• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Przygotowanie do zmian w egzekucji administracyjnej w 2024 r. oraz sprawozdanie Rb-PDP za 2023 r.

online
Program i karta zgłoszenia

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 1 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie z kategorii finanse JST, którego przedmiotem będzie postępowanie egzekucyjne w administracji, a także sprawozdanie Rb-PD.

Ważne informacje o szkoleniu

W lutym 2024 r. mija termin przekazania do RIO sprawozdania Rb-PDP za 2023 r. To bardzo ważne sprawozdanie, które zawsze jest przedmiotem weryfikacji przez organy kontrolne i niestety często podczas jego badania ujawniane zostają popełnione w nim nieprawidłowości. Należy pamiętać, że dane wykazane w tym sprawozdaniu mają wpływ na wysokość otrzymywanej przez gminy subwencji wyrównawczej.
• Przedmiotem proponowanego szkolenia jest kompleksowe i krok po kroku przeanalizowanie sposobu wypełniania poszczególnych kolumn w sprawozdaniu Rb-PDP oraz omówienie zagadnień związanych z egzekucją administracyjną w 2024 r.
• Omówione zostaną poszczególne nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w związku z ustawą z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw.
• Zaprezentowane zostaną także wyniki ostatnich dwóch kontroli NIK w zakresie dotyczącym egzekucji administracyjnej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Aktualizacja wiedzy i informacji o zasadach sprawozdawczości Rb-PDP w zakresie podatków.
• Wyposażenie w kompleksową informację w zakresie egzekucji według aktualnego stanu prawnego.
• Zdobycie praktycznych umiejętności w zakresie prawidłowego sporządzania sprawozdania Rb-PDP i jego korekty.
• Zdobycie wiedzy o najczęściej popełnianych błędach i nieprawidłowościach w zakresie sporządzania sprawozdań Rb-PDN oraz otrzymanie wskazówek jak tych błędów unikać, aby nie narazić się na zarzuty organów.
• Możliwość konsultacji podczas szkolenia i wyjaśnienia bieżących problemów w egzekucji administracyjnej, przykładowo:
- W 2023 roku zostało wydane postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego w związku z przedawnieniem egzekwowanej należności. Czy na tej podstawie można wyksięgować z ksiąg umorzoną należność, na jakiej podstawie?
- Jak traktować należność od podmiotu w likwidacji?
- Co z przedsiębiorcami zagranicznymi, którzy swoją siedzibę mają poza granicami RP, jak możemy od nich egzekwować należność w momencie nie dokonania wpłaty w terminie?
- Umiera podatnik, czy powinniśmy wystąpić do sądu z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku i tym samym ponieść koszty finansowe związane z postępowaniem i opłatami sądowymi?
- Co zrobić w sytuacji, w której wystawiono tytuły wykonawcze do US na spółkę akcyjną; należności nie zostają ściągnięte pomimo iż zobowiązany dalej prowadzi działalność gospodarczą (US umarza postępowanie w wyniku bezskuteczności)?
- Tytuł wykonawczy w US a zobowiązany przebywa za granicą , na rachunek bankowy zobowiązanego nie wpływają żadne środki, co dalej?
- Co może zrobić wierzyciel po otrzymaniu z US pisma o umorzeniu postępowania w wyniku bezskuteczności.
- Jakie czynności musi podjąć wierzyciel aby przerwać bieg przedawnienia i jakie informacje w Urzędu Skarbowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne potwierdzają datę przerwania biegu przedawnienia?
- Zbieg egzekucji – kiedy występuje, czy gmina może doprowadzić do tego zbiegu, w jaki sposób?

• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym najnowszego orzecznictwa sądów administracyjnych, treści aktów normatywnych z zakresu szkolenia, wzoru pytania do urzędu skarbowego w sprawie ewentualnego zastosowania środka egzekucyjnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Zasady sporządzania sprawozdania Rb-PDP.
• Co wykazujemy w kolumnie „zaległości netto”?
• Czy w sprawozdaniu Rb-27S wykazujemy w kolumnie „zaległości netto”:
- Należności z terminem płatności 30.06.2023 r.?
- Kwoty podatku wynikające z nieostatecznych decyzji wymiarowych, od których podatnik wniósł odwołanie?
- Zaległości podatnika, który ma postanowienie sądowe o upadłości dłużnika?
- Należności sporne dochodzone na drodze sądowej.
- Kwestionowane przez podatnika.
- Należności wymagalne.
• Jak należy wykazywać dane w zakresie skutków obniżenia górnych stawek podatków” w poszczególnych kwartałach?
• Co wykazujemy w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień” i „Skutki decyzji…”?
• Czy w kolumnie „Skutki udzielonych ulg i zwolnień…” wykazujemy:
- Zwolnienia z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi?
- Zwolnienia rodzin wielodzietnych z tej opłaty?
- Zwolnienia z opłaty od posiadania psów?
• Czy wykazujemy umorzenia z urzędu?
• Jak należy wykazywać decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty w Rb-27S i Rb-PDP?
• Czy wykazujemy skutki umorzeń, odroczeń i rozłożeń na raty podatków pobieranych przez urzędy skarbowe, pobierane na wniosek lub za zgodą wójta, burmistrza, prezydenta JST?
• Jakie dane objęte są sprawozdaniem Rb-PDP, termin i forma jego przekazywania?
• Sprawozdanie Rb-PDP a Rb-27S.
• W którym sprawozdaniu (za który rok/ w którym kwartale) należy wykazać skutki wynikające z:
- Korekty deklaracji za 2021 r. złożonej w styczniu 2023 r.
- Decyzji z 28 grudnia 2022 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, doręczonej 5 stycznia 2023 r.
- Decyzji z 2022 r., którą odroczono termin płatności iii raty (15 września) do 10 maja 2023 r.
- Decyzji z 2022 r., którą odroczono termin płatności II raty (15 maja) do 30 czerwca 2022 r., ale podatnik nie zapłacił…
- Z decyzji z 28.12.2022 r. w sprawie umorzenia zaległości podatkowej (IV rata 2022 r.), w sytuacji gdy podatnik odebrał decyzję 5 stycznia 2023 r.
• Na czym polega korekta Rb-PDP?
• Łączne zobowiązanie pieniężne a sprawozdanie Rb-27S.
• Czy w sprawozdaniu Rb-27S należy wykazywać skutki finansowe odpisu przedawnionego zobowiązania podatkowego?
• Ratalna spłata długu z tytułu podatku od nieruchomości a Rb-27S.
• Zmiana danych objętych sprawozdaniem za rok poprzedni w wyniku złożenia korekty deklaracji za rok ubiegły. Złożenie korekty deklaracji a moment ujmowania skutków finansowych związanych z tym zdarzeniem w sprawozdawczości.
• W której kolumnie należy wykazać umorzone odsetki za zwłokę?
• Jednostka dokonała aktualizacji należności. W jakiej wysokości należny wykazywać należności podatkowe w sprawozdaniu Rb-27S i Rb-N?
• Czy w sprawozdaniu Rb-27S wykazujemy koszty upomnienia? Jeśli tak, to czy w chwili przypisu, czy w chwili wpływu środków?
• Kiedy ująć podatek w sprawozdaniu zapłacony kartą płatniczą? Czy należy wykazywać w Rb-27S dochody z zapłaty kartami płatniczymi dokonanej w grudniu, które wpłynęły na rachunek Urzędu w styczniu 2023 r.
• Najczęściej występujące nieprawidłowości w zakresie skutków. Rp-PDP a dyscyplina finansów publicznych.
• Najnowsze wyjaśnienia MF w zakresie Rb-PDP.
2. Przedawnienie kosztów upomnienia po nowelizacji.
• Przykłady przedawnienia kosztów upomnienia. Co ze „starymi” kosztami upomnień? Ważne przepisy przejściowe.
• Co z kosztami upomnienia po zmianach, gdy zaległość podatkowa już nie istnieje?
• Wyłączenie kwoty kosztów upomnienia i odsetek za zwłokę z limitu egzekucyjnego 160 zł.
• Jak postępować w przypadku kiedy wpłata zaległości bez kosztów nastąpi przed ich doręczeniem?
• Czy umorzenie zaległości podatkowej spowoduje przedawnienie kosztów upomnienia?
• Czy organ zaliczając nadpłatę na zaległość podatkową utraci możliwość dochodzenia kosztów upomnienia?
• Czy upomnienie można będzie wystawić również dla małżonka zobowiązanego odpowiedzialnego tylko majątkiem wspólnym, który jest nie ujęty w części A tytułu wykonawczego?
3. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela – nowe rozporządzenie w tym zakresie. Zakres zastosowania Kodeksu postępowania administracyjnego.
4. Zmiany w EDI.

5. Wzór tytułu wykonawczego po nowelizacji – omówienie nowości. Nowe rozporządzenia wykonawcze do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w tym zakresie. Co ze starymi rozporządzeniami wykonawczymi i czy można je dalej stosować?
6. Dalszy i kolejny tytuł wykonawczy po nowelizacji – co ulega zmianie?
7. Zmieniony tytuł wykonawczy.
8. e-ZW – jakie zmiany zaczną obowiązywać?

9. Likwidacja klauzuli wykonalności nadawanej dotychczas tytułowi wykonawczemu (dalszemu tytułowi wykonawczemu).
10. Wyniki kontroli NIK e-tytułów wykonawczych – omówienie.
11. Wyniki kontroli w zakresie egzekwowania opłaty śmieciowej – omówienie.
12. Nowy podmiot – podmiot, który uzyskał korzyść majątkową.
13. Małżonek podatnika – jakie nowe uprawnienia uzyskał w wyniku nowelizacji.
14. Nowe uprawnienia wierzyciela i organu egzekucyjnego.
15. Zmiany w zakresie zawieszenia i umorzenia postępowania egzekucyjnego.
16. Zmiany w egzekucji nieruchomości.

17. Oświadczenie o posiadanym majątku i źródłach dochodu – do czego służy? Co to za instrument? Zmiany w tym zakresie.
18. Omówienie przepisów przejściowych.
19. Bieżące problemy w egzekucji administracyjnej, przykładowo:
• Zbieg egzekucji – kiedy występuje, czy gmina może doprowadzić do tego zbiegu, w jaki sposób?
• Odstąpienie od zasady obligatoryjności egzekucji.
• Ponowne wszczęcie egzekucji administracyjnej.
• Co to znaczy „skuteczne zajęcie rachunku bankowego”?
• Czy tytuł wykonawczy wystawiony na zobowiązanego stanowi podstawę do zajęcia rachunku bankowego małżonka, który podatnikiem nie jest.
• W którym miejscu w zawiadomieniu eZW należy ująć informację dotyczącą wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym?
• Jeśli gmina jako wierzyciel hipoteczny na nieruchomości podatnika zostanie uwzględniona w podziale sumy uzyskanej z egzekucji nieruchomości prowadzonej przez komornika sądowego, to czy koniecznym jest przedłożenie tytułów wykonawczych? Czy to mają być dalsze tytuły wykonawcze?
• Czy podatnik może złożyć wniosek o umorzenie zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości w przypadku gdy organ egzekucyjny wszczął egzekucje administracyjną wobec podatnika? Czy w przypadku złożenia takiego wniosku należy umorzyć postępowanie w sprawie umorzenia jako bezprzedmiotowe?
• Czy do tytułu wykonawczego kierowanego do organu egzekucyjnego należy dołączyć odrębny wniosek o wszczęcie egzekucji? Czy wniosek zawarty jest już w tytule wykonawczym w części E?
• Czy w przypadku śmierci podatnika i umorzenia postępowania egzekucyjnego pozostaje w mocy przerwany bieg terminu przedawnienia, który miał miejsce podczas umorzonego postępowania?
• Czy w decyzji o zakresie odpowiedzialności spadkobiercy można również uwzględnić koszty upomnienia i koszty egzekucyjne, którymi został obciążony wierzyciel?
• Jeżeli środek egzekucyjny został zastosowany 10.01.2021 r., to kiedy upływa okres przedawnienia? Czy z końcem roku 2026 czy z dniem 11.01.2026 r.?
• Czy odsetki za zwłokę, które wpisuje się do zawiadomienia skierowanego do organu egzekucyjnego należy zaokrąglić do pełnych złotych czy podawać w pełnej wysokości (w groszach)?
• Czy przed sporządzeniem kolejnego tytułu wykonawczego, będącego podstawą do zabezpieczenia zaległości podatkowych na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, trzeba do małżonka przesłać upomnienie?
• Jeśli zobowiązana zmarła w dniu 19.02.2021 r. i zostały zaległości za lata 2017-2020, jak również nie zastosowano skutecznego środka egzekucyjnego przerywającego bieg terminu przedawnienia, nie przeprowadzono postępowania spadkowego, to kiedy przedawnią się zaległości pozostawione przez zmarłą?
• Czy można wysyłać upomnienia i wystawiać tytuły na bieżące zaległości upadłego?
• Co w przypadku gdy termin na zgłoszenie wierzytelności syndykowi już minął?
• Czy ogłoszenie upadłości podatnika przed grudniem 2021 r. widnieje w systemie KRZ?
• Czy przed wydaniem decyzji dla spadkobiercy w zakresie zaległości podatkowych spadkodawcy konieczne jest wszczęcie postępowania w sprawie oraz wydania postanowienia o siedmiodniowym terminie do zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym?
• Czy można zwrócić nadpłatę spadkodawcy członkom rodziny spadkodawcy bez przeprowadzonego postępowania spadkowego?
• Spadkobierca, na którego została wydana decyzja o zakresie odpowiedzialności za zaległości spadkodawcy nie płaci należności. Czy wobec spadkobiercy należy wystawić tytuł wykonawczy i prowadzić postępowanie egzekucyjne?
• Czy złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej objętej tytułem wykonawczym nakłada na wierzyciela obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego o tym fakcie?
20. Podsumowanie. Pytania i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do skarbników gmin i pracowników urzędów, związków międzygminnych, zajmujących się ewidencją księgową podatków i opłat lokalnych, a także egzekwowaniem tych należności. W szkoleniu nie mogą uczestniczyć pracownicy jednostek samorządu terytorialnego z Województwa Mazowieckiego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Radca prawny, specjalista w zakresie podatków lokalnych, z wieloletnim doświadczeniem w kontroli jednostek samorządu terytorialnego, doświadczony trener w zakresie podatków lokalnych, w tym wymiaru, ewidencji księgowej, pomocy publicznej i egzekwowania podatków i opłat, wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 1 lutego 2024 cena wynosi 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 19 lutego 2024 r.