Praktyczne zasady rachunkowości budżetowej dla jednostek i zakładów budżetowych

Cele i korzyści

Uporządkowanie wiedzy uczestników w obszarze tych szczególnych zasad rachunkowości budżetowej, gdzie najczęściej popełniane są błędy i nieprawidłowości (wynikające z protokołów RIO i NIK), również w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, w czasie którego obowiązują szczególne przepisy ustaw o Tarczy Antykryzysowej oraz rozporządzeń wykonawczych.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Ewidencja należności i dochodów, w tym m.in.: przypisanych, nieprzypisanych, nadpłaty, zaległości, odraczanie terminu płatności, rozkładanie na raty, umorzenia, przedawnienia, należności sporne i wątpliwe.
 2. Ewidencja odsetek od należności – zmiany stawek.
 3. Rekompensata za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców (40/70/100 euro) – zasady, ewidencja.
 4. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
 5. Zmiany w zakresie należności wynikające z sytuacji epidemii m.in. zawieszenie postepowań podatkowych, zmiany terminów zapłaty w opłatach czynszowych, brak opłaty prolongacyjnej oraz rekompensaty za koszty dochodzenia należności cywilnoprawnych od przedsiębiorców.
 6. Ewidencja wydatków, w tym min.: wydatki remontowe i inwestycyjne. Inne zasady funkcjonowania wydatkowego w okresie epidemii m.in. zmiana uprawnień wójta w zakresie zmiany budżetu JST czy funkcjonowania dotacji.
 7. Zobowiązania finansowe i zaangażowanie.
 8. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m.in.: amortyzacja, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych.
 9. Inne różne wątpliwości ewidencyjne: kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów – możliwe uproszczenia.
 10. Konta pozabilansowe.
 11. Ewidencja wyniku finansowego.
 12. Fundusz jednostki – istota, analityka.
 13. Sesja pytań i odpowiedzi.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów księgowości jednostek i zakładów budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik gminy; wykładowca i doradca z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych, w tym szczególnie budżetu zadaniowego i kontroli zarządczej, dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju; autorka publikacji w miesięcznikach „Finanse Publiczne” i „Rachunkowość budżetowa”.

zwiń
rozwiń