To co musisz wiedzieć o nowym prawie zamówień publicznych przed 1 stycznia 2021 roku

Miejsce
Internet
Termin
30 listopada 2020
Czas trwania
09:00 - 15:00
Cena
350 zł
Cele i korzyści

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo zamówień! To nie jest kolejna nowelizacja, a zbiór całkowicie nowych przepisów!

To największe zmiany w historii zamówień publicznych.

Zapraszamy na szkolnie z wybitnym ekspertem, na którym głównym celem będzie zapoznanie uczestników z wprowadzanymi zmianami oraz przygotowanie ich do wdrożenia nowej ustawy PZP w urzędzie.

Prowadzący omówi na szkoleniu jakie problemy mogą napotkać osoby zajmujące się zamówieniami publicznymi po zmianach, które nastąpią od stycznia 2021 roku

Jeśli chcesz się dowiedzieć:

- Co to są zamówienia bagatelne i jak przygotować zamówienia?

- Kiedy należy sporządzić raport z realizacji zamówienia i co powinien on zawierać?

- Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?

- Jakie są tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi UE

To szkolenie spełni Twoje oczekiwania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zamówienia bagatelne:

 • Co to jest wartość dotycząca jednorazowego zakupu?
 • Przepisy mające zastosowanie do zamówień bagatelnych
 • Ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym:
  • Kiedy należy opublikować ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym?
  • Co winno zawierać ogłoszenie o zamówieniu bagatelnym?
  • Przypadki, w których nie ma konieczności zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu bagatelnym.

2. Analiza potrzeb i wymagań:

 • Kto jest zobowiązany dokonać analizy potrzeb i wymagań?
 • Co musi obejmować analiza potrzeb i wymagań?
 • W jakiej formie powinna być dokonania analiza potrzeb i wymagań?
 • Kiedy musi być dokonana analiza potrzeb i wymagań?

3. Raport z realizacji zamówienia:

 • Kiedy należy sporządzić raport z realizacji zamówienia?
 • Co musi zawierać ten raport?
 • Czy raport z realizacji zamówienia stanowi załącznik do protokołu postępowania?

4. Ogłoszenie o wykonaniu zamówienia:

 • Kto musi zamieszczać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Gdzie należy opublikować ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Co musi zawierać ogłoszenie o wykonaniu umowy?
 • Czy Wykonawca może wykorzystać ogłoszenie o wykonaniu umowy jako substytut referencji?
 • Jaka jest przydatność ogłoszenia o wykonaniu umowy dla innych Zamawiających oraz organów kontrolnych?

5. Informacja o złożonych ofertach i wnioskach o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:

 • Kto musi przekazywać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 • W jakim terminie należy przekazać informację o złożonych wnioskach lub ofertach?
 • Co musi zawierać taka informacja?

6. Konflikt interesów:

 • Co to jest konflikt interesów?
 • Kiedy należy złożyć oświadczenie o braku konfliktu interesów, a kiedy o istnieniu konfliktu interesów?
 • Kiedy należy złożyć oświadczenie o niekaralności?
 • Jakie są konsekwencje braku złożenia oświadczeń o niekaralności i braku istnienia konfliktu interesów?
 • W jakiej formie muszą być złożone te oświadczenia?

7. Nowe zasady stosowania ceny jako jedynego kryterium oceny ofert lub kryterium o wadze większej niż 60%.

8. Nowe zasady udzielania wyjaśnień dotyczących specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) oraz opisu potrzeb i wymagań (OPiW).

9. Składanie i otwarcie ofert:

 • W jakiej formie należy złożyć ofertę?
 • Czynności dokonywane przed i po otwarciu ofert.
 • Zasady postępowania w przypadku wystąpienia awarii systemu teleinformatycznego.

10. Tryby udzielania zamówień klasycznych o wartości mniejszej niż progi UE:

 • Brak możliwości stosowania trybów przetargu nieograniczonego i ograniczonego, negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, zapytania o cenę i licytacji elektronicznej.
 • Tryb podstawowy - warianty, omówienie przebiegu postępowania w każdym z wariantów.

11. Zmiany dotyczące umów w sprawie zamówienia publicznego:

 • Wprowadzenie klauzul abuzywnych, niedozwolonych.
 • Określenie obowiązkowych postanowień umownych, w tym zasady określania terminu.
 • Wykonania zamówienia bez podawania konkretnej daty.
 • Wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia w przypadku wzrostu cen materiałów w umowach zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy
zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek sektora finansów publicznych, dyrektorzy, naczelnicy, kierownicy wydziałów zamówień publicznych, osoby przygotowujące i przeprowadzające postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za realizację umów zawartych w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, audytorzy i kontrolerzy zamówień publicznych

 
zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk, w latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne. Znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 24 listopada 2020 r.
UWAGA LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!