• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Środki trwałe od zakupu, użytkowania, ulepszenia aż po likwidację oraz ich inwentaryzacja w jsfp

online
Miejsce
Internet
Termin
24 lipca 2024
Czas trwania
09:30 - 14:30
Cena
409/449 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

 Przy zgłoszeniu do 10 lipca 2024 r. cena wynosi 409 zł netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem będą środki trwałe, które są istotnym zagadnieniem dla finansów JST. Podczas zajęć uczestnicy zapoznają się z regulacjami dotyczącymi szeroko rozumianej gospodarki składnikami majątkowymi w świetle aktualnie obowiązującego prawa.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo przeanalizujemy kwestie związane z problematyką ujęcia, wyceny i likwidacji rzeczowych aktywów trwałych, a w szczególności zasady gospodarowania i ewidencjonowania środków trwałych w jednostkach sektora finansów publicznych, z uwzględnieniem postanowień KSR 11. Powyższe zagadnienia omówimy w kontekście przepisów ustawy o rachunkowości, wraz z zestawieniem podobieństw oraz różnic pomiędzy ustawą o rachunkowości, a ustawą o podatku dochodowym. Wskażemy wymagania dotyczące inwentaryzacji środków trwałych. Nasze szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład będzie połączony z praktyką, opartą na przykładach rozliczania i księgowania.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu omawianych zasad inwentaryzacji środków trwałych, pojęć i definicji.
• Poznanie zasad ujęcia księgowego oraz wyceny rzeczowych aktywów trwałych, wykorzystywanych przez jednostkę na podstawie zakupu, wytworzenia po likwidację.
• Uzyskanie informacji związanych z przepisami podatkowymi i bilansowymi dotyczącymi środków trwałych.
• Zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących ewidencji środków trwałych i metod ich amortyzacji.
• Poznanie procedury związanej z zaprzestaniem ujmowania środków trwałych w ewidencji.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania oraz wskazówek postępowania w zakresie środków trwałych i ich inwentaryzacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie środków trwałych:
• Przepisy ustawy o rachunkowości.
• Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
• Okres ekonomicznej użyteczności środków trwałych.
• Kompletność środka trwałego.
• Zdatność do użytkowania środka trwałego.
• Przeznaczenie środka trwałego na własne potrzeby jednostki.
• Wartość istotna środka trwałego.
2. Zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych:
• Ogólne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych środków trwałych.
• Szczególne zasady tworzenia obiektów inwentarzowych.
• Obiekty inwentarzowe w grupie 0 – „Grunty”.
• Obiekty inwentarzowe w grupie 1 – „Budynki i lokale oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego”.
• Obiekty inwentarzowe w grupie 2 – „Obiekty inżynierii lądowej i wodnej”.
• Zespoły komputerowe.
3. Wycena początkowa środków trwałych:
• Ustalenie wartości początkowej nabytych środków trwałych.
• Ogólne zasady ustalania ceny nabycia środka trwałego.
• Ustalenie wartości początkowej maszyny produkcyjnej.
• Zakup środka trwałego w walucie obcej.
• Podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przed przyjęciem środka trwałego do używania.
• Odsetki od kredytu a wartość początkowa.
4. Dokument przyjęcia środka trwałego do używania – OT, Protokół przyjęcia.
5. Środki trwałe wybudowane we własnym zakresie:

• Moment rozpoczęcia budowy i koszty budowy.
• Zasady rozliczania kosztów pośrednich budowy.
• Ustalenie wartości początkowej środka trwałego, jako sumy ceny nabycia i kosztów wytworzenia.
• Ustalenie wartości początkowej środka trwałego, jako sumy ceny nabycia i kosztów remontu (przystosowania).
• Ustalenie wartości początkowej środka trwałego w cenie sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu albo w wartości godziwej.
• Koszty niezaliczane do ceny nabycia i kosztów wytworzenia (ulepszenia) środków trwałych.
• Ustalenie kosztu wytworzenia środka trwałego.
• Zasady ewidencji środków trwałych w budowie.
• Rozliczanie kosztów wspólnych budowy środka trwałego.
• Zaniechanie budowy środka trwałego.
6. Amortyzacja środków trwałych:
• Termin rozpoczęcia amortyzacji podatkowej i bilansowej.
• Ustalenie symbolu KŚT.
• Ustalenie stawek amortyzacyjnych dla celów bilansowych.
• Amortyzacja metodą liniową na przykładach.
• Amortyzacja metodą degresywną na przykładach.
• Obniżenie stawki amortyzacyjnej i wydłużenie okresu amortyzacji.
• Różnice w amortyzacji bilansowej i podatkowej a ewidencja księgowa.
• Naliczanie amortyzacji w okresie zawieszenia działalności.
• Korekta wartości początkowej i odpisów amortyzacyjnych.
• Ostatni odpis amortyzacyjny przy sprzedaży środka trwałego.
• Odpisy amortyzacyjne a koszty podatkowe.
7. Nakłady ponoszone na środek trwały w trakcie używania:
• Czy to remont czy ulepszenie środka trwałego?
• Zakup części zamiennych - remont czy ulepszenie?
• Nakłady na ulepszenie w obcym środku trwałym.
• Koszty związane ze zmianą miejsca użytkowania środka trwałego.
• Odłączenie oraz przyłączenie części składowej/ peryferyjnej środka trwałego.
8. Rozchód i likwidacja środków trwałych:
• Ogólne zasady ewidencji rozchodu środków trwałych.
• Udokumentowanie likwidacji środka trwałego.
• Przychody i koszty związane ze sprzedażą i likwidacją środka trwałego.
• Przekazanie środka trwałego w formie darowizny.
• Likwidacja środka trwałego sprzedanego na złom.
• Konsekwencje rezygnacji z zakupu przedmiotu leasingu.
• Sprzedaż niskocennego składnika majątku wykupionego z leasingu.
• Sprzedaż środków trwałych.
• Nieodpłatne przekazanie innej jednostce sektora publicznego.
• Nieodpłatne przekazanie jednostce spoza sektora publicznego.
• Nieodpłatne przekazanie jako aport.
• Likwidacja środka trwałego oraz stwierdzenie niedoboru.
9. Bilansowa ewidencja pomocnicza środków trwałych.
10. Inwentaryzacja aktywów trwałych i obrotowych:

• Zasady przeprowadzania inwentaryzacji środków trwałych.
• Inwentaryzacja środków trwałych w budowie.
• Weryfikacja w księgach rachunkowych wartości niematerialnych i prawnych.
• Czy towary zawsze należy inwentaryzować w formie spisu z natury?
• Ustalenie stanu wyrobów gotowych na dzień bilansowy.
• Data spisu z natury materiałów odpisanych w koszty na dzień ich zakupu.
• Spis zapasów znajdujących się poza jednostką i zapasów obcych.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających, pracowników działów finansowo-księgowych, działów administracyjno-gospodarczych, controlingu. Szkolenie skierowane jest zarówno do osób początkujących (mających niewielkie lub żadne doświadczenie w rachunkowości), jak i do tych, które posiadają już praktykę księgową, ale pragną pogłębić swoją wiedzę z tej dziedziny.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów, analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych ze funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 449 zł netto/os. Przy zgłoszeniu do 10 lipca 2024 r. cena wynosi 409 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 18 lipca 2024 r.