Czynności poinwentaryzacyjne przed zamknięciem roku budżetowego 2022

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Początek roku to czas na przeprowadzenie czynności poinwentaryzacyjnych, rozliczenie wyników inwentaryzacji, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu dotyczącym ich właściwej realizacji w celu prawidłowego zamknięcia roku budżetowego 2022.

Podczas zajęć Prowadząca:

 • szczególną uwagę poświęci przeanalizowaniu regulacji prawnych i aspektów praktycznych, służących w szczególności poszerzeniu wiedzy na temat czynności poinwentaryzacyjnych, w tym zasad rozliczania wyników inwentaryzacji, ich dokumentowania oraz ujmowania w księgach rachunkowych: kompensowanie różnic, ustalanie wskaźników granic tzw. błędów pomiarowych itp. ,
 • przedstawi przykładowy podział obowiązków w kontekście spisu z natury, potwierdzenia salda i weryfikacji,
 • wskaże obowiązki związane z konstrukcją protokołu końcowego oraz załączników w postaci oświadczeń, wniosków czy rekomendacji, skupi także uwagę na występujące problemy związane z rozliczaniem wyników inwentaryzacji oraz ujmowaniem ich w księgach rachunkowych, ze wskazaniem na najczęstsze przyczyny nieprawidłowości i sposób ich rozwiązania.

Przedstawiane zagadnienia będą nawiązywać również do zasad dyscypliny finansów publicznych i konsekwencji, wynikających z nieprzestrzegania tych przepisów.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie obowiązków dotyczących czynności poinwentaryzacyjnych, niezbędnych do prawidłowego zamknięcia roku budżetowego 2022.
 • Ugruntowanie wiedzy w zakresie zasad dotyczących rozliczania wyników inwentaryzacji, sposobu dokumentowania tego faktu, a także podziału obowiązków i odpowiedzialności w tym zakresie.
 • Możliwość identyfikacji podstawowych błędów, popełnianych na etapie zamykania roku budżetowego, w tym rozliczania wyników inwentaryzacji wskazanie na sposobów ich zapobiegania i rozwiązywania.
 • Omówienie kwestii problemowych wraz z przykładami możliwych rozwiązań.
 • Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych oraz wzorów, niezbędnych przykładowych druków, księgowań i propozycji stosowanych rozwiązań w omawianym zakresie dotyczących m. in. nadwyżki, niedoborów, różnic pozornych, rzeczywistych, zawinionych, niezawinionych, dochodzonych, niedochodzonych, istotnych, nieistotnych.
 • Uzyskanie odpowiedzi między innymi na następujące pytania:
 • Kto ponosi odpowiedzialność za czynności związane z przygotowaniem do zamknięcia roku budżetowego?
 • Jakich terminów należy dochować?
 • Na co należy zwrócić szczególną uwagę w przypadku metody potwierdzania sald oraz weryfikacji?
 • Jak dokumentować czynności związane z rozliczaniem wyników inwentaryzacji?
 • Jak prawidłowo zapisać przeksięgowania roczne?
 • Jakie są najczęstsze błędy i nieprawidłowości związane z rozliczaniem wyników inwentaryzacji?
zwiń
rozwiń
Program

1. Odpowiedzialność kierownika jednostki, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych, za czynności związane z przygotowaniem jednostki do zamknięcia roku budżetowego 2022.
2. Organizacja prac i podział czynności po inwentaryzacji, w tym:

 • określenie terminu spływu do komórki księgowości dowodów przychodowo – rozchodowych, podlegających ujęciu w księgach rachunkowych roku 2022,
 • wykaz czynności do wykonania do 15.01.2023 r. oraz do 26 i 31 marca 2023 r.

3. Zasady i odpowiedzialność w zakresie podmiotowym i przedmiotowym przy potwierdzaniu sald.
4. Podstawowe czynności i dokumentacja w rozliczaniu wyników inwentaryzacji metodą weryfikacji.
5. Dokumentowanie czynności związanych z rozliczaniem wyników inwentaryzacji:

 • protokoły różnic inwentaryzacyjnych, 
 • zestawienia, oświadczenia, 
 • końcowy protokół z zakończonej inwentaryzacji, 
 • wnioski, rekomendacje.

6. Ujmowanie różnic inwentaryzacyjnych w księgach rachunkowych:

 • rodzaje różnic i ich wpływ na ustalanie wyników inwentaryzacji oraz granic wskaźników tzw. błędów pomiarowych czy zasad dokonywania kompensat,
 • przykłady księgowań.

7. Roczne przeksięgowania, zamknięcie roku budżetowego 2022 i otwarcie 2023.
8. Najczęściej popełniane błędy na etapie rozliczania wyników inwentaryzacji.
9. Odpowiedzialność za zaniechanie rozliczenia inwentaryzacji lub rozliczenie inwentaryzacji w rozumieniu prawa bilansowego i finansowego.
10. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jednostek, główni księgowi, przewodniczący i członkowie komisji inwentaryzacyjnych, pracownicy służb finansowych odpowiedzialni za dokonywanie wyceny wyników inwentaryzacji, ustalanie różnic inwentaryzacyjnych i ujmowania ich w księgach rachunkowych, a także inni pracownicy merytoryczni odpowiedzialni w zakresie nabywania, zbywania, znakowania i opisywania składników majątkowych oraz ewidencjonowania źródłowych dokumentów księgowych i dokonywania czynności kontrolnych. 

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych w sposób jasny i zwięzły.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 14 lutego 2023 r.