Kierowanie do DPS i ustalanie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej w dobie epidemii

Cele i korzyści
  • Podniesienie poziomu wiedzy w zakresie kierowania do domu pomocy społecznej i ustalania odpłatności za dom pomocy, zwłaszcza w sytuacji ogłoszonego stanu epidemii COVID -19. 
  • Omówione zostaną kwestie prawidłowego przyjęcia wniosku o skierowanie do DPS w zależności od zgłoszenia formy pomocy osobiście lub za pomocą formy telefonicznej i e-mailowej, oraz prawidłowego udzielenia zgody na skierowanie do DPS. 
  • Celem spotkania będzie przybliżenie procedury administracyjnej prowadzenia postępowania zmierzającego do skierowania do DPS i ustalenia odpłatności przy uwzględnieniu zmian wprowadzonych ustawą tzw. covidową - w tym przesunięcia terminów prowadzenia nowego trybu działania przy ustalaniu odpłatności za DPS.
  • Wyjaśnione zostaną procedury komunikacji z rodziną zobowiązaną do przeprowadzenia wywiadów alimentacyjnych i podpisania umów. 
  • Omówione zostaną regulacje związane z prawidłowymi doręczeniami decyzji wpływające na ostateczność i wykonalność decyzji o skierowaniu i ustaleniu odpłatności za DPS.
  • Zapoznanie się z procedurami umożliwi podejmowanie decyzji jak wykonać decyzję o skierowaniu do DPS w sytuacjach kryzysowych (kwarantanna, braki personelu w DPS).
zwiń
rozwiń
Program

1. Kierowanie do DPS - zbieranie koniecznej i niezbędnej dokumentacji:
• Podpis pod wnioskiem - forma dowodowa; 
• Wywiad środowiskowy czy telefoniczne ustalenie sytuacji rodzinnej i dochodowej;
• Wywiady alimentacyjne - tryb przeprowadzania.
2. Kierowanie do DPS interwencyjne i na podstawie orzeczenia sądu.
3. Ustalenie odpłatności za DPS dla mieszkańca i zmiana decyzji o odpłatności dla mieszkańca - procedury administracyjne w czasie epidemii.
4. Ustalanie odpłatności za DPS od osób zobowiązanych - wezwania do umowy i wydawanie decyzji administracyjnych. 
5. Zawieszenie terminów procesowych a wydawanie decyzji o skierowaniu i umieszczeniu oraz o odpłatności, wydawanie decyzji odmownych i nieuwzględniających żądania strony.  
6. Zapewnienie stronie gwarancji procesowych w postępowaniu - wgląd w akta sprawy, możliwość wypowiedzenia się, komunikacja ze stroną.
7. Ostateczność, prawomocność, wykonalność decyzji w czasie epidemii - związek z prawidłowym doręczeniem decyzji. 
8. Wykonanie decyzji o skierowaniu do DPS w sytuacji zmiany stanu faktycznego (DPS objęty kwarantanną, brak personelu) zadania gminy i powiatu.
9. Zwrot zastępczo poniesionych opłat za DPS.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zajęcia skierowane do kierowników i pracowników OPS, DPS, PCRP, osób zajmujących się prowadzeniem postępowania administracyjnego oraz przygotowaniem projektu decyzji w sprawie skierowania osoby do DPS.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalistka z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń