Zasady udzielania pomocy publicznej przez jednostki samorządu terytorialnego

Miejsce
Internet
Termin
02 grudnia 2021
Czas trwania
09:00 - 15:00
Cena
340 zł
Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego poruszymy najważniejsze zagadnienia związane z pomocą publiczną, a mianowicie jej identyfikację w specyfice obszarów nieoczywistej działalności gospodarczej oraz główne przeznaczenia (regionalnej oraz de minimis). Omówione zagadnienia pozwolą spojrzeć w praktyczny sposób na elementy, które wykluczają występowanie pomocy publicznej, m. in.: test prywatnego inwestora/wierzyciela/sprzedawcy, zasadę pari passu. Dzięki szkoleniu uczestnik zdobędzie wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw udzielania pomocy, a także będzie potrafił stosować szczegółowe zasady związane z jej udzielaniem.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przygotowanie do pracy z instrumentami wsparcia, objętymi regułami pomocy publicznej oraz de minimis.
 • Wskazanie sposobu i przygotowanie do pracy na etapie rozpatrywania indywidualnych przypadków i identyfikowania lub wykluczania występowania pomocy.
 • Omówienie krajowych oraz wspólnotowych przepisów związanych z udzielaniem pomocy publicznej oraz de minimis.
 • Nabycie umiejętności określania wartości udzielanej pomocy (EDB) np. w kontekście ulg z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz publicznoprawnych.
 • Podniesienie kompetencji w zakresie identyfikacji, kwalifikowalności oraz reguł udzielania pomocy państwa w walce z epidemią COVID-19.
 •  

zwiń
rozwiń
Program

1. Kiedy mamy do czynienia z pomocą publiczną? Test pomocy publicznej:

 • Pojęcie działalności o charakterze gospodarczym/przedsiębiorcy w prawie wspólnotowym.
 • Przesłanka angażowania zasobów państwa (środków publicznych).
 • Przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia).
 • Przesłanka selektywności wsparcia.
 • Przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową (por. decyzje Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawach: SA.37432, SA.33149, SA.37904, SA.38035, SA.39403, SA.37963, SA.38208).
 • Pomoc publiczna a pomoc de minimis – podstawowe różnice.
 • Wpływ wyroku TSUE z 24 marca 2011 r. w połączonych sprawach T-443/08 i T-445/08 Leipzig-Halle na realizację projektów infrastrukturalnych.

2. Przegląd przepisów odnoszących się do pomocy publicznej:

 • Art. 107 ust. 1 TFUE oraz Art. 108 TFUE (pomoc regionalna, pomoc horyzontalna, pomoc sektorowa, pomoc de minimis).
 • Zawiadomienie Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych rodzajów pomocy państwa.
 • Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej oraz akty wykonawcze.

3. Przypadki występowania pomocy publicznej z zakresu:

 • Ochrony zdrowia (np. decyzja Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.37432 – Finansowanie szpitali publicznych w Regionie Hradec Kralov lub decyzja Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.37904 – Rzekoma pomoc publiczna dla centrum medycznego w Durmersheim oraz decyzja Komisji z 29 kwietnia 2015 r. w sprawie SA.38035 – Rzekoma pomoc publiczna dla specjalistycznej kliniki rehabilitacyjnej w dziedzinie ortopedii oraz chirurgii urazowej).
 • Edukacji (np. decyzja Komisji z 8 listopada 2006 r. w sprawie Prerov Logistics College lub decyzja Komisji z 26 listopada 2 008 r. w sprawie N 343/2008 – Pomoc indywidualna dla College Nyireghaza na rozwój Centrum Wiedzy Partium).
 • Dziennej opieki nad dziećmi: Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3; Decyzja nr 39/07/COL z dn. 27.02.2007 r. podtrzymana orzeczeniem Trybunału EFTA z dnia 21 lutego 2008 r. w sprawie E-5/07 Private Branehagers Landsforbund przeciwko Wysokiej Władzy EFTA dotycząca finansowania gminnych instytucji opieki nad dziećmi w Norwegii.
 • Turystyki i kultury (np. decyzja Komisji z 20 listopada 2012 r. w sprawie SA.34891 – Pomoc dla Związku Gmin Fortecznych Twierdzy Przemyśl lub decyzja Komisji z 14 grudnia 2010 r. w sprawie NN 67/2010 – Pomoc na zachowanie dziedzictwa kulturowego Kopalni Soli „Bochnia”).
 • Rewitalizacji i mieszkalnictwa (np. decyzja Komisji z 27 marca 2014 r. w sprawie SA.36346 – Niemiecki program rewitalizacji terenów na cele działalności przemysłowej i handlowej lub decyzja Komisji z dnia 4 kwietnia 2006 r. w sprawie C 33/2005 dotyczącej planowanej pomocy Królestwa Niderlandów dla projektu „Marktpassageplan” w Haaksbergen).
 • Gospodarczego wykorzystania infrastruktury (np. Wyrok Sądu w sprawie T-128/89 Aéroports de Paris, Pomoc państwa SA.35388 (2013/C) (ex 2013/NN i ex 2012/N) – Utworzenie portu lotniczego Gdynia-Kosakowo, Wyrok TSUE z 14.01.2015 r. w sprawie C-518/13 Eventech Ltd., Decyzja KE z 24.05.2011 r. w sprawie SA.31492 (N 375/2010) Platforma multimodalna związana z lotniskiem Ronchi dei Legionari, Decyzja KE z 19.11.2009 r. w sprawie N 470/2008 – Pomoc na działania rewitalizacyjne w obszarach zdegradowanych w Polsce).

4. Specyfika funkcjonowania jednostki samorządu terytorialnego:

 • Art. 220 ustawy o finansach publicznych.
 • Zawieranie umów z organizacjami pozarządowymi na udzielenie dotacji na zadania, które uzyskały dofinansowanie w otwartym konkursie ofert lub w formie uproszczonej w ramach art. 19 ustawy o działalności pożytku publicznym i o wolontariacie.
 • Udzielanie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
 • Udzielanie gminom dotacji celowych dla Ochotniczych Straży Pożarnych.
 • Realizacja zadań publicznego transportu zbiorowego w przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym.
 • Udzielanie zwolnień, ulg oraz umorzeń:
 • należności publicznoprawnych oraz o charakterze cywilnoprawnym wraz z odsetkami i kosztami ich dochodzenia,
 • nienależnie pobranego świadczenia,
 • opłaty za pobyt dziecka w RZ lub PLOW,
 • kar za uszkodzenie, zniszczenie lub usunięcie krzewów bez zezwolenia,
 • opłat skarbowych.
 • Obniżanie wysokości opłaty za użytkowanie wieczyste w wyniku ugody lub ustawowo obniżanie „dla ubogich” lub dla nieruchomości wpisanych do rejestru zabytków.
 • Odroczenie, rozłożenie na raty opłaty za zezwolenie na zajęcie pasa drogowego, dzierżawy mienia publicznego.
 • Wnoszenie kapitału w formie aportu nieruchomości do spółki.
 • Nabywanie udziałów w SSE lub spółce.
 • Oddanie do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jst na warunkach korzystniejszych od rynkowych – nieopłatnie w użyczenie lub w dzierżawę za niższą opłatę.
 • Zbywanie mienia będącego własnością Skarbu Państwa lub jst na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku.
 • Nieodpłatnie oddawanie w nietypowe użytkowanie drogi publicznej związane ze wzmożoną eksploatacją nawierzchni.
 • Udzielanie pomocy indywidualnej na restrukturyzację.
 • Udzielanie pomocy na wniosek organizatora imprezy, wydarzenia, przedsięwzięcia np. poprzez zakupu statuetek, nagród rzeczowych itp.

5. Jednostka samorządu terytorialnego, jako potencjalny beneficjent pomocy:

 • Pomoc finansowa z PUP na dofinansowania studiów lub szkoleń pracowników, utworzenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej, doposażenie stanowiska osoby niepełnosprawnej, pomoc finansowa na likwidację barier architektonicznych.
 • Dotacja ze środków krajowych oraz wspólnotowych na realizację projektów unijnych.
 • Dotacje celowe od innych jst na podst. art. 220 ustawy o finansach publicznych.
 • Dotacje od wojewody dla domów pomocy społecznej na utrzymanie standardów i zapewnienie bezpieczeństwa oraz na zadania statutowe.
 • Dotacje dla placówek oświatowych.
 • Zwolnienia z podatku od nieruchomości, środków transportu.

6. Tryby udzielania pomocy publicznej:

 • Pojęcie programu pomocowego oraz pomocy indywidualnej.
 • Konsekwencje związane z udzielaniem pomocy publicznej poza programem pomocowym.
 • Pomoc de minimis w ramach rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
 • Pomoc regionalna.
 • Pomoc antykryzysowa.
 • Przypadki notyfikacji pomocy publicznej do Komisji Europejskiej:
 • Procedura zgłoszenia zamiaru udzielenia pomocy publicznej oraz akceptacji,
 • Postępowanie przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Komisją Europejską.
 • Udzielanie pomocy publicznej bez zgody Komisji Europejskiej lub niezgodnie z decyzją podjętą przez Komisję Europejską – zwrot pomocy (por. decyzja Komisji nr SA.35388 dotycząca utworzenia portu lotniczego Gdynia-Kosakowo).
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej oraz podległych im jednostek, zajmujący się udzielaniem pomocy publicznej przedsiębiorcom, kierownicy i pracownicy działów zamówień publicznych, radcy prawni, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość. W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka. Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publiczne

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 340 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
 do 29 listopada 2021 r.