Organ JST, a jednostka urząd. Jak należy ujmować w ewidencji księgowej operacje właściwe dla księgowości organu JST, a jak dla urzędu?

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Ważne informacje o szkoleniu

W związku z częstymi problemami dotyczącymi zasad rachunkowości budżetowej z zakresu ewidencji księgowej operacji na styku organ jst a jednostka urząd, proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, które pozwoli usystematyzować wiedzę i nabyć praktyczne umiejętności, by móc właściwie i należycie prowadzić rozliczenia a także  zrozumieć, które operacje dotyczą organu jst, a które jednostki. Uczestnictwo w szkoleniu pomoże ustrzec się przed błędami i nieprawidłowościami, które mają miejsce na styku tych dwóch ważnych ewidencji.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy dotyczącej prawidłowego sposobu ujmowania w ewidencji księgowej operacji właściwych dla ewidencji księgowej. Wskazanie jak prawidłowo prowadzić rozliczenia, przedstawienie, które operacje dotyczą organu jst, a które jednostki.
 • Zweryfikowanie, czy w urzędzie prawidłowo są sporządzane: bilans z wykonania budżetu, sprawozdania budżetowe z operacji finansowych w zakresie ujęcia danych z ewidencji organu. Sprawdzenie prawidłowości sporządzania bilansu z wykonania budżetu, czy sprawozdań budżetowych, z operacji finansowych w zakresie ujęcia danych z ewidencji organu.
 • Omówienie najczęściej występujących nieprawidłowości w zakresie operacji organ jst a jednostka urząd, ze wskazaniem na przyczyny ich powstania oraz sposobów ich zapobiegania tak, aby nie doszło do naruszenia przepisów.
 • Uporządkowanie wiedzy uczestników w tym obszarze, zwrócenie uwagi na najczęściej popełniane błędy i nieprawidłowości, które także wynikają z protokołów RIO i NIK, na styku tych dwóch ważnych ewidencji.
 • Uzyskanie praktycznych przykładów możliwych rozwiązań, podpowiedzi jak sobie poradzić z kwestiami problemowymi dotyczącymi interpretacji przepisów i wykonywania zadań związanych z zasadami rachunkowości budżetowej.
zwiń
rozwiń
Program

1. Funkcjonowanie ewidencji organu jst:

 • Dochody jst księgowane w organie jst. Dochody odprowadzane przez jednostki.
 • Rozliczanie dochodów z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.
 • Zasilenia jednostek na wydatki. Wydatki niewygasające.
 • Rozliczenia z jednostkami w zakresie dochodów i wydatków.
 • Wpływ na rachunek jst pozostałości środków gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki oświatowej i ich rozliczenie.
 • Wpłata nadwyżek środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych i ich rozliczenie.
 • Ewidencja kredytów, pożyczek, wyemitowanych papierów wartościowych – wpływ, spłata, umorzenie.
 • Pożyczki udzielane przez jst, ich spłata, umorzenie. Środki z prywatyzacji. Odsetki bankowe.
 • Odpis aktualizujący należności budżetu. Rozliczenia międzyokresowe.
 • Wynik wykonania budżetu. Wynik na pozostałych operacjach. Skumulowane wyniki budżetu.

2. Bilans z wykonania budżetu jst. 
3. Dochody organu jst w sprawozdaniach budżetowych, z operacji finansowych.
4. Rozliczenia urzędu jako jednostki z organem jst.
5. Ujęcie w przychodach urzędu dochodów budżetu jst.
6. Centralizacja podatku VAT od strony księgowej na poziomie jst – urząd czy organ jst? Przykładowe rozwiązanie ewidencyjne.
7. Najczęstsze nieprawidłowości i kwestie problemowe. Dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy i pracownicy działów księgowości urzędów jst, audytorzy, kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletnia skarbnik w jednostce samorządowej, wcześniej główna księgowa. Od 2007 r. trener dla jednostek administracji publicznej. Posiada wieloletnie doświadczenie trenerskie w zakresie: budżetu jst, budżetu zadaniowego jst, rachunkowości projektów finansowanych ze środków UE oraz innych źródeł zagranicznych, dochodów i wydatków jst, współpracy jst z organizacjami pozarządowymi, współpracy gmin z sołectwami, budżetowania oraz ewaluacji i wprowadzania zmian w organizacji.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 309 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pllub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 30 lipca 2021 r.