• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Majątek trwały w jednostkach sektora finansów publicznych. Praktyczne aspekty gospodarowania

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

 

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego tematem są środki trwałe, będące istotnym zagadnieniem dla finansów JST.

Ważne informacje o szkoleniu

Gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych opiera się w wielu aspektach na nieco odmiennych zasadach, niż w zwykłych podmiotach gospodarczych. To majątek nas wszystkich i dlatego musi być traktowany szczególnie uważnie. Proponowane szkolenie pozwoli przybliżyć uczestnikom specyficzne zasady funkcjonowania majątku publicznego, ze szczególnym zwróceniem uwagi na te obszary, gdzie najczęściej popełniane są błędy, wynikające z protokołów kontroli RIO i NIK.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie, uporządkowanie wiedzy w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych przy ewidencji majątku w jednostkach.
• Poznanie istoty oraz praktycznych aspektów efektywnego opracowania zasad gospodarowania majątkiem i innych dokumentów, powiązanych w ramach polityki rachunkowości jako jednego z podstawowych dokumentów jednostki.
• Przedstawienie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości z zakresu różnych aspektów funkcjonowania majątku w jednostkach.
• Uzyskanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicje środków trwałych.
2. Klasyfikacja środków trwałych.
3. Definiowanie oraz tworzenie wewnętrznych procedur w jednostce w zakresie gospodarowania majątkiem trwałym:

• środki trwałe i pozostałe środki trwałe – istota i zasady ewidencji; wyłączenie niektórych pozostałych środków trwałych z ewidencji ilościowo-wartościowej i objęcie ich wyłącznie ewidencją ilościową - zasady. Obiekt pojedynczy i zbiorczy;
• ewidencja analityczna środków trwałych i pozostałych środków trwałych – sposób prowadzenia i wymogi, jakie powinna spełniać;
• wartości niematerialne i prawne – definicja, zasady ewidencji;
• zasady gospodarowania majątkiem trwałym oraz instrukcja obiegu dokumentów i instrukcja inwentaryzacyjna jako filary prawidłowego funkcjonowania majątku trwałego w jednostce.
4. Proces inwestycyjny w jednostce:
• omówienie źródeł finansowania inwestycji w tym: z budżetu podstawowego, z dotacji celowej, z funduszy, z budżetu środków europejskich i z innych źródeł - oraz sposób ich księgowania;
• klasyfikacja budżetowa inwestycji i remontów;
• sposób księgowania kosztów inwestycji /konto 080/ i remontów według ich źródeł finansowania oraz rozliczenie tych kosztów;
• obieg dokumentów i związane z nim odpowiedzialności w procesie inwestycyjnym - protokoły OT, PT.
5. Wycena i zmiana wartości początkowej środków trwałych oraz ujęcie zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych:
• wartość początkowa środków trwałych wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia, wartość godziwa;
• ulepszenie środków trwałych w kontekście ustawy o rachunkowości oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a remont;
• moment ujęcia wartości początkowej środków trwałych oraz jej zmian w księgach rachunkowych jednostki;
• utrata wartości środków trwałych;
• księgi inwentarzowe (papierowe i programy komputerowe) – istota, zasady prowadzenia, porządkowanie.
6. Zasady amortyzacji środków trwałych:
• metody amortyzacji środków trwałych;
• plan amortyzacji oraz tabela amortyzacyjna;
• amortyzacja uproszczona.
7. Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego – protokół MT.
8. Zasady likwidacji majątku - protokół LT.
9. Porządkowanie majątku – zasady, dokumentacja.
10. Odpowiedzialność za majątek trwały w jsfp.
11. Sesja pytań i odpowiedzi.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy jst, pracownicy służb finansowych, kierownicy wydziałów merytorycznych i jednostek organizacyjnych jst, pracownicy działów odpowiedzialnych za gospodarowanie majątkiem trwałym w jednostkach sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 600 szkoleń dla ponad 60 000 osób. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 26 września 2022 r.