Przejmowanie nieruchomości pod drogi publiczne oraz ustalanie odszkodowań z tego tytułu

Cele i korzyści

Zapoznanie uczestników z zagadnieniami dotyczącymi procedur przejmowania nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych pod drogi publiczne i ustalania odszkodowań za te nieruchomości, sposoby ich rozliczania i wypłaty. Uczestnicy zajęć zdobędą wiedzę teoretyczną opartą na przykładach oraz ugruntowanym orzecznictwie sądów administracyjnych w zakresie procedur przejmowania nieruchomości przeznaczonych lub wykorzystywanych pod drogi publiczne oraz ustalania odszkodowań za wywłaszczenie praw do tych nieruchomości.

zwiń
rozwiń
Program

I. Specustawa drogowa:
1. Przejmowanie nieruchomości pod drogi publiczne oraz ustalanie odszkodowań w trybie ustawy z 10 kwietnia 2013 o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych - „specustawa drogowa”:
a. Tryb przeprowadzania postępowania (specustawa drogowa - KPA):
• Przejmowanie nieruchomości – decyzja ZRiD.
• Ustalenie wysokości odszkodowania.
• Odszkodowanie w stosunku do ograniczonych praw rzeczowych.
• Odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym (nieznane strony postępowania).
• Hipoteka – obowiązki nałożone na banki.
• Udostępnianie akt, dowody.
• Przeszkody procesowe.
b. Możliwość zrzeczenia się odszkodowania przez Skarb Państwa i jednostki samorządu terytorialnego (oświadczenia).
c. Procedura ustalenia wartości nieruchomości zajętej pod drogi publiczne.
d. Wygaszenie w części decyzji ZRiD a odszkodowanie. 
2. Wycena nieruchomości dla potrzeb ustalenia wysokości odszkodowania – „specustawa drogowa”:
a. Rzeczoznawca majątkowy jako biegły w postępowaniu o ustalenie wysokości odszkodowania.
b. Ocena operatu szacunkowego jako dowodu w sprawie.
c. Odliczenie wartości drzewostanu od odszkodowania dot. Lasów Państwowych.
3. Omówienie orzecznictwa w zakresie odszkodowań za nieruchomości przejmowane pod drogi publiczne.
II. Inne przepisy:
1. Podstawy prawne nabywania nieruchomości pod drogi publiczne: 
a. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami: 
• Nabycie nieruchomości na podstawie wywłaszczenia.
• Nabycie nieruchomości na podstawie art. 98 i art. 105.
• Nabycie nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości z urzędu.
b. Nabycie nieruchomości na podstawie art. 73 ustawy z 13 października 1998 roku – przepisy wprowadzające ustawy reformujące administracje publiczną.
2. Odszkodowania za nieruchomości zajęte pod drogi publiczne: 
a. W trybie art. 73 ustawy z 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,
b. W trybie art. 98 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami.
3. Analiza:
a. Art. 130, 132, 134 i 135 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami w kontekście ustalania odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne.
b. Paragraf 36 rozporządzenia z 21 września 2004r. W sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego dotyczącego ustalania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne.
c. Orzecznictwa w zakresie ustalania odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości pod drogi publiczne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy gmin, powiatów, urzędów marszałkowskich, urzędów wojewódzkich oraz pracownicy zarządów dróg miejskich, powiatowych, wojewódzkich, GDDKiA zajmujący się zarówno ustalaniem odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne jak i przejmowaniem tych nieruchomości i wypłacaniem odszkodowań. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Z wykształcenia inżynier geodeta, wieloletni pracownik administracji samorządowej z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie gospodarki nieruchomościami i geodezji. Na co dzień kierująca wydziałem gospodarki nieruchomościami, gdzie między innymi nadzoruje postępowania w omawianym zakresie oraz współpracuje z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej. Od kilku lat trenerka prowadząca szkolenia o tematyce z dziedziny gospodarki nieruchomościami, geodezji i postępowań administracyjnych. Przede wszystkim praktyk w przedstawianej tematyce.

zwiń
rozwiń
Inne terminy szkoleń
Internet
Internet
Termin
26 listopada 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00