• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola w administracji publicznej prowadzona przez organy zewnętrzne

online
Ważne informacje o szkoleniu

Przeprowadzenie kontroli przez organy nadzoru jest zwykle wymagające i obciążające dla podmiotu kontrolowanego i często wynika z nieznajomości zakresu uprawnień kontrolera w urzędzie. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, które podpowie Państwu jak należy przygotować się do kontroli z zewnątrz czyli pokaże prawa i obowiązki kontrolowanego. Zapozna Państwa również z uprawnieniami osób przeprowadzających kontrolę w urzędzie, czyli jakie prawa ma kontroler, czego może od Państwa wymagać, a co jest niedozwolone. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną różne rodzaje kontroli, przeprowadzane przez organy zewnętrzne, które najczęściej występują w urzędach, a każda ze swoją specyfiką procedur i czynności. Ważnym elementem szkolenia będzie poznanie zasad redagowania dokumentów potrzebnych do okazania w czasie przeprowadzania kontroli i na wniosek kontrolera.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • poznanie zasad wykonywania kontroli przez organy zewnętrzne w urzędzie,
 • omówienie praw kontrolerów i obowiązków kontrolowanych, zasad współpracy między stronami,
 • zapoznanie uczestników z rodzajami upoważnień jakie powinni mieć przedstawiciele kontrolowanego podmiotu,
 • prezentacja techniki redagowania dokumentów, przyjmowania przedstawicieli organów kontroli oraz prowadzenia rozmów z nimi.
zwiń
rozwiń
Program

I. Kontrola wykonywana przez organy administracji publicznej w samorządzie terytorialnym.
 Podstawy wykonywania kontroli w administracji publicznej.

• prawa kontrolera w urzędzie,
• zakres wykonywanej kontroli,
• obowiązki kontrolowanego,
• zasady przyjmowania kontroli w urzędzie,
• zasady podpisywania dokumentacji pokontrolnej oraz upoważnienia w tym zakresie,
• realizacja zaleceń pokontrolnych.

II Rodzaje kontroli spotykane w administracji publicznej:

 1. Kontrola NIK-u oraz RIO:
 • upoważnienie zastępcy kierownika jednostki do jego reprezentowanie podczas kontroli,
 • prawa kontrolerów do np.: przesłuchania świadków, żądania udzielania wyjaśnień,
 • omówienie zapewnienia kontrolerowi warunków i środków niezbędnych do przeprowadzenia kontroli, w tym udostępnianie urządzeń technicznych i środków transportu.
 1. Kontrola PIP, ZUS:
 • zgłoszenie obecności podmiotowi kontrolowanemu, z wyjątkiem, gdy zgłoszenie mogłoby mieć wpływ na wynik kontroli,
 • upoważnienie do podpisania dokumentów pokontrolnych,
 • zasady wglądu do dokumentów, przesłuchań świadków itp., udział w czynnościach kontrolnych.
 1. Kontrola wojewody.
 2. Kontrola Wód Polskich.
 3. Kontrola innych jednostek – ich uprawnienia, obowiązki i zakres wykonywanych zadań.
 4. Kontrola na wniosek.
 5. Kontrola z urzędu.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy wydziałów audytu i kontroli, sekretarze, kierownicy jednostek administracji samorządowej, osoby upoważnione w imieniu kadry zarządzającej do przyjęcia kontrolera, odpowiedzialne za pierwsze spotkanie, analizę dokumentów, przygotowanie upoważnień do podpisania dokumentacji pokontrolnej, poświadczania za zgodność dokumentów itp

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni pracownik Urzędu Wojewódzkiego – zastępca kierownika Oddziału Kontroli, po aplikacji kontrolerskiej na kontrolera NIK-u. Obecnie pracuje na stanowisku Kierownika Referatu Organizacyjnego Urzędu Miasta, gdzie między innymi odpowiadała za wdrożenie nowej instrukcji kancelaryjnej. W ramach obowiązków, na co dzień zajmuje się kontrolą przestrzegania instrukcji kancelaryjnej przez pracowników Urzędu oraz obiegu dokumentów w urzędzie w tym obiegu elektronicznego. Wykładała w Wyższej Szkole Administracji Publicznej w Białymstoku w zakresie kontroli w administracji publicznej oraz wiedzy na temat instrukcji kancelaryjnej jednostek administracji publicznej (tej dotyczącej materiałów jawnych, jak też kancelarii tajnych, ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać poprzez formularz do 5 października 2022 r.