• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak właściwie zdejmować ze stanu składniki zniszczone, zużyte, uszkodzone, przeterminowane lub postawione do nieodpłatnego przekazania w jsfp w 2023 r. po zmianach przepisów?

Ważne informacje o szkoleniu

Jednostki sektora finansów publicznych są zobligowane do należytego gospodarowania mieniem, tak by rozporządzać wyłącznie składnikami majątkowymi, które są sprawne i zdatne do faktycznego użytku. Często zdarza się, że w jednostkach gromadzone są zbędne składniki majątkowe, zużyte lub uszkodzone, które niekiedy mogą stwarzać nawet niebezpieczeństwo ze względu na stan techniczny, „ale są, bo mogą się jeszcze przydać”.

Końcówka roku jest doskonałym czasem do przeglądu majątku jednostki i jego uporządkowania, przed przeprowadzeniem inwentaryzacji, dlatego też proponujemy Państwu uczestnictwo w szkoleniu, podczas którego prowadząca:

 • Przedstawi regulacje prawne i prawidłowe postępowanie w zakresie gospodarowania składnikami majątkowymi jednostki państwowej i  samorządowej – w szczególności procedur zdejmowania ze stanu składników zniszczonych, zużytych, uszkodzonych, przeterminowanych lub postawionych do nieodpłatnego przekazania po zmianach wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z 19 lutego r. oraz z 14 lipca 2022 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
 • Wskaże, z praktycznego punktu widzenia, jak należy właściwie i zgodnie z prawem gospodarować mieniem, jak skutecznie wdrożyć procedury postępowania.
 • Omówi najczęstsze nieprawidłowości i sposoby zapobiegania im.
 • Krok po kroku wyjaśni, jak należy gospodarować składnikami mienia, w jaki sposób zdejmować ze stanu składniki zużyte, uszkodzone czy przeterminowane, lub postawione do nieodpłatnego przekazania w  jednostkach sektora finansów publicznych.
 • Wytłumaczy na przykładach właściwe zasady gospodarowania składnikami majątkowymi i finansowymi, ze wskazaniem na te procedury, które dotyczą przeglądu składników kompletnych, zdatnych i przeznaczonych na potrzeby jednostki.

Udział w zajęciach będzie świetną okazją do weryfikacji wiedzy na temat składników majątkowych, znajdujących się na stanie jednostki, pomoże osobom odpowiedzialnym za mienie uporządkować je oraz te zużyte czy niesprawne, zdjąć ze stanu.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Weryfikacja, czy prawidłowo zarządzamy majątkiem jednostki, czy nie mamy na zbyciu rzeczowymi składnikami mienia ruchomego, które z różnych względów nie przynoszą już korzyści ekonomicznych jednostce, bo są zniszczone, zużyte, zbędne i nie nadają się do dalszego wykorzystania.
 • Omówienie, jak należy zewidencjować i zlikwidować składniki zniszczone, zużyte, uszkodzone, przeterminowane lub postawione do nieodpłatnego przekazania innej jednostce.
 • Nabycie praktycznych umiejętności, pomocnych przy właściwym wykonywaniu obowiązków, czy wyeliminowaniu nieprawidłowości i błędów, popełnianych w bieżącej obsłudze.
 • Poznanie możliwych rozwiązań przy powoływaniu komisji likwidacyjnej, kasacyjnej czy wspólnej, kiedy najlepiej dokonywać okresowych przeglądów i jak to udokumentować.
 • Wskazanie, co zrobić ze zbędnymi lub zepsutymi składnikami elektrycznymi czy elektronicznymi.
 • Uzyskanie obszernych materiałów szkoleniowych, zawierających przykładowe dokumenty i wzory, pomocne w codziennej pracy: tj. oświadczenia, schematy księgowań, czy zarządzenia w sprawie gospodarowania mieniem ruchomym.
zwiń
rozwiń
Program
 1. Omówienie zmian, wprowadzonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2022 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa.
 2. Zasady gospodarowania mieniem ruchomym w jednostkach samorządowych.
 3. Odpowiedzialność kierownika jednostki (także podległej) za gospodarowanie majątkiem jednostki, w tym sposoby powierzania i rozliczania z odpowiedzialności materialnej pracowników merytorycznych.
 4. Przesłanki odpowiedzialności pracowników (w tym pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi) za powierzone mienie na zasadach ogólnych i z obowiązkiem wyliczenia się – porównanie odpowiedzialności i wzór oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie.
 5. Współodpowiedzialność za powierzone mienie - kiedy można zawrzeć umowę o wspólnej odpowiedzialności? Zakres, inwentaryzacja na żądanie oraz wzór umowy o wspólnej odpowiedzialności materialnej.
 6. Podstawy prawne zdjęcia ze stanu składników majątkowych jednostki.
 7. Ustalenie wewnętrznych procedur zdjęcia ze stanu składników zbędnych, zużytych, zniszczonych, niewykorzystywanych przez jednostkę oraz stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa dla użytkowników lub generujących wysokie nakłady.
 8. Zarządzenie w sprawie powołania komisji kwalifikacyjnej, komisji likwidacyjnej, komisji kasacyjnej lub komisji wspólnej – zasady działania i dokumentowania oraz przykładowy regulamin.
 9. Obowiązek dokonywania przeglądu składników majątkowych pod względem kompletności, zdatności i przeznaczenia na potrzeby jednostki.
 10. Kontrola majątku jednostki, w tym:
  • ewidencje w zależności od rodzaju składników: środki trwałe, pozostałe środki trwałe, niskocenne lub w ujęciu ilościowym, ujawnione, obce, stawiane w stan likwidacji czy użyczone do nauki zdalnej,
  • opisy na dokumentach źródłowych – tworzenie i obieg dokumentów oraz kontrola merytoryczna, formalno – rachunkowa i wstępna,
  • znakowanie składników majątkowych oraz pól spisowych,
  • inwentaryzacja i jej wyniki.
 11. Okresowe oceny stanu technicznego i przydatności składników majątkowych do prowadzonej działalności jednostki (np. przed lub po inwentaryzacji).
 12. Zdjęcie ze stanu -i co dalej? Fizyczna likwidacja składników – przykładowe księgowania.
 13. Darowizna między samorządowymi jednostkami (wniosek, protokół zdawczo- odbiorczy).
 14. Szczególny tryb likwidacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz wyposażenia stanowiącego odpady w oparciu o ustawę o odpadach.
 15. Przykłady nieprawidłowości w gospodarowaniu mieniem ruchomym.
 16. Przykładowe zarządzenie w sprawie gospodarki mieniem ruchomym.
 17. Dyskusja.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, kierownicy oraz pracownicy pionów administracyjno-gospodarczych samorządowych jednostek (urzędów miast i gmin, starostw; jednostek oświaty, w tym szkół, przedszkoli, poradni; pomocy społecznej; urzędów pracy; instytucji kultury, sportu, itp.), odpowiedzialni za problematykę gospodarowania oraz ewidencję wyposażenia, pracownicy pionów finansowo-księgowych, w tym za prowadzenie ewidencji, znakowanie, bieżący nadzór i kontrolę, będący członkami komisji kwalifikacyjnych, likwidacyjnych, kasacyjnych czy inwentaryzacyjnych, a także biorący udział w czynnościach zmierzających do zdjęcia ze stanu i likwidację składników zużytych, zniszczonych, zbędnych, przeterminowanych, czy zagrażających bezpieczeństwu, kontrolerzy oraz audytorzy.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekonomistka, pedagog, specjalistka z zakresu finansów publicznych, długoletnia księgowa w jst. Autorka artykułów i trener w dziedzinie finansów publicznych oraz rachunkowości. Wykładowca na uczelni wyższej. Praktyk, który dzięki swemu wieloletniemu doświadczeniu przekazuje w sposób jasny i przystępny, sprawdzone metody w pracy służb księgowych. Wieloletni ekspert w FRDL wysoko oceniany przez uczestników.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 22 listopada 2023 r.