• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Odsetki za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie w JSFP, rekompensata za koszty odzyskiwania należności oraz koszty upomnienia. Zmiany w przepisach prawa, w tym w ordynacji podatkowej i pomocy publicznej. Aktualne orzecznictwo, stanowiska RIO i Ministerstwa Finansów

ZMIANY: W TERMINACH PŁATNOŚCI PODATKÓW PRZY ODRACZANIU I ROZKŁADANIU NA RATY, W PRZEDAWNIENIU KOSZTÓW UPOMNIENIA.
LIKWIDACJA POSTANOWIEŃ O ZALICZENIU WPŁATY PODATNIKA

UWAGA – OBOWIĄZEK NALICZANIA ODSETEK USTAWOWYCH ZA OPÓŹNIENIE W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH ORAZ REKOMPENSATY ZA KOSZTY ODZYSKIWANIA NALEŻNOŚCI, POMIMO WYROKU TSUE Z DNIA 13 STYCZNIA 2022 R. C-327/20.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego przedyskutujemy aktualne problemy związane z naliczaniem i dochodzeniem odsetek podatkowych i cywilnoprawnych. Szczegółowo omówimy tematykę dochodzenia przez jsfp rekompensaty na pokrycie kosztów dochodzenia należności, w kontekście obowiązujących przepisów prawa, orzecznictwa, stanowiska RIO i co najważniejsze – w kontekście Wyroku TSUE z dnia 13 stycznia 2022 r. C-327/20. Poruszymy takie kwestie z zakresu odsetek jak: naliczanie, zarachowanie wpłat, zaokrąglanie, udzielanie ulg, windykacja, przedawnienie, ewidencja, klasyfikacja budżetowa, sprawozdawczość, inwentaryzacja, dyscyplina finansów publicznych, ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. Materiały szkoleniowe zawierają m. in. 70 praktycznych przykładów, kilkadziesiąt stanowisk RIO, Ministerstwa Finansów oraz wyroków sądów.
Podczas zajęć prowadzący:
 Omówi zmiany w Ordynacji podatkowej, które weszły w życie od 1 września 2023 r. i powodują konieczność zmian w regulacjach wewnętrznych oraz zmiany w pomocy publicznej, które wejdą w życie w 2024 r.
• Precyzyjnie wskaże, jakie odsetki nalicza się od podatków, opłat, niepodatkowych należności budżetowych oraz świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym.
• Kompleksowo przedstawi zagadnienia z zakresu odsetek od niepodatkowych należności budżetowych, wskazując kiedy naliczać odsetki za zwłokę, a kiedy odsetki ustawowe za opóźnienie. Zagadnienie zostanie omówione na licznych przykładach, tj.: renta planistyczna, opłata adiacencka, opłata za zajęcie pasa drogowego, opłata za przedszkole i wyżywienie w przedszkolu i szkole, opłata za czynności weterynaryjne, nienależnie pobrane świadczenia rodzinne, świadczenia na podstawie ustawy o pomocy społecznej, nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe, kara pieniężna z tytułu naruszenia obowiązku zawiadomienia starosty o nabyciu lub zbyciu pojazdu, należności wynikające z decyzji nakładających obowiązek zapłaty kosztów związanych z usuwaniem i przechowywaniem pojazdów.
• Wyjaśni zasady zaliczania wpłat w zależności od charakteru prawnego należności, przypadki nienaliczania odsetek oraz naliczania ich w groszach, poruszy też kwestie: udzielania ulg w odsetkach, w tym stanowiących pomoc publiczną, windykowania i inwentaryzowania należności odsetkowych.
• Przedstawi zagadnienie przedawnienia odsetek, w tym, wskaże czy i kiedy można dochodzić odsetek przedawnionych. Kiedy odsetki przedawnione należy odpisać z ksiąg rachunkowych? Omówi również zagadnienie przedawnienia kosztów upomnienia po zmianach w przepisach prawa.
 

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie do prawidłowego i zgodnego z prawem ustalania, naliczania, zarachowania, zaokrąglania, windykowania, przedawnienia, ewidencjonowania, klasyfikowania, inwentaryzowania oraz wykazywania w sprawozdawczości odsetek za zwłokę (opóźnienie) w zapłacie.
• Zdobycie wiedzy, która pozwoli wyeliminować błędy w naliczaniu odsetek oraz uniknąć odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
•   Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jakie są rodzaje odsetek i jaka jest ich wysokość?
 • Kiedy naliczamy, a kiedy nie naliczamy odsetek?
 • Od kiedy i do kiedy naliczać odsetki?
 • Jaki jest termin płatności odsetek?
 • Jak rozksięgowywać wpłaty na należność główną i odsetki?
 • Czy i w jaki sposób zaokrąglać odsetki?
 • Czy zasadę nienaliczania odsetek do kwoty 8,70 zł stosuje się odrębnie do każdej raty podatku, czy do sumy tych rat?
 • Czy odsetki za zwłokę, jakie pozostają po rozliczeniu wpłaty podatnika, zaokrąglamy do pełnych złotych?
 • Jak windykować należne odsetki?
 • Czy zasadę rozliczania wpłat określoną w art. 62 § 1 Op stosujemy do kwot wyegzekwowanych w trybie egzekucji administracyjnej lub pobranych przez inkasenta?
 • Czy inkasent podatków może pobierać podatki przy wykorzystaniu terminala płatniczego?
 • Jak udzielać ulg w odsetkach, w tym pomocy publicznej?
 • Co znaczy „niedochodzenie należności”, o którym mowa w art. 58 ust. 6 i art. 59a ustawy o finansach publicznych?
 • Kiedy odsetki się przedawniają? Czy możemy dochodzić odsetek przedawnionych?
 • Jak liczyć termin przedawnienia w podatkach przy zastosowaniu środka egzekucyjnego, a jak przy ogłoszeniu upadłości?
 • Co z odsetkami w przypadku śmierci podatnika?
 • Jakie odsetki naliczać od opłaty za wyżywienie w szkole?
 • Jakie odsetki naliczać od opłat za pobyt dziecka w żłobku?
 • Jakie odsetki naliczać od należności wynikających z decyzji wydanej na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt?
 • Jakie odsetki naliczać od dochodów związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych?
 • Jakie odsetki naliczać od nieuregulowanych opłat za pobyt mieszkańca w domu pomocy społecznej, ustalonych w decyzji lub umowie?
 • Naliczanie odsetek od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym to prawo, czy obowiązek?
 • Kiedy umowa cywilnoprawna jest transakcją handlową?
 • Czy od należności wynikających z umów za najem i dzierżawę zawartych przed wejściem w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. naliczać odsetki za ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych?
 • Czy jsfp mają obowiązek naliczać i dochodzić rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?
 • Jakie są zasady ustalania wysokości rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?
 • Czy należy naliczać odsetki od rekompensaty za koszty odzyskiwania należności?
 • Kiedy strona umowy cywilnoprawnej jest konsumentem?
 • Czy jednostka może wystąpić do Sądu z roszczeniem o zapłatę odsetek przedawnionych od konsumenta?
 • Czy termin przedawnienia należności cywilnoprawnej liczyć od daty wymagalności roszczenia, czy od daty ostatniej wpłaty dłużnika?
 • Czy i jakie odsetki naliczać od niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym?
 • Czy odsetki od niepodatkowych należności zaokrąglamy, rozliczamy proporcjonalnie, czy nie naliczamy ich, gdy nie przekraczają kwoty 8,70 zł?
 • Jak i kiedy księgować odsetki?
 • Jaką metodą i w jaki sposób inwentaryzować odsetki?
 • Jak wykazywać odsetki w sprawozdawczości?
 • W jakim paragrafie księgować odsetki od niepodatkowych należności budżetowych?
 • Kiedy i jak dokonywać odpisu aktualizującego na należności z tytułu odsetek?
 • Kiedy nieprawidłowe „postępowanie” z odsetkami może skutkować odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
 • Jaki wpływ na przedawnienie należności cywilnoprawnej mają procedury kontroli zarządczej i dlaczego mogą uchronić kierownika jednostki przed odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podatek, opłata, niepodatkowa należność budżetowa, świadczenie cywilnoprawne - kwalifikacja rodzaju należności i jej wpływ na: wysokość i sposób naliczania odsetek, zarachowania wpłaty, umarzanie, zaokrąglanie, windykowanie, ewidencjonowanie, klasyfikowanie, inwentaryzowanie, przedawnienie oraz wykazywanie odsetek w sprawozdaniach.
2. Odsetki od świadczeń pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym:
• Naliczanie odsetek. Prawo, czy obowiązek?
• Odsetki: umowne, ustawowe, ustawowe za opóźnienie, maksymalne, ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych.
• Kiedy jednostka sektora finansów publicznych jest stroną transakcji handlowej?
• Kiedy umowa jest, a kiedy nie jest transakcją handlową? Przykłady.
• Czy umowy najmu, dzierżawy, dostaw wody, odprowadzania ścieków są transakcjami handlowymi?
• Terminy płatności w transakcjach handlowych.
• Czy jednostka może naliczać odsetki jeszcze przed upływem terminu płatności?
•  Uwaga – obowiązek naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych oraz rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, pomimo Wyroku TSUE z dnia 13 stycznia 2022 r.!!!
• Kiedy przysługuje prawo do rekompensaty, jak ustalać jej wysokość? Przykłady.
• Czy od niezapłaconej rekompensaty nalicza się odsetki, jakie i od kiedy? Przykłady, wyroki sądów.
• Co z odsetkami opiewającymi na drobne kwoty?
• Czy można zaokrąglać odsetki do pełnych złotych?
• Ustalenie terminu dokonania wpłaty.
• Zaliczanie wpłat na należność główną i odsetki.
• Umarzanie odsetek oraz odraczanie i rozkładanie na raty.
 Obowiązek zmiany uchwały organu stanowiącego o zasadach udzielania ulg w należnościach cywilnoprawnych!
• Windykacja i przedawnienie odsetek cywilnoprawnych.
• Kiedy strona umowy jest konsumentem?
• Przedawnienie należności i odsetek od konsumenta – zasady postępowania. Przykłady.
• Czy można dochodzić odsetek przedawnionych?
• Procedury kontroli zarządczej w zakresie dochodzenia należności.
3. Odsetki z tytułu nieterminowego regulowania niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym:
• Interpretacja przepisu art. 67 ustawy o finansach publicznych – ustawy szczególne, ustawa o finansach publicznych, k.p.a., czy dział III o.p. Co pierwsze?
• Kiedy naliczać odsetki ustawowe za opóźnienie, a kiedy odsetki za zwłokę?
• Zasady zaliczania wpłat i udzielania ulg. Rozkładanie należności na raty. Pułapka!
• Windykacja i przedawnienie odsetek od niepodatkowych należności budżetowych.
• Wójt, burmistrz, prezydent jako wierzyciel. Czy kierownik jednostki może prowadzić windykację?
• Wyjaśnienia RIO, Ministerstwa Finansów, wyroki sądów, liczne przykłady.
4. Odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych:
• Zasady: wyliczania, nienaliczania i zaokrąglania odsetek, ustalania terminu dokonania wpłaty.
• Zaliczanie wpłat podatnika – art. 62 § 1 Ordynacji podatkowej. Przykłady, wyroki sądów.
• Czy odsetki, jakie pozostają po proporcjonalnym zaliczeniu wpłaty na podstawie art. 55 § 2 Ordynacji podatkowej należy zaokrąglać? Liczne przykłady.
• Jak rozliczać wpłaty od komornika?
• Jak uniknąć błędów w wyliczaniu odsetek? Kiedy nie naliczamy odsetek?
• Zasady umarzania odsetek za zwłokę oraz odraczania i rozkładania na raty.
• Kiedy odsetki wylicza podatnik, a kiedy organ podatkowy?
• Odsetki w wykazie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o finansach publicznych.
• Windykacja odsetek od zaległości podatkowej.
• Przedawnienie odsetek od zaległości podatkowej.
• Ulgi w odsetkach, a pomoc publiczna.
• Rozkładanie na raty – zmiany w przepisach prawa, uchylenie art. 259 o.p.
5. Odsetki za zwłokę w zapłacie - procedury kontroli zarządczej.
6. Ewidencja księgowa odsetek – przypisy, odpisy, wycena, klasyfikacja budżetowa, ewidencja odsetek przedawnionych.

7. Odsetki w sprawozdawczości: budżetowej i finansowej.
8. Inwentaryzacja należności i zobowiązań odsetkowych:

• Kiedy potwierdzenie sald, a kiedy weryfikacja?
• Terminy przeprowadzenia inwentaryzacji.
• Zasady inwentaryzowania należności i zobowiązań odsetkowych.
9. Odsetki a dyscyplina finansów publicznych.
10. Odpowiedzi na pytania uczestników.

 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy jsfp, skarbnicy, księgowi, pracownicy merytoryczni, odpowiedzialni za naliczanie świadczeń pieniężnych, osoby odpowiedzialne za windykowanie należności w jsfp, pracownicy sporządzający sprawozdania.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, finansów publicznych, rachunkowości budżetowej, inwentaryzacji, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, kontroli zarządczej i audytu. Doświadczony trener i wykładowca (ponad dwadzieścia lat pracy w jednostkach sektora finansów publicznych). Skarbnik gminy, były inspektor kontroli w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Autor kilkudziesięciu publikacji, w tym książkowych, z zakresu finansów publicznych i rachunkowości

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 399 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.org.pl do 21 listopada 2023 r.