Wydawanie decyzji z zakresu pomocy społecznej

Cele i korzyści
 • Omówienie zagadnień obejmujących m.in. prawidłowe konstruowanie uzasadnienia.
 • Katalog decyzji uznaniowych w ustawie o pomocy społecznej.
 • Ustalanie sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc.
 • Przedstawienie nowości orzeczniczych.
 • Omówienie świadczeń nienależnie pobranych.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Znaczenie zasad ogólnych pomocy społecznej jako samodzielnej podstawy do przyznawania bądź odmowy przyznawania pomocy społecznej:
  • Stosowanie w argumentacji uzasadnienia decyzji zasad ogólnych pomocy społecznej,
  • Ocena możliwości i uprawnień strony do samodzielnego funkcjonowania,
  • Wpływ innych świadczeń na pomoc społeczną (w tym 500 plus),
  • Stosowanie w argumentacji uzasadnienia decyzji zasad ogólnych pomocy społecznej.
 2. Zasady postępowania w sprawie świadczeń z pomocy społecznej –przetwarzanie danych, powiązanie z RODO i kpa.
 3. Właściwość organu – szczególne regulacje ustawy o pomocy społecznej.
 4. Przyjmowanie wniosku przez stronę w zakresie rożnych żądań – wycofywanie części żądań na etapie wywiadu środowiskowego lub przed wydaniem decyzji, łączenie rożnych żądań w jednej decyzji administracyjnej prawidłowe zapisy w wywiadzie lub w protokole w ośrodku.
 5. Ustalanie sytuacji dochodowej osoby ubiegającej się o pomoc:
  • Sporne elementy dochodu,
  • Obliczanie dochodu dla osoby samotnie gospodarującej i dla osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym – kwestionowanie oświadczeń strony o samotnym lub wspólnym gospodarowaniu,
  • Właściwe zapisy w wywiadzie środowiskowym dotyczące ustalenia samotnego lub wspólnego gospodarowania, zgłaszania zmian dochodowych,
  • Dochód z gospodarstwa rolnego,
  • Dochód utracony,
  • Dochód należny, dochód uzyskany,
  • Prowadzenie postępowania wyjaśniającego dotyczącego ustalenia dochodu przy czynnym udziale strony postępowania oraz przy braku współpracy strony postępowania.
 6. Ustalanie składu rodziny samotnego lub wspólnego gospodarowania.
 7. Konstruowanie decyzji związanej i uznaniowej - różnice gdy wydajemy decyzje i rozstrzygamy o żądaniu strony:
  • Uzasadnienie decyzji odmawiającej przyznania świadczenia,
  • Uzasadnienie decyzji miarkującej wysokość świadczenia,
  • Uzasadnienie decyzji przyznającej świadczenia ale pouczającej iż pomoc nie może przerodzić się w stałe źródło utrzymania–argumentacja i wskazania na przyszłość.
 8. Nowości orzecznicze:
  • Wydawanie decyzji o zasiłku stałym i okresowym,
  • Przyznawanie usług opiekuńczych,
  • Kierowanie do domu pomocy społecznej i ustalania odpłatności za dps,
  • Zasiłki celowe.
 9. Wstrzymywanie wypłaty świadczeń.
 10. Prawidłowe nadawanie rygoru natychmiastowej wykonalności
 11. Sposoby weryfikacji decyzji ostatecznych w świetle ustawy o pomocy społecznej – rozłączność trybów z kpa, uchylanie decyzji, zmiana, wznowienie postępowania.
 12. Stwierdzanie świadczeń nienależnie pobranych i dochodzenie ich zwrotu - prawidłowa procedura postępowania.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy zajmujący się przyznawaniem świadczeń w urzędach i jednostkach podległych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista z zakresu postępowania administracyjnego, rodzinnego, świadczeń rodzinnych i społecznych, członek etatowy Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie, wieloletni praktyk orzecznik, trener szkoleń prawnych z zakresu zabezpieczenia społecznego oraz procedury administracyjnej, konsultant Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie oraz ośrodków pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń