Umowy w zamówieniach publicznych. Warsztaty pisania umów na trudne czasy

Cele i korzyści
  • Przedstawienie praktycznych rozwiązań oraz usystematyzowanie wiedzy w zakresie przygotowywania i zawierania umów dot. realizacji zamówień publicznych.
  • Szczegółowo omówione zostaną uprawnienia i obowiązki wykonawców i zamawiających, wynikające z nowych rozwiązań mających przeciwdziałać epidemii oraz wskazane zostaną możliwości skorzystania z rozwiązań już istniejących w przepisach o zamówieniach.Uczestnicy dowiedzą się, jakie są ustawowe i umowne dopuszczalne okoliczności zmiany umów oraz poznają specyficzne rozwiązania wynikające ze specustaw tarczowych.
zwiń
rozwiń
Program

1. Umowy o zamówienia publiczne w świetle ustawy PZP:
a) Zakres stosowania kodeksu cywilnego.
b) Znaczenie wymogu formy pisemnej i jej relacji do formy elektronicznej i dokumentowej.
c) Struktura umowy (komparycja, preambuła, słowniczek, istotne elementy umowy, kolejność zapisów).
d) Znaczenie białej listy podatników.
e) Opis przedmiotu zamówienia a postanowienia umowne – zgodność/tożsamość.
f) Ekwiwalentność świadczeń.
g) Egzekwowanie spełniania warunków udziału w postępowaniu;
h) Zabezpieczenie zobowiązania do ponadstandardowej realizacji zamówienia zgodnie z punktacją przyznaną w jakościowych kryteriach oceny ofert.
i) Zmiana kluczowego personelu w trakcie realizacji zamówienia.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do pracowników jednostek samorządowych odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentacji zamówienia publicznego w tym umowy dotyczącej zamówienia publicznego, wykonawców zainteresowanych ubieganiem się o zamówienia publiczne.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, audytor, trener zamówień, od 14 lat kieruje komórką odpowiedzialną za udzielanie zamówień publicznych, rozwiązując na co dzień i w sposób praktyczny rzeczywiste problemy związane z udzielaniem zamówień publicznych dużego podmiotu zamawiającego, w tym także osobiście reprezentując zamawiającego w postępowaniach toczących się przed Krajową Izbą Odwoławczą.

zwiń
rozwiń