Nieustająca inflacja, wysokie stopy procentowe i brak stabilności społeczno-gospodarczej sprawia, że coraz większa liczba użytkowników komunalnych lokali mieszkalnych boryka się z problemem zadłużenia czynszowego. Kiedy najemca nie płaci czynszu zgodnie z ustalonymi warunkami umowy, gromadzi się zadłużenie czynszowe. Wynikać ono może z różnych przyczyn, takich jak trudności finansowe, utrata pracy, konflikty z wynajmującym lub inne czynniki.

Zarządcy i administratorzy mieszkań komunalnych z jednej strony są zobligowani do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych mieszkańców gminy, natomiast z drugiej strony powinni dbać o gospodarkę finansową danej instytucji.

W przypadku wystąpienia zadłużenia czynszowego, wynajmujący – w tym również gmina jako zarządca komunalny - ma prawo podjąć odpowiednie działania w celu odzyskania należności. Podstawowymi instrumentami do realizacji tego działania jest odpracowanie i restrukturyzacja zadłużenia.

Odpracowanie zadłużenia czynszowego odnosi się do sytuacji, w której wynajmujący i najemca ustalają warunki spłaty zadłużenia w sposób inny niż tradycyjne płatności gotówkowe. W takiej sytuacji, zamiast płacenia pełnego zadłużenia gotówką, najemca może podjąć dodatkowe działania lub świadczyć usługi w zamian za odrobienie długu.

Restrukturyzacja zadłużenia czynszowego to proces, w ramach którego wynajmujący i najemca wprowadzają zmiany w warunkach spłaty zadłużenia, aby umożliwić najemcy łatwiejszą spłatę lub uregulowanie swojego zadłużenia. Restrukturyzacja ma na celu znalezienie rozwiązania, które byłoby satysfakcjonujące dla obu stron i umożliwiłoby uregulowanie długu w sposób bardziej dostępny dla najemcy.

W praktyce restrukturyzacja może przyjąć różne formy:

  • płata na raty,
  • zniżką bądź umorzenie części zadłużenia,
  • przesunięcie terminów płatności,
  • umorzenie odsetek lub opłat karnych.

Co ważne, bez względu na rodzaj odpracowania bądź restrukturyzacji zaległości czynszowych, zarządca lokalu winien podpisać umowę z najemcą szczegółowo określającą warunki odpracowania bądź restrukturyzacji.

Zarządcy komunalni często zwracają uwagę na błędnie przygotowane uchwały rad gmin, w wyniku czego restrukturyzacja zadłużenia czynszowego nie przynosi spodziewanych efektów. Problematycznym aspektem wydaje się również solidarność w zakresie odpowiedzialności za zadłużenie. Coraz częściej gminy odchodzą od tego elementu, ograniczając odpowiedzialność potencjalnych dłużników, jednak tym samym odcinają sobie źródło dochodów.

Wymienione powyżej elementy to tylko jedne z wielu aspektów, sprawiających trudności zarządcom lokali komunalnych. 22 czerwca FRDL organizuje szkolenie „Odpracowanie i restrukturyzacja zadłużenia czynszowego”, wpisujące się w cykl spotkań dotyczących kształtowania polityki czynszowej w gminie.

Podczas webinarium nasz specjalista Mirosław Oniśk wskaże Państwu najlepsze praktyki w zakresie tworzenia uchwał rady gminy nt. restrukturyzacji zadłużenia oraz zarządzeń określających zasady odpracowania zaległości czynszowych.

Więcej szczegółów znajduje się pod linkiem: https://frdl-lodz.pl/szkolenia-otwarte/ochrona- srodowiska-gospodarka-komunalna-i-mieszkaniowa/zadluzenie-czynszowe/55648.

Już dziś zapraszamy Państwa do udziały w tym niezwykle cennym i praktycznym webinarium!