Zmiana warunków technicznych dla dróg publicznych, obiektów inżynierskich i autostrad. Prawo, procedury, uzgodnienia i wpływ na parametry techniczne dróg

Cele i korzyści

• Zrozumienie nowelizacji przepisów rozporządzenia z 13 września 2019 roku,
• Zasady praktycznego stosowania zasad nowelizacji rozporządzenia,
• Wskazanie na praktyczny sposób rozwiązywania problemów związanych z projektowaniem dróg po 13 września 2019 roku (konkretne przypadki i typy rozwiązań projektowych),
• Zakres współpracy organów administracji publicznej z innymi organami administracji publicznej,
• Rola projektanta budownictwa drogowego,
• Rola organu udzielającego odstępstwa od rozwiązań projektowych,
• Okresy intertemporalne (przejściowe) w stosowaniu nowelizacji przepisów rozporządzenia z dnia 13 września 2019
• Rola zarządcy drogi publicznej w uzgadnianiu projektów drogowych,
• Rola zarządcy drogi publicznej w występowaniu o decyzje ZRID,
• Rola organów administracji architektoniczno-budowlanej (Starosta, Wojewoda) po zmianie przepisów dotyczących warunków technicznych,
• Egzekwowanie prawidłowego sposobu stosowania nowych rozwiązań projektowych po 13 września 2019 roku.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zakres stosowania znowelizowanych przepisów o warunkach technicznych w zakresie budowy dróg:
a. Przy wydawanych decyzjach ZRID,
b. Przy sprzeciwach/braku sprzeciwów do zgłoszonych robót budowlanych,
c. Przy wydawanych pozwoleniach na budowę,
d. Dla koncepcji lub podpisania umowy na projekt i wykonawstwo,
e. Przy konstruowaniu wniosków o decyzje ZRID,
f. Przy dokonywanych zgłoszeniach o prowadzenie robót,
g. Przy sporządzanych wnioskach o pozwolenie na budowę.
2. Relacje pomiędzy warunkami technicznymi a warunkami określonymi przez właściwego miejscowo konserwatora zabytków.
3. Usunięcie pojęcia „linii rozgraniczających drogi publicznej”.
4. Nowe rozumienie pojęcia „granica pasa drogi publicznej”.
5. Praktyczne zastosowanie pojęcia „granica pasa drogi publicznej”.
6. Granica drogi publicznej, a zapisy Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.
7. Rozumienie pojęcia „wydzielony liniami granicznymi grunt”.
8. Normatywne szerokości pasa drogowego dla poszczególnych klas dróg przed i po nowelizacji z 13 IX 2019 roku.

9. Budowa dróg o uspokojonym ruchu – ciągów pieszo-jezdnych.
10. Zasady tworzenia „woonerfów” po 13 IX 2019 roku.
11. Nowe pojęcia i ich rozumienie w praktyce projektowej i praktyce administracyjno-urzędowej:

a. Obszar skrzyżowania,
b. Obszar odziaływania skrzyżowania,
c. Odcinek zwalniania, 
d. Odcinek akumulacji,
e. „dodatkowy pas do skrętu w lewo”,
12. Nowe zasady projektowania skrzyżowań o ruchu okrężnym (rond).
13. Nowe typy rond i zmiany średnicy rond.
14. Ronda o nietypowym układzie geometrycznym po 13 IX 2019 roku.
15. Zasady projektowania przejazdów przez wyspę środkową.
16. Nowe pojęcia i ich rozumienie w praktyce projektowej i praktyce administracyjno-urzędowej:
17. Chodniki i ruch pieszy po zmianie przepisów z 13 IX 2019 roku.
18. Zieleń i pasy zieleni w pasach dróg publicznych
19. Tworzenie naturalnych barier architektonicznych w pasach dróg publicznych.
20. Budowa zjazdów z dróg publicznych na drogach GP, G, L, Z i D.
21. Studzienki kanalizacji deszczowej i kolektory kanalizacji deszczowej.
22. Zmiany w obiektach MOP. Reklamy w obiektach MOP.
23. Punkty ładowania i stacje ładowania pojazdów elektrycznych.
24. Nowe wymiary konstrukcyjne miejsc postojowych.
25. Zasady stosowania nawierzchni twardych ulepszonych przy projektowaniu miejsc postojowych.
26. Zasady tworzenia miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych.
27. Kolizje przepisów pomiędzy parametrami technicznymi konstrukcyjnych miejsc postojowych, a przepisami z zakresu organizacji ruchu drogowego.

28. Plac do zawracani i nowe zasady ochrony PPOŻ (przeciwpożarowej).
29. Zasady łączności alarmowej na drogach klasy A – nowe warunki dostępności do urządzeń alarmowych.
30. Nowelizacja warunków technicznych dla autostrad.
31. Warunki Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w przypadku autostrad,
32. Połączenia z drogami klasy A, S, GP, G, Z, L, D (przed i po 13 IX 2019 roku),
33. Likwidacja pojęcia „linii rozgraniczających” i wprowadzenie pojęcia „granicy pasa drogi publicznej” – wpływ na projektowanie autostrad,
34. Odstępy pomiędzy węzłami – nowe zmiany i przepisy (stosowanie w praktyce),
35. Nowe zasady budowy MOP na autostradach,
36. Zmienione okresy eksploatacji nawierzchni z betonu cementowego i nawierzchni podatnych i półsztywnych,
37. Prowadzenie odbiorów nawierzchni autostrady (w tym robót zanikających),
38. Ocena stanu technicznego autostrady – nowe klasy oceny nawierzchni autostrad,
39. Nowelizacja warunków technicznych dla obiektów inżynierskich.
40. Wpływ warunków Konserwatora Zabytków.
41. Zmiany w zakresie przepustów drogowych.
42. Zawężenia szerokości elementów pasa drogowego na obiektach mostowych, wiaduktach i w tunelach – kiedy i w jakich przypadkach?

43. Nowelizacje zasad stosowania „ekranów akustycznych”,
44. Rozumienie pojęcia „drogowego urządzenia przeciwhałasowego”,
45. Ograniczenie stosowania płyt przejściowych przy obiektach inżynierskich,
46. Wartości współczynników dostosowawczych obciążenia pojazdami dla mostów, wiaduktów i tuneli.
47. Nowe wskaźniki dla wytrzymałości betonu, odporności na działanie mrozu, odporności na penetrację wody.
48. Nowe parametry dotyczące ustaleń dla wentylacji tuneli drogowych i zasad PPOŻ w tunelach.
49. Rozumienie nowych pojęć z zakresu ochrony PPOŻ dla obiektów inżynierskich zaczerpniętych z ustaw i rozporządzeń o ochronie przeciwpożarowej.
50. Zmiany w obliczaniu świateł mostów i przepustów
51. Zmiany w oznakowaniu wyjść awaryjnych i dróg ewakuacyjnych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Projektanci budownictwa drogowego i organy uzgadniające projekty budowlane, którzy wielokrotnie borykają się z problemami natury prawnej i praktycznej w uzgadnianiu drogowych projektów budowlanych oraz inżynierowie drogownictwa, inżynierowie konstruktorzy, inżynierowie ruchu drogowego, pracownicy organów administracji publicznej – zarządcy dróg, pracownicy organów administracji publicznej – organy zarządzające ruchem na drodze, pracownicy organów administracji publicznych: Starostwa Powiatowe, Urzędy Wojewódzkie, pracownicy wykonawców robót drogowych, inwestorzy inwestycji drogowych, inwestorzy inwestycji niedrogowych ingerujących w geometrię drogi publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk prawnych, radca prawny, inżynier ruchu drogowego. Specjalizuje się w tematyce bezpieczeństwa ruchu drogowego, organizacji ruchu drogowego, prawie inwestycji drogowych, prawie i postępowaniu administracyjnym. Autor opinii prawnych dla zarządców dróg wewnętrznych, zarządców dróg publicznych oraz organów zarządzających ruchem na drogach dotyczących prawidłowości zatwierdzania organizacji ruchu drogowego, opiniowania organizacji ruchu drogowego, kontroli prawidłowości wprowadzania organizacji ruchu oraz zgodności organizacji ruchu z obowiązującymi przepisami. Autor opinii prawnych dotyczących realizacji procesu inwestycyjnego w drogownictwie.

zwiń
rozwiń