Umarzanie, odraczanie, rozkładanie na raty podatków i opłat lokalnych. Obowiązek informowania podatnika o podaniu do wiadomości publicznej o uldze, obowiązek podawania identyfikatora we wnioskach. Wyjaśnienia ministerstwa finansów; wyroki NSA i WSA

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia omówione zostaną zagadnienia związane z umarzaniem, odraczaniem, rozkładaniem na raty podatków i opłat lokalnych, w tym między innymi: podstaw prawnych stosowania ulg i zwolnień uznaniowych; przesłanek stosowania tych ulg i zwolnień w oparciu o najnowsze orzecznictwo WSA i NSA; procedury od wszczęcia postępowania do wydania decyzji podatkowej; postępowania odwoławczego od decyzji podatkowej w sprawie ulgi lub zwolnienia uznaniowego. Powyższe zagadnienia, będą prezentowane na przykładach wybranych z praktyki orzeczniczej organów podatkowych oraz sądów administracyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Przedstawienie najnowszej praktyki stosowania ulg i zwolnień uznaniowych.
 • Zapoznanie z najnowszym orzecznictwem (orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach stosowani ulg i zwolnień uznaniowych), wyjaśnieniami Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych.

 

UWAGA! Każdy z uczestników szkolenia otrzyma w ramach materiałów szkoleniowych między innymi wzory wezwań, postanowień, decyzji i innych pism niezbędnych w sprawach stosowania ulg i zwolnień uznaniowych.

Wymienione wyżej materiały nie są dostępne w wolnej sprzedaży, lecz wyłącznie w ramach wykładów prowadzonych przez ich autora !

zwiń
rozwiń
Program
 1. Zasady obowiązujące przy wydawaniu decyzji w sprawach umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty podatków i opłat lokalnych, w tym m. in.:
  1. W stosunku do jakich podmiotów prowadzić postępowanie w sprawach ulg w spłacie podatków (umorzeń, odroczeń, rozkładania na raty), jeżeli występuje z podaniem tylko jeden ze współwłaścicieli – czy zawiadamiać pozostałych współwłaścicieli?
  2. W stosunku do jakich podmiotów wydawać i doręczać decyzję w sprawach ulg w spłacie podatków (umorzeń, odroczeń, rozkładania na raty), jeżeli występuje z podaniem tylko jeden ze współwłaścicieli?
  3. Czy wszyscy współwłaściciele maja prawo wglądu do akt sprawy, jeżeli wystąpił z podaniem o umorzenie (odroczenie, rozłożenie na raty) podatków tylko jeden ze współwłaścicieli – zasady zachowywania tajemnicy skarbowej.
  4. Czy umorzenie wywołuje skutki (powoduje wygaśnięcie zobowiązania) tylko w stosunku do jednego ze współwłaścicieli, któremu umorzono zaległość, czy w stosunku do wszystkich?
  5. Przy współwłaścicielach, w stosunku do kogo powstaje skutek prawny przy odroczeniu i rozłożeniu na raty?
  6. Komu należy „odpisać” z planu kont umorzoną zaległość podatkową, jeżeli ulgę zastosowano tylko jednemu ze współwłaścicieli (wnioskodawcy czy wszystkim współwłaścicielom)? Wyroki NSA, WSA oraz stanowisko Ministerstwa Finansów,
  7. Jak prowadzić zapis w saldzie kont księgowych przy umarzaniu zaległości jednemu ze współwłaścicieli?
  8. Jak prowadzić postępowanie o umorzenie zaległości podatkowych, jeżeli występuje tylko jeden z małżonków (współwłaścicieli) pozostających we wspólności majątkowej małżeńskiej?
  9. Jak prowadzić postępowanie o umorzenie zaległości podatkowych, jeżeli występuje tylko jeden z małżonków (współwłaścicieli) pozostających w rozdzielności majątkowej małżeńskiej?
  10. Jak prowadzić postępowanie o umorzenie zaległości podatkowych, jeżeli występuje tylko jeden z małżonków (współwłaścicieli) pozostających w separacji (separacja prawna oraz faktyczna)?
  11. Jak zachowywać zasady tajemnicy skarbowej przy umarzaniu zaległości (podatnik, osoby trzecie – komisje rady gminy – miasta)?
  12. Obowiązek podawania identyfikatora we wnioskach i podaniach (tryb postępowania organu podatkowego).
  13. Które osoby podajemy do wiadomości publicznej z ustawy o finansach publicznych?
  14. Rozporządzenie Komisji Europejskiej w sprawie pomocy publicznej de minimis.
  15. Doprecyzowanie pojęcia pomocy publicznej.
  16. Dwa tryby postępowania przy pomocy publicznej (najnowsze orzecznictwo NSA).
  17. Limity przy udzielaniu pomocy publicznej de minimis.
  18. Zmienione pojęcie podmiotu zagrożonego (wyłączenia z pomocy).
  19. Zmieniona kwota stopy referencyjnej do obliczania odroczeń i rozkładania na raty.
  20. Wyjaśnienie pojęcia „rolnika” przy pomocy publicznej (sprzedaż produktów przetworzonych a status beneficjenta pomocy publicznej).
  21. Nowe wzory decyzji w sprawie umorzeń, odroczeń i rozkładania na raty należności podatkowych (identyfikator podatkowy).
 2. Orzeczenia wojewódzkich sądów administracyjnych oraz Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych, w tym m. in.:
  1. Rozumienie pojęcia klauzul generalnych: „ważny interes podatnika”, „interes publiczny”.
  2. Obowiązek odnoszenia klauzul generalnych: „ważny interes podatnika”, „interes publiczny” do pojęć zawartych w Konstytucji RP.
  3. Obowiązek wyczerpującego uzasadnia decyzji przy wystąpieniu przesłanek „ważnego interesu podatnika”, lub „interesu publicznego”.
 3. Pytania, dyskusja, itp.
zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy księgowości, pracownicy wydziałów finansowo-księgowych, zajmujący się wymiarem podatków i opłat lokalnych oraz monitorowaniem zaległości podatkowych, wszystkie osoby zainteresowane powyższym tematem.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Profesor Uniwersytetu w Białymstoku, autor i współautor kilkudziesięciu prac z zakresu prawa podatkowego, w tym „Komentarza do podatków i opłat samorządowych”, „Komentarza do podatku rolnego i podatku leśnego”, Podatków i opłat samorządowych w pytaniach i odpowiedziach”, “Polityki podatkowej gminy”, “Komentarza do podatku od środków transportowych”, ”Bonów paliwowych dla rolników. Komentarza”, „Postępowania podatkowego w systemie polskiego prawa podatkowego”, „Ulg i zwolnień uznaniowych stosowanych przez wójtów, burmistrzów, prezydentów. Pomocy publicznej dla przedsiębiorców”, „Wzorów decyzji, postanowień i innych pism podatkowych dla wójtów, burmistrzów (prezydentów)”, „Komentarza do ordynacji podatkowej”, „Procedur zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym” oraz „Zaskarżania decyzji podatkowych w Polsce”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena regularna: 349 zł netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na stronie www.frdl.szczecin.pl do 10 listopada 2021 r.