Egzekucja zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem zmiany w zakresie kosztów postępowania egzekucyjnego w administracji. Obowiązek elektronicznego przekazywania tytułów wykonawczych

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego uzyskają Państwo kompleksową wiedzę dotyczącą najważniejszych zagadnień związanych z egzekucją opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi po zmianie przepisów obowiązujących od 20 lutego 2021 roku. Podczas szkolenia omówione zostaną prawa i obowiązki wierzycieli, a także zmiany w zakresie terminów przedawnienia kosztów upomnienia i kosztów egzekucyjnych. Uzyskają Państwo także wiedzę dotyczącą obowiązku elektronicznego przekazywania tytułów wykonawczych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie zmian w egzekucji administracyjnej, które weszły w życie 20 lutego 2021 r.
 • Praktyczna analiza nowych przepisów dotyczących egzekucji administracyjnej opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Omówienie zmienionego modelu naliczania kosztów egzekucyjnych, wskazanie kiedy koszty egzekucyjne poniesie wierzyciel.
 • Analiza wybranych przepisów tarcz antykryzysowych – jak przekładają się na postępowania podatkowe i egzekucyjne?
 • Poznanie zasad doręczania pism, decyzji, upomnień. Wskazanie jak postąpić z pismami, decyzjami, upomnieniami niedoręczonymi z powodu kwarantanny lub/i izolacji?
 • Omówienie nowych wzorów tytułów wykonawczych, w tym m.in. wystawiania tytułów wykonawczych na małżonka podatnika.
 • Wskazanie nowych obligatoryjnych elementów upomnienia, kierowanego do zobowiązanych zalegających z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
zwiń
rozwiń
Program

1. Wierzyciel jako podmiot inicjujący postępowanie egzekucyjne – prawa i obowiązki wierzyciela opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Przepisy prawne regulujące prawa i obowiązki wierzyciela - m. in. ustawa o finansach publicznych, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ordynacja podatkowa, przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 • Obowiązek ustalania i dochodzenia należności publicznoprawnych (kontrolowanie terminowości wpłat, naliczanie odsetek).
 • Wymagalność świadczenia pieniężnego z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako moment podjęcia działań o charakterze przedegzekucyjnym przez wierzyciela.

2. Działania przedegzekucyjne podejmowane przez wierzycieli należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

 • Istotne zmiany przepisów dotyczące postepowania wierzycieli należności pieniężnych – nowe obowiązujące od 20 lutego 2021r. rozporządzenie Ministra Finansów.
 • Działania informacyjne wierzyciela wobec zobowiązanego: formy, terminy, dokumentowanie, cel dokumentowania działań informacyjnych.
 • Wprowadzenie nowej instytucji – skierowanie do zobowiązanego wezwania o wyjawienie majątku. Kiedy z wezwaniem występuje wierzyciel, a kiedy organ egzekucyjny? W jaki sposób i od kogo wierzyciel może pozyskać informacje o majątku zobowiązanego?
 • Wystawianie upomnień na zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Doręczenie upomnienia, terminy, kwoty – nowe obligatoryjne elementy upomnienia, czy upomnienie musi być podpisane? Czy upomnienie wysłane przed lub po 20 lutego 2021 bez odpowiedniego pouczenia jest ważne?
 • Obciążenie zobowiązanego kosztami upomnienia - np. zapłata zaległości po wysłaniu upomnienia, ale przed jego doręczeniem.
 • Kiedy zobowiązany nie ma obowiązku zapłaty kosztów upomnienia?
 • Czy w przypadku skierowania upomnienia do obydwojga małżonków na tą samą zaległość należą się dwa razy koszty upomnienia?
 • Czy wolno wystawić tytuł wykonawczy na obydwoje małżonków, gdy deklarację na opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym złożył tylko jeden z małżonków?
 • W jaki sposób i od kogo można pozyskać informacje o współmałżonku, którego wierzyciel chce objąć tytułem wykonawczym, a dane te nie wynikają ze złożonej deklaracji?
 • Czy i na podstawie jakich przepisów koszty upomnienia można umorzyć?
 • Przedawnienie kosztów upomnienia- nowe zasady wynikające ze zmienionej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów podatkowych, zajmujących się naliczaniem i egzekwowaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 315 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 29 lipca 2021 r.