Praca biura rady i rady jako organu stanowiącego JST w dobie epidemii

Cele i korzyści

• Ugruntowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie pracy rady, w tym szczegółowe omówienie funkcjonowania rady na tle koronawirusa.
• Poznanie aspektów związanych z funkcjonowaniem organów gminy/miasta, wzajemnych relacji pomiędzy organem stanowiącym a wykonawczym, organizacja rady i zadania biura rady.
• Omówienie prac w komisjach, w tym rewizyjnej, skarg i wniosków.
• Wskazanie aspektów stosowania przepisów o RODO w pracy organów gminy/miasta;
• Przedstawienie działalności kontrolnej rady, wskazanie kwestii dotyczących problematyki uchwalania budżetu.
• Możliwość wymiany doświadczeń, konsultacji kwestii problemowych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zagadnienia ogólne:
a. Ramy prawne funkcjonowania organów JST.
b. Wzajemna relacja organów gminy – organ stanowiący a wykonawczy.
c. Status prawny radnego - podstawowe prawa i obowiązki.
2. Organizacja rady i zadania biura rady:
a. Rola i zadania przewodniczącego rady.
b. Obsługa rady przez biuro rady, relacje służbowe iwspółpraca z przewodniczącym rady, przygotowanie sesji i komisji w dobie koronawirusa.
c. Porządek i przebieg obrad sesji rady – w tym głosowanie i nagrywanie.
d. Funkcjonowanie komisji rady, zadania przewodniczących komisji i radnych.
3. Funkcjonowanie i aktualne zagadnienia w pracy rady z uwzględnieniem trudności związanych z koronawirusem:
a. Działalność kontrolna rady, komisji rewizyjnej.
b. Interpelacje i zapytania radnych, dostęp do informacji publicznej.
c. Rozpatrywanie skarg, wniosków i petycji.
d. Oświadczenia majątkowe radnych.
e. RODO - obowiązki w zakresie ochrona danych osobowych.
4. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Sekretarze, przewodniczący rady, pracownicy biur rady gminy, miasta i powiatu, radni, wszystkie osoby zainteresowane tematyką zajęć.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec z zakresu procedur postępowania w JST, praktyk, od 12 lat Sekretarz Gminy i Miasta Chęciny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UJ w Krakowie, specjalność administracja samorządowa. Trener z praktycznym doświadczeniem w zakresie funkcjonowania administracji oraz zarządzania jednostką samorządu terytorialnego. Zajmuje się m.in. nadzorem nad sprawami związanymi z organizacją pracy urzędu i współpracą z biurem rady. Wykładowca akademicki na studiach podyplomowych w zakresie samorządu terytorialnego, administracji i prawa publicznego.

zwiń
rozwiń