Rachunkowość jednostek budżetowych w 2021 r. Wybrane zagadnienia

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zostaną omówione przez eksperta wybrane problemy z zakresu rachunkowości jednostek budżetowych w świetle aktualnych regulacji prawnych, w tym między innymi kwestie tj.: prawidłowa polityka rachunkowości, należności krótko i długoterminowe czy podzielona płatność. Dzięki szkoleniu uczestnicy opanują założenia i rozwiązania ewidencyjne, a także sprawozdawcze rachunkowości typowe dla jsfp.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Szczegółowe omówienie wybranych zagadnień rachunkowości jednostek budżetowych w świetle aktualnych regulacji prawnych.
 • Możliwość konsultacji z ekspertem oraz wymiana doświadczeń z innymi uczestnikami.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Zakres polityki rachunkowości jednostek budżetowych.
 2. Zasady opracowania i dokonywania zmian w polityce rachunkowości jednostki.
 3. Najczęściej stosowane uproszczenia w rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasady istotności.
 4. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w systemach informatycznych.
 5. Omówienie aktualnych problemów w rachunkowości jednostek budżetowych, w tym tych dotyczących zasad ujmowania (planowania i ewidencji) dochodów i wydatków przez jednostki budżetowe.
 6. Szczegółowa charakterystyka wybranych kont, zawartych w załączniku nr 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów, uwzględniając zapotrzebowanie na informacje, które są ujmowane m. in.  w sprawozdaniach budżetowych:
  1. zasady funkcjonowania kont zespołu 1, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki kasowej, split payment, kart płatności,
  2. zasady funkcjonowania kont zespołu 2,
  3. zasady funkcjonowania kont kosztów i przychodów,
  4. zasady funkcjonowania kont pozabilansowych, w tym zaangażowania wydatków.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, główni księgowi i pracownicy wydziałów czy referatów finansowo – księgowych jednostek budżetowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, pracownik naukowo-dydaktyczny uczelni publicznej na stanowisku adiunkta, wieloletni praktyk, ekspert, trener i konsultant z zakresu rachunkowości budżetowej oraz partnerstwa publiczno-prywatnego, autorka wielu specjalistycznych publikacji na łamach prasy branżowej oraz artykułów naukowych, a także niepublikowanych opracowań badawczych i eksperckich nt. rachunkowości różnego typu i specyfiki jednostek sektora finansów publicznych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 5 listopada 2021 r.