• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Korekta rozliczeń VAT w związku z montażem OZE i usuwaniem azbestu po interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 2 maja 2024 r.

Przy zgłoszeniu do dnia 2 lipca 2024 r. obowiązuje cena 399 PLN netto/os.

Odliczanie VAT od wydatków sfinansowanych ze środków Polskiego Ładu oraz pozostałe kwestie związane z obniżaniem VAT należnego o VAT naliczony.

Ważne informacje o szkoleniu
  • 30 marca 2023 r. zapadły dwa ważne wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawach dotyczących samorządów (C-616/21 i C-612/21). Konkluzje płynące z obu orzeczeń wpłynęły na stanowisko organów podatkowych w zakresie traktowania gmin jako podatników VAT, realizujących zadania z zakresu usuwania azbestu z nieruchomości prywatnych, jak i montażu instalacji OZE na budynkach należących do mieszkańców. W związku z powyższym 2 maja 2024 r. Minister Finansów wydał interpretację ogólną wskazując na możliwość skorygowania przez samorządy przeszłych rozliczeń VAT. Ministerstwo dało samorządom czas na wdrożenie nowego podejścia do końca sierpnia 2024 r.
  • Podczas szkolenia omówimy wydaną 2 maja br. interpretację ogólną Ministra Finansów oraz jej wpływ na prawidłowe rozliczanie VAT przez samorządy w projektach typu montaż OZE i usuwanie azbestu. Wyjaśnimy również kwestie prawa do odliczenia VAT w projektach sfinansowanych z Polskiego Ładu. Dokonamy przeglądu interpretacji indywidualnych w zakresie odliczenia VAT od inwestycji sfinansowanych z tych środków. Przyjrzymy się również wybranym ogólnym zagadnieniom związanym z rozliczaniem podatku naliczonego, jak na przykład kwestii odliczania VAT przy pomocy współczynnika i prewspółczynnika VAT. Poszczególne zagadnienia zostaną przeanalizowane z uwzględnieniem aktualnego stanowiska wyrażanego w interpretacjach indywidualnych.
zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Poznanie zasad prawidłowego rozliczania VAT w projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych. 
• Zdobycie wiedzy na temat zmiany praktyki organów podatkowych w zakresie rozliczania VAT należnego od dotacji na usuwanie azbestu i montaż OZE na nieruchomościach prywatnych oraz odliczania VAT w tych projektach. 
• Ugruntowanie wiedzy z zakresu podstawowych zasad odliczenia VAT – zarówno odliczania VAT w pełnej wysokości, jak i przy użyciu wskaźników VAT. 
• Poznanie przykładowych zastosowań poszczególnych wskaźników do wydatków ponoszonych przez samorządy oraz wskazanie przypadków, kiedy podatku się nie odlicza.  
• Omówienie przełomowych wyroków TSUE (wyrok z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie C-612/21, wyrok z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie C-616/21) w przedmiotowym zakresie oraz wydanej niedawno interpretacji ogólnej Ministra Finansów.  
• Zapoznanie się z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi w kontekście możliwości odliczenia VAT  w projektach sfinansowanych ze środków Polskiego Ładu oraz przykładowymi opiniami RIO.
• Poznanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości, w tym na kluczowe pytania:
- Czy konieczna jest korekta przeszłych rozliczeń w związku z nowym podejściem organów podatkowych oraz jakie podejście zastosować do nowych projektów?
- Czy konkluzje płynące ze wspomnianych wyroków TSUE można zastosować również do innych realizowanych inwestycji?
- Czy istnieje ryzyko konieczności zwrotu odliczonego VAT?
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Program OZE i usuwanie azbestu:
• Kiedy dotacja podlega VAT?
• Dotychczasowa praktyka organów podatkowych.
• Omówienie przełomowych wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
• Przegląd wydawanych interpretacji indywidualnych po wyrokach TSUE.
• Interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 2 maja 2024 r. - jak wpływa na rozliczenia samorządów?
• Jak wyglądałaby korekta wstecznych rozliczeń w kontekście zmiany praktyki organów podatkowych?
• Jak rozliczyć przyszłe projekty?
2. Odliczanie VAT przez jst:
• Kiedy mamy pełne prawo do odliczania VAT?
• Kiedy stosuje się współczynnik VAT?
• Kiedy stosuje się prewspółczynnika VAT?
• Kiedy stosujemy oba wskaźniki łącznie?
• Przykłady praktyczne wydatków, od których odlicza się VAT w jst.
• Odliczanie VAT od samochodów służbowych.
• Od jakich wydatków w ogóle nie odliczamy VAT?
• Błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT.
• Terminy odliczania VAT.
• Indywidualny prewspółczynnik.
• Import usług i WNT – kiedy mam prawo do odliczenia VAT?
• Faktura korygująca w rejestrze zakupów dla celów VAT.
3. Co to znaczy kwalifikowalność VAT w projektach dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych?
4. Zasady zaokrąglania wskaźników VAT a prawo do odliczenia VAT w kontekście kwalifikowalności VAT.
5. Odliczanie VAT w projektach sfinansowanych ze środków Polskiego Ładu:
• Przykładowe opinie RIO w sprawie odliczania VAT w projektach dofinansowanych z Polskiego Ładu.
• Czy otrzymanie dotacji z Polskiego Ładu jest przesłanką negatywną do odliczenia VAT?
• Czy należy naliczyć VAT od dotacji z Polskiego Ładu?
• Przegląd interpretacji indywidualnych.
6. Odpowiedzi na pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy oraz pracownicy służb finansowo-księgowych urzędów obsługujących jst, jak i jednostek organizacyjnych jst, jednostek budżetowych i zakładów budżetowych oraz wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Licencjonowany doradca podatkowym z wieloletnim stażem pracy na stanowiskach menadżerskich w największych firmach doradztwa podatkowego. Ukończyła Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu na kierunkach Stosunki Międzynarodowe oraz Finanse i Rachunkowość́. Specjalizuje się̨ w doradztwie podatkowym w zakresie VAT. Przeprowadziła kilkadziesiąt szkoleń́ o tematyce podatkowej, szczególnie z zakresu zmian w przepisach ustawy o VAT i Ordynacji podatkowej. Obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 435 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do dnia 2 lipca 2024 r. obowiązuje cena 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 10 lipca 2024 r.