• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Faktury i e-faktury oraz kasy rejestrujące – aktualne zagadnienia i praktyczne stosowanie przepisów. Co dalej z KSeF?

online
Miejsce
Internet
Termin
23 lipca 2024
Czas trwania
10:00 - 14:00
Cena
409/449 zł
Zapisz się na szkolenie

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 lipca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego głównym tematem będzie omówienie zasad wystawiania faktur VAT oraz działania kas rejestrujących w jednostkach samorządu terytorialnego, na podstawie obowiązujących przepisów prawnych.

Ważne informacje o szkoleniu

Tematyka wystawiania faktur i kas rejestrujących w jsfp budzi wciąż wiele problemów i wątpliwości, a służby podatkowe w jednostkach administracji publicznej nadal popełniają liczne błędy w stosowaniu przedmiotowych przepisów.
Podczas proponowanego szkolenia:
• W kompleksowy sposób omówimy tematykę regulacji faktur i e-faktur.
• Przedstawimy zagadnienia dotyczące faktur, problemy związane z ich wystawianiem, strukturą i danymi, jakie zawierają, korektami oraz duplikatami, czy też proformami.
• Zaprezentujemy zasady wystawiania faktur elektronicznych.
• Wskażemy zasady i postępowanie dotyczące kas rejestrujących.
• Przeanalizujemy najczęściej występujące nieprawidłowości oraz wskażemy właściwe sposoby postępowania w celu wyeliminowania błędów.
Krok po kroku, przeanalizujemy także aktualny stan prawny w zakresie wystawiania faktur ustrukturyzowanych w ramach Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF). Odpowiemy na najczęściej pojawiające pytania związane z przesunięciem wdrożenia systemu i jego obowiązkowym stosowaniem od 2026 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy z zakresu regulacji prawnych i zasad dotyczących wystawiania faktur.
• Zapoznanie z zagadnieniami dotyczącymi kas rejestrujących.
• Nabycie umiejętności praktycznego stosowania przepisów dotyczących faktur i e-faktur, w tym zasad wystawiania faktur i faktury proforma.
• Zapoznanie z problematyką kas fiskalnych, w szczególności aspektów dotyczące zaliczki i korekty, a także możliwości zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.
• Zapoznanie z zasadami związanymi z korygowaniem danych na fakturach oraz konsekwencjami wystawienia błędnych faktur.
• Poznanie podstaw do anulowania czy korekty faktury oraz wskazanie podmiotów, które mogą fakturę skorygować lub anulować.
• Zaprezentowanie modelów postępowania w codziennej pracy z fakturami czy kasami, które mogą pomóc uniknąć błędów i nieprawidłowości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne wystawiania faktur. Przepisy regulujące wystawianie faktur.
2. Ogólne zasady wystawiania faktur:

• Czynności, podlegające podatkowi od towarów i usług.
• Podatnik VAT czynny a zwolniony.
• Transakcje, podlegające dokumentowaniu fakturą.
• Obowiązek wystawienia faktury a brak obowiązku wystawiania faktur.
• Terminy i zasady wystawiania faktur.
• NIP na paragonie.
• Sposób obliczania kwoty podatku VAT na fakturze.
• Wystawianie faktur w walucie obcej.
• Moment podatkowy a moment wystawienia faktury.
• Zastosowanie właściwych stawek na fakturze.
• Klasyfikacja towarów i usług a nomenklatura scalona.
3. Informacje na fakturze:
• Pojęcie faktury wg przepisów ustawy.
• Katalog obowiązkowych danych na fakturze.
• Najczęściej popełniane błędy na fakturach.
• Weryfikacja podatników (biała lista, VIES).
• Przypadki, kiedy faktura może zawierać węższy zakres informacji.
• Faktura w przypadkach zwolnionych przedmiotowo z VAT.
• Faktura wystawiona przez podatnika zwolnionego.
• Faktura uproszczona.
• Przypadki, kiedy faktura musi zawierać dodatkowe dane.
4. Fakturowanie transakcji zagranicznych i objętych odwrotnym obciążeniem:
• Fakturowanie dostaw towarów do kontrahentów z UE.
• Wystawianie faktur eksportowych.
• Faktura dokumentująca świadczenie dla kontrahenta z UE i krajów trzecich.
• System OSS.
5. Zasady fakturowania zaliczek:
• Przypadki, kiedy należy wystawić fakturę zaliczkową.
• Przypadki, kiedy nie ma obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych.
• Terminy wystawiania faktur zaliczkowych.
• Rozliczenie faktur zaliczkowych poprzez fakturę końcową.
• Dane, jakie powinna zawierać faktura zaliczkowa i końcowa.
• Faktura zaliczkowa jako faktura końcowa.
6. Korygowanie danych na fakturach:
• Faktura korygująca a nota korygująca.
• Dane na fakturze korygującej.
• Dane na nocie korygującej.
• Możliwość wystawiania zbiorczych faktur korygujących.
• Anulowanie faktur.
• Faktury korygujące po zmianach w ramach SLIM VAT.
7. Duplikaty faktur:
• Kto może wystawić duplikat faktury?
• Dane, jakie powinien zawierać duplikat faktury.
8. Wystawianie faktur elektronicznych:
• Pojęcie faktury elektronicznej.
• Zasady wystawiania faktur elektronicznych.
• Przechowywanie faktur elektronicznych.
• Obowiązek zgody na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
• Zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści i czytelności faktury elektronicznej.
9. Pro-forma:
• Czy faktura pro-forma jest dokumentem księgowym?
• Konsekwencje wystawienia faktury pro-forma.
10. Konsekwencje błędnych faktur:
• Konsekwencje, wynikające z ustawy.
• Konsekwencje karne.
11. Mechanizm podzielonej płatności:
• Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności.
• Podatnicy objęci mechanizmem podzielonej płatności.
• Schemat działania mechanizmu podzielonej płatności.
• Wpływ split paymet na zasady fakturowania.
• Split payment a odpowiedzialność karnoskarbowa podatnika.
• Zasady funkcjonowania rachunku bankowego VAT.
• Korzyści dla podatników, stosujących mechanizm podzielonej płatności.
12. Podstawy prawe regulujące stosowanie kas fiskalnych.
13. Dokumentowanie sprzedaży za pomocą paragonu.

• Obowiązek wystawienia faktury a obowiązek wydania paragonu.
• Faktura wystawiana do paragonu.
14. Kasa fiskalna jako narzędzie ewidencjonowania sprzedaży.
• Kasy fiskalne, kasy o przeznaczeniu specjalnym i drukarki fiskalne.
• Ogólne obowiązki związane ze stosowaniem kas fiskalnych.
• Przeglądy techniczne kas fiskalnych.
• Obowiązki instruktażowe związane ze stosowanie kas fiskalnych.
15. Nazwa a stawki podatku VAT na kasie.
• Nazwa produktu na paragonie.
• Możliwość grupowania produktów.
• Stosowanie nazewnictwa dla usług złożonych.
• Nowa matryca stawek podatku VAT.
16. Zaliczki i korekty na kasie fiskalnej.
• Zasady ewidencji zaliczek na kasie fiskalnej.
• Ewidencja zwrotów i reklamacji.
• Korygowanie błędów i pomyłek.
17. Kasy z elektronicznym zapisem danych i kasy on-line.
• Możliwość stosowania kas tradycyjnych.
• Obowiązek stosowania kas on-line.
• Obowiązki podatnika związane ze stosowaniem kas on-line.
• Zwrot za zakup kas on-line.
18. Zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.
• Podmioty i branże zwolnione z obowiązku stosowania kasy fiskalnej.
• Podmioty zobowiązane do stosowania kasy od pierwszej sprzedaży.
• Sprzedaż internetowa a kasa fiskalna.
• Sprzedaż środków trwałych.
• Sprzedaż na rzecz własnych pracowników a kasa.
19. Krajowy System e-Faktur w obecnym stanie prawnym. Co i jak z KSeF?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i księgowi, wszystkie osoby, zajmujące się wystawianiem faktur w jednostkach administracji publicznej, w szczególności w jst i ich jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowy, doświadczony praktyk w dziedzinie finansów, rachunkowości, podatków, inwestycji, prawa. Absolwentka Wydziału Finansów i Inwestycji Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz wielu studiów podyplomowych w zakresie doradztwa podatkowego, rachunkowości, prawa karno-skarbowego, gospodarczego i handlowego. Właścicielka dużej kancelarii prawno-podatkowej. Wpisana na listę Biegłych Rzeczoznawców w dziedzinie doradztwa podatkowego, posiada certyfikat Usługowego Prowadzenia Ksiąg Rachunkowych oraz wpis na listę Doradców Podatkowych. Słuchacze cenią sobie jej obszerną wiedzę oraz umiejętność przystępnego, klarownego jej przekazywania.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Roman
Specjalista ds. szkoleń
tel. +48 732 983 894
elzbieta.roman@frdl.org.pl
Katarzyna Marciniak-Mordel
Zastępca Dyrektora FRDL Centrum Szkoleniowego w Łodzi
tel. + 48 605 909 355
katarzyna.marciniak@frdl.org.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 9 lipca 2024 r. cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 17 lipca 2024 r.