Przyznawanie świadczeń opiekuńczych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych - najnowsze trendy orzecznicze, przyznawanie świadczeń w czasie epidemii. Zasiłek pielęgnacyjny - specjalny zasiłek opiekuńczy - świadczenie pielęgnacyjne

Adresaci

Pracownicy JST i jednostek pomocy społecznej zajmujący się udzielaniem świadczeń rodzinnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Poszerzenie wiedzy m.in. na temat świadczeń opiekuńczych i pielęgnacyjnych, nienależnie pobranych oraz możliwości otrzymania dwóch świadczeń w jednej rodzinie. Zdobycie wiedzy na temat aktualnych przepisów prawnych oraz najnowszego orzecznictwa, a także usystematyzowanie wiadomości na temat świadczeń rodzinnych w okresie epidemii oraz przybliżenie zagadnień teoretycznych i praktycznych z ustawy o świadczeniach rodzinnych w przedmiocie świadczeń opiekuńczych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasiłek pielęgnacyjny – zasady ustalania uprawnień, ustalania daty niepełnosprawności- ustalanie okoliczności przebywania w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie, data przyznawania zasiłku pielęgnacyjnego, zasiłek pielęgnacyjny a wstrzymanie dodatku pielęgnacyjnego, właściwe oznaczenie małoletniego jako strony postępowania.
 2. Specjalny zasiłek opiekuńczy – wydawanie decyzji (katalog podmiotowy, przesłanki negatywne, kryterium dochodowe, zasady obliczania dochodu: skład rodziny, utrata i uzyskanie, przekroczenie kryterium obliczanie dochodu i trudności interpretacyjne w odniesieniu do niektórych składników dochodu. Rezygnacja z zatrudnienia jako podstawowy warunek uzyskania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego- ocena stanu faktycznego w sprawie wpływ faktu rejestracji jako osoby bezrobotnej na ocenę przesłanki rezygnacji z zatrudnienia, legitymowanie się orzeczeniami o całkowitej niezdolności do pracy oraz niezdolności do samodzielnej egzystencji Reguły ubiegania się o specjalny zasiłek opiekuńczy.
 • Zakres opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny.
 • Zakres obowiązku alimentacyjnego. Formy realizacji świadczeń alimentacyjnych.
 • Pojęcie „opieki stałej” jako przesłanki uzyskania specjalnego zasiłku opiekuńczego. Funkcja specjalnego zasiłku opiekuńczego. Specjalny zasiłek opiekuńczy dla pasierbicy.
 • Zmiana dochodu - utrata części zatrudnienia.
 1. Świadczenie pielęgnacyjne (orzeczenia TK, katalog podmiotowy, przesłanki negatywne, wznowienie postępowania w sprawie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego) Możliwość otrzymania dwóch świadczeń w jednej rodzinie – warunki. Świadczenie pielęgnacyjne a dodatek wychowawczy. 
 • Zaprzestanie prowadzenia gospodarstwa rolnego lub zaprzestanie wykonywania pracy w gospodarstwie rolnym jako przesłanki uzyskania świadczenia pielęgnacyjnego przez rolnika.
 • Pobyt w hospicjum osoby niepełnosprawnej.
 • Powierzenie opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny osobie zobowiązanej do alimentacji w dalszym stopniu.
 • Kryterium wieku.
 • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego i wieku; wyrok Trybunału Konstytucyjnego w sprawie świadczenia pielęgnacyjnego i renty.
 • Sprawowanie opieki nad małżonkiem a prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.
 • Przyczyny niesprawowania opieki a ocena podstaw do przyznania świadczenia pielęgnacyjnego.
 • Obiektywne względy uniemożliwiające wykonywanie obowiązków opiekuna.
 • Przyznanie świadczenia w części stanowiącej różnicę pomiędzy uzyskiwaną emeryturą, a kwotą świadczenia pielęgnacyjnego. Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego osoby mającej ustalone prawo do emerytury.
 • Zbieg świadczenia pielęgnacyjnego i ustalonego prawa do zasiłku dla opiekuna.
 • Korzystanie z urlopu wychowawczego po urodzeniu niepełnosprawnego dziecka jako forma rezygnacji z zatrudnienia.
 • Dopuszczalność ustalania daty powstania niepełnosprawności podczas rozpoznawania wniosku o przyznanie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego.
zwiń
rozwiń