki pomocy publicznej po akcesji przeprowadził w kraju ok. 70 szkoleń dla JST i przedsiębiorców.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA: Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 30 października 2020 r.

UWAGA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!