Zagospodarowanie wód opadowych. Ustalanie opłat za zmniejszenie retencji terenowej. Zmiany w sposobie prowadzenia postępowań administracyjnych w związku z epidemią COVID – 19.

Miejsce
Internet
Termin
21 lipca 2020
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
240 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszeniowa

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą specjalnej platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Cele i korzyści
  • Uzyskanie wiedzy na temat prawidłowego stosowania i wdrażania przepisów regulujących zagadnienie odprowadzania wód opadowych i roztopowych.
  • Uzyskanie praktycznych informacji w zakresie sposobu ustalania opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.
  • Pozyskanie aktualnej wiedzy na temat zmian w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w związku z sytuacją epidemiczną.
 
zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólne omówienie problematyki zagospodarowania wód opadowych i roztopowych w stanie prawnym, wprowadzonym ustawą z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne, po nowelizacjach.
2. Konsekwencje wyłączenia wód opadowych i roztopowych z definicji ścieków.
3. Korzystanie z wód – rodzaje i zasady korzystania z wód: Wykonywanie na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej – jako nowy rodzaj szczególnego korzystania z wód (art. 269 ust.1 pkt 1 ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne).
4. Usługi wodne. Na czym polega świadczenie usług wodnych. Katalog usług wodnych: Usługa wodna obejmująca odprowadzanie do wód lub do urządzeń wodnych  wód opadowych lub roztopowych, ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo w systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast.

5. Opłaty za usługi wodne. Procedura ustalania:
a. Informacja o wysokości opłaty:
- Forma i konieczne elementy treści informacji.
- Oświadczenia zobowiązanych do ponoszenia opłaty (art. 552 ustawy Prawo wodne po nowelizacji). Czy są wystarczającą podstawą dla organu? Ocena ważności oświadczeń w kontekście obowiązku organu administracji publicznej do wszechstronnego rozpatrzenia dowodów (art. 80 KPA).
- Wymogi prawidłowego doręczenia informacji – zakres zastosowania przepisów KPA.
- Reklamacja wysokości opłaty za usługi wodne. Przypadki, kiedy reklamacja przysługuje i dopuszczalna częstotliwość jej składania.
- Procedura rozpatrzenia reklamacji.
- Forma i skutki uznania reklamacji.
- Decyzja o nieuznaniu reklamacji. Sposób zaskarżenia decyzji i jego wpływ na jej wykonalność.
b. Decyzja o wysokości opłaty. Kiedy wydawana?:
- Treść decyzji o wysokości opłaty.
- Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o wysokości opłaty.
- Wszczęcie postępowania, termin do wydania decyzji, uprawnienia zobowiązanego do poniesienia opłaty jako strony postępowania.
- Wykonalność decyzji i sposób jej zaskarżenia.
- Termin i sposób uiszczenia opłaty przez zobowiązanego. Liczenie terminów w związku z art. 15 zzr i 15 zzs ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
c. Zastosowanie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w zakresie ponoszenia opłat za usługi wodne. Ulgi w uiszczaniu opłat i procedura ich udzielania.
d. Przymusowe ściągnięcie opłat za usługi wodne. Zastosowanie przepisów ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
6. Opłata za odprowadzanie do wód opadowych lub roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych albo systemy kanalizacji zbiorczej w granicach administracyjnych miast:
a. Pojęcia: kanalizacji deszczowej, kanalizacji zbiorczej.
b. Podmioty ponoszące opłatę. Osoby fizyczne? Gminy? Przedsiębiorstwa wod-kan.?
c. Wysokość opłaty. Sposób ustalania i obliczania. Różnice w zakresie składowych i sposobu obliczania opłat za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych w ramach systemów kanalizacyjnych na terenach miast i wsi.
d. Procedura administracyjna ustalania wysokości opłaty za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych. Obowiązki organów Wód Polskich.
e. Rozliczenie kosztów odprowadzania wód opadowych i roztopowych z podmiotami prywatnymi korzystającymi z publicznej kanalizacji deszczowej. Zakres zastosowania przepisów ustawy z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej.
7. Opłata z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.
a. Podmioty ponoszące opłatę. Wyłączenia z obowiązku ponoszenia opłaty.
b. Pojęcia: nieruchomości, obszaru, systemów kanalizacji otwartej/zamkniętej – koniecznych dla ustalenia przesłanek naliczenia opłaty.
c. Wysokość opłaty. Sposób ustalania i obliczania wysokości opłaty.
d. Procedura ustalania wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej:
- Obowiązki wójta/burmistrza/prezydenta miasta jako organu właściwego.
- Zakres zastosowania przepisów KPA dla ustalenia opłaty retencyjnej – odrębności w stosunku do sposobu postępowania organów Wód Polskich dla ustalania innych opłat za usługi wodne.
- Obowiązki wójta/ burmistrza/ prezydenta miasta w zakresie wyjaśnienia stanu faktycznego. O co i w jaki trybie można wzywać podmioty zobowiązane do poniesienia opłaty?
8. Niewłaściwe odprowadzanie wód opadowych i roztopowych a naruszenie stosunków wodnych w świetle przepisów ustawy z 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz art. 234 ust. 3 i innych ustawy z 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy urzędów gminnych i starostw powiatowych odpowiadający za stosunki wodne, pracownicy Zarządów Zlewni Wód Polskich oraz przedsiębiorstw wodno-kanalizacyjnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Etatowy członek SKO w Krakowie, doświadczony trener i wykładowca specjalizujący się w tematyce takiej jak: ustalanie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, rozgraniczanie nieruchomości, regulacja stanu prawnego nieruchomości, prawo wodne.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia organizowane w formule on-line

Koordynatorzy
Adrianna Soroczyńska
Specjalista ds. sprzedaży
tel. 725 302 316
centrum@frdl.szczecin.pl
Andrzej Pożyczka
Kierownik działu sprzedaży i obsługi szkoleń
tel. 725 302 319
andrzej.pozyczka@frdl.szczecin.pl