• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Błędy i nieprawidłowości w rachunkowości jednostek pomocy społecznej

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu uczestnictwo w zajęciach, które mają na celu podniesienie i uporządkowanie wiedzy na temat najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości, wynikających z protokołów pokontrolnych RIO i NIK, w zakresie zasad rachunkowości jednostek pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uporządkujesz wiedzę dotyczącą rachunkowości w jednostkach pomocy społecznej.
 • Uzupełnisz informację w zakresie różnych, często trudnych lub niestandardowych sytuacji ewidencyjnych, spotykanych w jednostkach pomocy społecznej.
 • Poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania polityki rachunkowości jako jednego z podstawowych dokumentów dla Twojej jednostki.
 • Zweryfikujesz, czy nie popełniasz błędów przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych i finansowych.
 • Uzyskasz, w trakcie zajęć, odpowiedzi na pytania związane z problematyką szkolenia.
zwiń
rozwiń
Program

1. Ewidencja należności i dochodów, w tym m. in.: 

 • przypisy i odpisy, dochody nieprzypisane,
 • nadpłaty, 
 • należności sporne i wątpliwe,
 • odraczanie terminu płatności, 
 • rozłożenie na raty, 
 • umorzenia, 
 • przedawnienia.

2. Zasady dotyczące rozliczania i ewidencji m. in.:

 • należności alimentacyjnych, 
 • wpłat komorniczych, 
 • nienależnie pobranych świadczeń, itp. - odniesienia do sprawozdawczości budżetowej i z zakresu operacji finansowych; 
 • środków z różnych funduszy.

3. Realizacja dochodów z zakresu administracji rządowej lub innych zleconych jst ustawami, prawidłowość danych w sprawozdaniu Rb-27ZZ.
4. Naliczanie i ewidencja odsetek od należności.
5. Odpisy aktualizujące należności budżetowe – istota, ewidencja.
6. Ewidencja wydatków, w tym m. in.: wydatki remontowe i inwestycyjne, wydatki niewygasające.
7. Ewidencja zobowiązań, w tym zobowiązania wymagalne. Zaangażowanie.
8. Ewidencja kosztów rodzajowych, finansowych, pozostałych operacyjnych, w tym m. in.: amortyzacja, świadczenia, odsetki od zobowiązań, koszty postępowań spornych i egzekucyjnych. Korekta kosztów.
9. Inne różne wątpliwości ewidencyjne, w tym m. in.: kwoty do wyjaśnienia, rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów. 
10. Ewidencja wyniku finansowego.
11. Fundusz jednostki.
12. Pytania.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Główni księgowi, pracownicy księgowości w jednostkach pomocy społecznej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, wieloletni skarbnik miasta i gminy. Doświadczony szkoleniowiec i doradca w zakresie finansów publicznych, rachunkowości budżetowej dla wielu ośrodków edukacyjnych oraz jednostek sektora finansów publicznych na terenie kraju - przeprowadziła ponad 2 700 szkoleń dla ponad 65 000 osób. Ekspert występujący na spotkaniach Forów Skarbników, działających przy FRDL. Autorka wielu artykułów w prasie specjalistycznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 389 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 24 listopada 2023 r.