Wybrane zagadnienia z planowania przestrzennego. Przegląd najnowszego orzecznictwa i rozstrzygnięć nadzorczych

Miejsce
Internet
Termin
06 listopada 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
290 zł
Cele i korzyści

Prezentacja zagadnień związanych z legalizacją gminnych aktów planistycznych, z szczególnym naciskiem na podstawy stwierdzenia nieważności w świetle zmieniających się poglądów organów nadzorczych i najnowszych linii orzeczniczych. W trakcie spotkania uczestnicy zapoznają się z przykładowymi błędami aktów planistycznych, skutkami stwierdzenia nieważności aktów planistycznych, doświadczeniami prowadzącego w zakresie utrzymania w mocy aktów planistycznych.
Udział w zajęciach umożliwi uczestnikom:
• Podniesienie kwalifikacji oraz kompetencji,
• Dostosowanie wiedzy do zmieniającego się otoczenia prawnego i poglądów organów nadzoru,
• Nabycie umiejętności oceny ustaleń projektów aktów planistycznych,

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy stwierdzenie nieważności aktów planistycznych – właściwość organu, tryb, zasady sporządzania – ostatnie zmiany.
2. Skutki stwierdzenia nieważności dla gminy, właścicieli i innych zainteresowanych.
3. Uchylenie aktu planistycznego w trybie autokontroli przez radę gminy.
4. Cmentarze w planowaniu przestrzennym.
5. Drogi publiczne i drogi wewnętrzne w planie miejscowym.
6. Linie zabudowy.
7. Lokalizacja infrastruktury technicznej w terenach rolnych i leśnych.
8. Scalanie i podział w planowaniu przestrzennym. Podział nieruchomości w planie miejscowym.
9. Określenie parametrów i wskaźników kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu.
10. Ustalenia środowiskowe planu miejscowego.
11. Uzasadnienie do projektu planu. Rola oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów miejscowych.
12. Inne najczęściej pojawiające się problemy w praktyce sporządzania aktów planistycznych gminy.
13. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji publicznej, urbaniści, architekci, osoby zajmujące się planowaniem przestrzennym i urbanistyką w pracy zawodowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, administratywista, urbanista, trener, doktorant, autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor zajęć z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

ZGŁOSZENIA:
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać mailem na adres: centrum@frdl.szczecin.pl, fax. 914878522 lub poprzez formularz zgłoszenia na stronie do www.frdl.szczecin.pl do 3 listopada 2020 r.
UWAGA: LICZBA MIEJSC OGRANICZONA!