Kontrola zarządcza w jst w 2022 r.

Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Kontrola zarządcza jest bardzo istotnym zagadnieniem w jednostkach sektora finansów publicznych, w związku z tym proponujemy Państwu szkolenie, które wyjaśni najważniejsze element kontroli zarządczej, m.in. jej cele, standardy czy zarządzanie ryzykiem.

 

 

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego wskażemy, jak powinna być właściwie zorganizowana i prowadzona kontrola zarządcza. Wyjaśnimy cel kontroli zarządczej w jednostce sektora finansów publicznych. Omówimy kto odpowiada za prowadzenie kontroli w jednostce, jakie są wymagane dokumenty i jakie aspekty systemu są najczęściej kontrolowane przez RIO i NIK. Podczas zajęć Wykładowca przedstawi jak realizować monitoring kontroli zarządczej oraz kto powinien sporządzić oświadczenie o stanie kontroli i jak je prawidłowo wypełnić. Uczestnicy zostaną również zapoznani z procedurą określania celów i zadań jednostek, miernikami efektywności działania oraz sposobem tworzenia do wyznaczonych celów i zadań systemu zarządzania ryzykiem.

countdownmail.com
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Omówienie procesu kontroli zarządczej w jednostce i poznanie dokumentów w kontroli zarządczej.
• Omówienie zasad ustalenia celów i zadań w jednostkach samorządu terytorialnego i zarządzania ryzykiem.
• Wskazanie metod nadzorowania jednostek organizacyjnych JST.
• Wskazanie przykładów gotowych powierzeń skutkujących odpowiedzialnością pracowników, również z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za powierzone do realizacji zadania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wstęp: kontrola zarządcza w świetle unormowań ustawy o finansach publicznych, w tym:
• Definicja ustawowa, cel i zakres kontroli zarządczej oraz znaczenie dla jednostki.
• Wymagane uregulowania wewnętrzne.
• Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (najważniejsze elementy), komunikat Nr 6 Ministra Finansów z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania ryzykiem.
• Kontrola zarządcza, a zakres odpowiedzialności:
a. za sprawy finansowe,
b. zamówienia publiczne,
c. rachunkowość,
kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników (w związku z delegowanymi zadaniami). Przykłady gotowych powierzeń skutkujących odpowiedzialnością pracowników również z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych za powierzone do realizacji zadania.
• Wybrane aspekty odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych kierownika jednostki, głównego księgowego i pozostałych pracowników w tym:
a. wybrane czyny,
b. wybrane aspekty prowadzonego postępowania o naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
2. Dokumenty w kontroli zarządczej:
• Obligatoryjne.
• Zalecane – dobra praktyka.
• Fakultatywne.
3. Monitoring kontroli zarządczej.
4. Nadzór sprawowany w ramach kontroli zarządczej nad jednostkami organizacyjnymi JST.

• Metody bezpośredniego nadzoru.
• Pozostałe mechanizmy kontrolne stosowane w nadzorze.
• Dokumentowanie realizowanego nadzoru nad jednostkami organizacyjnymi.
5. Oświadczenie (zapewnienie) o stanie kontroli zarządczej.
• Gotowe wzory oświadczeń o stanie kontroli zarządczej oraz unormowania rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oświadczenia o stanie kontroli zarządczej (w jakim zakresie może mieć ono zastosowanie do jednostek samorządu terytorialnego).
• Jak wypełniamy oświadczenie – co powinno, a co może zawierać?
• Kto musi, a kto może i do kiedy składać oświadczenie o stanie kontroli zarządczej?
6. Podstawa kontroli zarządczej czyli:
• Cele strategiczne i operacyjne.
• Odpowiednie ustalenie zadań jakie jednostka będzie realizować w danym roku (kto powinien je określać i na jakim stopniu szczegółowości).
• Osoby odpowiedzialne za realizację zadań – zakresy czynności.
7. Określanie mierników/wskaźników realizacji celów/zadań w kontroli zarządczej.
• Różnica między miernikiem a wskaźnikiem – kiedy je stosujemy, wartości docelowe.
• Główne grupy mierników/wskaźników, w tym: efektywności, skuteczności, wydajności, oszczędności, satysfakcji.
• Kto przygotowuje mierniki/wskaźniki, kto je zatwierdza?
• Zadania z jednym i wieloma miernikami/wskaźnikami.
• Monitorowanie i ocena realizacji wyznaczonych mierników/wskaźników, sprawozdawczość.
8. Proces zarządzania ryzykiem do celów i zadań określonych przez jednostki.
• Definicja ryzyka.
• Zarządzanie ryzykiem – definicja i sposoby realizacji.
• Metody identyfikacji ryzyk.
• Analiza ryzyk oraz wycena ryzyk w zakresie prawdopodobieństwa wystąpienia oraz wpływu/skutku na realizację zadań.
• Właściciele ryzyk.
• Ryzyko nieodłączne i rezydualne.
• Poziom ryzyka akceptowalnego, a poziom ryzyka dopuszczalnego (apetyt na ryzyko).
• Reakcja na ryzyko.
• Tworzenie rejestru ryzyka – gotowe rozwiązania.
9. Kontrola zarządcza – planowane zmiany w przepisach.
10. Kontrola zarządcza a Covid-19.
11. Kontrola kontroli zarządczej przez RIO i NIK – co jest kontrolowane i w jakim zakresie.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci, starostowie, zarządy Jednostek, kierownicy jednostek organizacyjnych, sekretarze, skarbnicy, główni księgowi i pracownicy zajmujący się obsługą finansowo-księgową, audytorzy, kontrolerzy, pracownicy merytoryczni zajmujący się kontrolą zarządczą w jednostkach oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prowadzi szkolenia od 2003 roku. Wieloletni Naczelnik Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie, wcześniej Główny Inspektor Wydziału Kontroli RIO, obecnie zastępca burmistrza, autor artykułów, wykładowca i praktyk, specjalista z zakresu kontroli, finansów publicznych, budżetu zadaniowego i zamówień publicznych. Wykładowca Uniwersytecki, stale współpracuje z FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe
Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 4 lipca 2022 r.