Prawo budowlane. Kolejna duża nowelizacja ustawy

Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami z zakresu: procedur prowadzących do możliwości legalnego rozpoczęcia robót budowlanych oraz przebiegu procesu budowlanego i podstawowych obowiązków jego uczestników.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zmiana definicji obszaru oddziaływania obiektu.
2. Nowe regulacje w zakresie możliwości odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych.
3. Nowy układ przepisów w zakresie określenia obiektów i robót budowlanych zwolnionych z obowiązku uzyskania pozwoleń na budowę ale wymagających lub niewymagających zgłoszenia.
4. Rozszerzenie zakresu zwolnień z obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę dla kolejnych rodzajów obiektów budowlanych.
5. Zmiany w zakresie dokumentów załączanych do wniosku o pozwolenie na budowę. Rezygnacja z wzoru decyzji o pozwoleniu na budowę.
6. Zmiany w zakresie zawartości projektu budowlanego. Nowy stadium projektowe - projekt techniczny oraz zmiany w zakresie zasad sprawdzania wniosku o pozwolenie na budowę.
7. Nowe regulacje dotyczące istotnych odstąpień od zatwierdzonych projektów budowlanych i zasad dotyczących wprowadzania odstąpień.
8. Wzmocnienie trwałości decyzji o pozwoleniu na budowę i o pozwoleniu na użytkowanie, poprzez wprowadzenie cezury czasowej 5 lat. Zmiany w zakresie procedur dotyczących przenoszenia pozwoleń na budowę.
9. Zmiany zasad regulujących zawiadamianie organów o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych.
10. Nowe zasady regulujące geodezyjne wyznaczanie obiektów budowlanych w terenie oraz ich geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
11. Zmiany w zakresie sposobu prowadzenia dziennika budowy oraz obowiązków kierownika budowy wykonywanych przed rozpoczęciem budowy.
12. Nowy rozdział 5a dotyczący działań nielegalnych, zmiany w zakresie możliwości legalizacji samowoli budowlanych, uproszczona legalizacja po 20 latach od zakończenia budowy.
13. Nowy rozdział 5b dotyczący procedur kończenia budowy.
14. Zmiany zasad dotyczących częściowych odbiorów obiektów budowlanych i zakresu obowiązkowej kontroli.
15. „Pouczenie” od organu w przypadku stwierdzenia nielegalnego przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.
16. Określenie treści protokołu z kontroli okresowej obiektu budowlanego.
17. Zmiany w zakresie przepisów karnych, w tym planowane uchylenie art. 90.
18. Zmiany z 23 innych, powiązanych ustawach.
19. Okres przejściowy, stopniowe wprowadzanie niektórych nowych regulacji.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów budownictwa, architektury, inwestycji, wszyscy uczestnicy procesu budowlanego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Członek zarządu Fundacji Edukacji Menedżerskiej Budowlanych. Aktywnie uczestniczy w pracach Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa. Pełni nadzory budowlane, posiada uprawnienia rzeczoznawcy budowlanego. Prowadzi szkolenia za zakresu procesu inwestycyjnego w budownictwie oraz zmian w prawie budowlanym. Posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w branży konstrukcyjno-budowlanej, tytuł rzeczoznawcy budowlanego, doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń