Odpowiedzialność kierownika jednostki oświatowej i głównego księgowego za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji oraz za czynności związane z zamknięciem roku budżetowego 2022 i otwarciem roku budżetowego 2023

Miejsce
Internet
Termin
07-08 grudnia 2022
Czas trwania
09:00 - 13:30
Cena
649 zł
Zapisz się na szkolenie
Program i karta zgłoszenia

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

Za zachowanie niezbędnych terminów oraz prawidłowość wykonania czynności poprzedzających zamknięcie roku budżetowego 2022 oraz otwarcie roku 2023 w jednostkach oświatowych, a także przeprowadzenia inwentaryzacji odpowiada jej kierownik oraz główny księgowy. W celu należytego przygotowania się do realizacji tych zadań proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego prowadząca wskaże odpowiedzialność kierownika i pracowników za gospodarowanie majątkiem jednostki i powierzone mienie, przybliży regulacje związane z prawidłowym przygotowaniem i przeprowadzeniem inwentaryzacji w jednostce, a także zasadami dotyczącymi procesu zamknięcia ksiąg rachunkowych za rok 2022 oraz otwarcia ksiąg roku 2023.

Podczas zajęć zostaną omówione także obowiązki niezbywalne kierownika jednostki, w tym kierownika CUW oraz zasady obowiązujące przy przekazywaniu obowiązków jej pracownikom, a w szczególności głównemu księgowemu tak, aby były one skuteczne. Spora część szkolenia zostanie poświęcona przedstawieniu zakresu obowiązków głównego księgowego  oraz analizie działań, jakie należy podjąć, aby nie doszło do zaniedbania obowiązków, zarówno przez kierownika jednostki oświatowej, jak i głównego księgowego.

Udział w szkoleniu będzie świetną okazją do weryfikacji wiedzy oraz nabycia praktycznych umiejętności, pomocnych przy wykonywaniu obowiązków oraz wyeliminowaniu błędów i nieprawidłowości w tematyce przeprowadzania inwentaryzacji oraz przygotowania się do zamknięcia roku w jednostce.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uporządkowanie wiedzy uczestników w zakresie czynności poprzedzających zamknięcie roku budżetowego 2022 oraz otwarcie roku 2023 w jednostkach oświatowych, w tym prowadzonych przez jednostki obsługujące (CUW), w szczególności w zakresie ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki.
 • Przypomnienie, jak poprawnie przygotować się do przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji z uwzględnieniem zasad wynikających z KSR i ,,Stanowisk” w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów oraz w sprawie rozrachunków z kontrahentami.
 • Wskazanie zasad otwierania i zamykania spisu z natury, tego, kto i za co odpowiada – w szczególności skupienie uwagi na odpowiedzialności kierownika jednostki oświatowej – w tym jednostek obsługujących i obsługiwanych, głównego księgowego oraz pracowników merytorycznych, za prawidłowe gospodarowanie majątkiem jednostki.
 • Przedstawienie procedur dotyczących prawidłowego zamknięcia roku, w szczególności w zakresie ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych w księgach rachunkowych jednostki, zasad zamykania i otwierania ksiąg rachunkowych.
 • Uzyskanie praktycznych przykładów, możliwych rozwiązań z zakresu najczęściej występujących nieprawidłowości, ze wskazaniem na przyczyny ich powstania oraz sposoby zapobiegania tak, aby nie doszło do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji oraz procesu zamknięcia roku.
 • Uczestnicy otrzymają obszerny materiał z załącznikami, zawierający przykładowe wzory dokumentów, instrukcję inwentaryzacyjną oraz opisy księgowań, przykładowe harmonogramy, a także wyjaśnienia do stosowania KSR oraz stanowiska w sprawie rozrachunków z kontrahentami.
zwiń
rozwiń
Program

Dzień I- 7 grudnia
1. Obowiązki niezbywalne kierownika jednostki oświatowej w zakresie przeprowadzenia inwentaryzacji, w tym:

 • ustalenie zasad (polityki) rachunkowości,
 • zarządzenie o przeprowadzeniu inwentaryzacji i zatwierdzenie jej wyników,
 • ustalenie planu i harmonogramu inwentaryzacji,
 • powołanie członków komisji inwentaryzacyjnej.

2. Odpowiedzialność kierowników jednostek, przy prowadzeniu obsługi przez CUW.
3. Granice odpowiedzialności kierownika i głównego księgowego za inwentaryzację.
4. Zasady skutecznego powierzania obowiązków w zakresie inwentaryzacji.
5. Obowiązki głównego księgowego w zakresie inwentaryzacji.
6. Zakres obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej oraz jej członków.
7. Plan i harmonogram szkolenia z inwentaryzacji: 

 • omówienie i przykładowe dokumenty,
 • szkolenie członków komisji inwentaryzacyjnej – przykładowy protokół.

9. Znakowanie składników i pól spisowych – przykłady.
10. Zdjęcie ze stanu składników zbędnych, zniszczonych, zużytych i innych, które nie przyniosą jednostce planowanych korzyści ekonomicznych – przykładowe dokumenty i rozwiązania.
11. Terminy, metody i częstotliwość inwentaryzacji.
12. Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych.
13. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych.
14. Przesłanki do zmiany metod inwentaryzacji.
15. Rozliczanie różnic inwentaryzacyjnych.
16. Ewidencja pozabilansowa – przykładowe opisy.
17. Odmowa podpisania dokumentu przez głównego księgowego.
18. Formy i znaczenie zastępstwa za kierownika i głównego księgowego jednostki oświatowej.
19. Zaniedbania obowiązków przez głównego księgowego i kierownika jednostki oświatowej w zakresie inwentaryzacji, sposoby zapobiegania – praktyczne przykłady.
20. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy i zastępcy kierowników jednostek oświatowych oraz jednostek je obsługującyc, główni księgowi i ich zastępcy, pracownicy działów księgowości a także inni pracownicy merytoryczni, biorący udział w różnych czynnościach dotyczących przeprowadzenia inwentaryzacji jak również poprzedzających zamknięcie i otwarcie roku budżetowego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, absolwentka Międzynarodowego Studium Doktoranckiego w Warszawie, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje sprawdzone metody w pracy służb księgowych.

zwiń
rozwiń
Lokalizacja
Internet

Szkolenia w formule on-line realizowane na żywo za pomocą platformy, która umożliwia obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Koordynatorzy
Elżbieta Silny
Koordynator ds. Szkoleń i Forów
tel. 725 302 313
elsilny@frdl.szczecin.pl
Informacje dodatkowe

Cena: 649 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 2 grudnia 2022 r.