System Informacji Oświatowej. Potwierdzanie i weryfikacja danych do subwencji przez samorządy

Cele i korzyści
  • Szkolenie będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO. 
  • Prowadzący szkolenie przekaże informacje dotyczące merytorycznych aspektów wprowadzania danych do SIO w kontekście poprawnego naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu. Zostaną omówione raporty w Strefie dla Zalogowanych.
  • Przedstawienie procedury potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej.
  • Omówienie roli samorządu w weryfikacji danych w SIO, wskazanie jak samorząd może weryfikować dane wprowadzane przez szkoły, jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.
  • poznanie tzw. nowego systemu informacji oświatowej w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem funkcji i obszarów istotnych dla jst,
  • szkolenie będzie przeprowadzone na rzeczywistej (szkoleniowej) aplikacji nowego SIO,
  • prowadzący szkolenie na aplikacji SIO pokaże, które dane, i w których modułach aplikacji samorząd powinien dokładnie zweryfikować,
  • przedstawiona zostanie procedura potwierdzenia prawdziwości danych wprowadzanych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej,
  • omówione zostanie jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO wg stanu na dzień 30 września, aby był uwzględniony do subwencji.
zwiń
rozwiń
Program


1. Potwierdzanie prawdziwości danych wprowadzonych w nowym SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu:
• raporty w Strefie dla Zalogowanych,
• omówienie zestawienia zawierającego dane z nowego SIO do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu,
• omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez szkoły – ustawowe terminy,
• omówienie procedury potwierdzenia prawdziwości zestawiania subwencyjnego przez samorząd – rola samorządu w potwierdzaniu danych subwencyjnych ze szkół i terminy ustawowe,
• jak samorząd może zweryfikować poprawność danych wprowadzonych przez szkoły do nowego SIO, tak aby otrzymać prawidłowo naliczoną subwencję oświatową?
• jak i do kiedy można poprawić błąd w nowym SIO w kontekście ustawowych terminów naliczenia subwencji na danych z nowego SIO - okres możliwych korekt danych SIO i brak możliwości takich korekt po określonej dacie,
• konsekwencje niewprowadzenia danych oraz wprowadzenia ich niezgodnie ze stanem faktycznym (zwrot nienależnie pobranej subwencji, 5-letni okres kontroli),
• kontrola poprawności danych subwencyjnych z punktu widzenia jednostki samorządu terytorialnego. Możliwości i ograniczenia.
2. Omówienie danych wprowadzanych do nowego SIO, które są używane przez MEN do naliczenia subwencji oświatowej dla samorządu:
• wprowadzanie danych do nowego SIO w kontekście naliczenia części oświatowej subwencji ogólnej dla samorządu. Aspekty merytoryczne dotyczące wprowadzania danych do nowego SIO,
• poprawne przypisanie uczniów do oddziałów podstawowych i dodatkowych – wskazanie kiedy uczeń powinien być w dwóch oddziałach,
• uczeń niezweryfikowany – postępowanie wyjaśniające dyrektora szkoły, weryfikacja ucznia a naliczenie subwencji oświatowej na tego ucznia,
• poprawne wprowadzenie orzeczeń uczniów, wraz z okresami obowiązywania oraz ich weryfikacja z poradnią, weryfikacja orzeczenia a naliczenie subwencji oświatowej na to orzeczenie,
• poprawne wprowadzenie pozostałych danych subwencyjnych, dotyczących ucznia (nauczanie domowe, nauczanie indywidualne, bezpłatna nauka języka polskiego itd.),
• poprawne wprowadzenie umów nauczycieli do subwencji oświatowej (rodzaj umowy, tygodniowy wymiar zajęć, nieobecności subwencyjne, awans zawodowy),
• Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przy wprowadzeniu danych do subwencji – podejście praktyczne.
3. Prezentacja na aplikacji nowego SIO, jak wprowadzać dane do systemu przez jednostkę samorządu terytorialnego w każdym z modułów: RSPO, Dane zbiorcze.
4. Praca z instrukcjami do nowego SIO – jak sprawnie i szybko znaleźć odpowiedź na pojawiające się pytania, dotyczące technicznych i merytorycznych aspektów wprowadzania danych.
5. Inne aspekty: ochrona danych osobowych a RODO, udzielanie upoważnień, terminy przekazywania danych, operacje grupowe, praca z filtrami.
6. Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

 Pracownicy jednostek samorządu terytorialnego – Wójtowie, Starości, Skarbnicy, pracownicy wydziałów oświaty, budżetu, oświaty, edukacji, CUW, ZEAS, którzy kontrolują czy dane, które przekazała szkoła są prawidłowe oraz potwierdzają prawdziwość danych subwencyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Przez 6 lat był pracownikiem Ministerstwa Finansów, następnie przez 9 lat pracownikiem Ministerstwa Edukacji Narodowej. W MEN na początku Naczelnik Wydziału Analiz w Departamencie Ekonomicznym, a potem przez 6 lat pełnił funkcję Dyrektora Departamentu odpowiedzialnego za System Informacji Oświatowej oraz za finansowanie zadań oświatowych, w tym za opracowanie corocznego algorytmu podziału części oświatowej subwencji ogólnej. Autor m.in. ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, nowelizacji ustawy o SIO, wcześniej przepisów w zakresie tzw. dotacji przedszkolnej, dotacji podręcznikowej oraz dotacji dla szkół i placówek niesamorządowych.

zwiń
rozwiń