• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Umorzenie administracyjnego postępowania egzekucyjnego…..i co dalej? Prawa i obowiązki wierzyciela w zakresie ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego po zmianie przepisów.

Program i karta zgłoszenia

Przy zgłoszeniach do 3 lipca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia zaprezentujemy najnowsze przepisy związane z umorzeniem postępowania egzekucyjnego.
• Prowadząca omówi nowe przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym, obowiązujące od 25 marca 2024 roku, dotyczące m. in. zasad i odpowiedzialności za ujawnienie informacji o majątku zobowiązanego, które są niezbędne do właściwego prowadzenia egzekucji administracyjnej. 
• Przedstawimy przesłanki, będące podstawą umorzenia postępowania egzekucyjnego oraz działania, jakie wierzyciel może podjąć po umorzeniu przez organ postępowania egzekucyjnego. 
• Omówimy zasady ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego. 
• Wyjaśnimy wątpliwości i odpowiemy na pytania z zakresu stosowania przepisów, związanych z problematyką szkolenia.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy w zakresie praktycznego stosowania nowych przepisów oraz wyeliminowania błędów w postępowaniu egzekucyjnym.
• Uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania:
- Kiedy i w jakiej formie organ egzekucyjny umarza postępowanie egzekucyjne?
- Czy i kiedy wierzyciel może wystąpić z wnioskiem do organu egzekucyjnego o umorzenie postępowania? 
- Czy wierzyciel może złożyć zażalenie na umorzenie postępowania egzekucyjnego?
- Kogo – zobowiązanego czy wierzyciela – obciążają koszty umorzonego postępowania egzekucyjnego?
- Kiedy i w jakiej formie wierzyciel może wnioskować o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
- Czy przed ponownym wszczęciem egzekucji należy do zobowiązanego wysłać upomnienie?
- Jakie informacje muszą być zawarte we wniosku o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
- W jaki sposób, od kogo i na podstawie jakich przepisów można pozyskać informacje o majątku lub źródłach dochodu zobowiązanego, z których organ egzekucyjny będzie mógł wyegzekwować środki pieniężne?
- Jak postąpić w sytuacji, gdy dany organ/instytucja posiada informacje o zobowiązanym, a mimo to odmawia ich ujawnienia wierzycielowi?
- Czy bez wskazania majątku zobowiązanego można wystąpić z wnioskiem o ponowne wszczęcie egzekucji?
- Kiedy do ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego należy wystawić dalszy tytuł wykonawczy?
- W jakiej formie (elektronicznej czy papierowej) wystawić dalszy tytuł wykonawczy, jeżeli jest niezbędny do ponownego wszczęcia egzekucji?
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych, w tym wybranych wzorów pism, przydatnych w procedurze umarzania administracyjnego postępowania egzekucyjnego i wszczęcia ponownego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Omówienie wybranych przesłanek umorzenia postępowania egzekucyjnego:
• Bezskuteczność egzekucji z powodu braku majątku lub źródła dochodu zobowiązanego, z których jest możliwe wyegzekwowanie środków pieniężnych przewyższających koszty egzekucyjne.
• Śmierć zobowiązanego, gdy obowiązek jest ściśle związany ze zobowiązanym.
• Błąd co do zobowiązanego – jak to rozumieć?
• Niespełnienia w tytule wykonawczym wymogów określonych w art. 27 u.p.e.a.
2. Jakie działania powinien/może podjąć wierzyciel po umorzeniu przez organ egzekucyjny postępowania egzekucyjnego:
• Prawo wierzyciela do złożenia zażalenia na postanowienie w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jakie argumenty można podnieść w składanym zażaleniu? W jakim terminie zażalenie powinno być złożone?
• Czy mimo umorzenia postępowania egzekucyjnego powstają koszty egzekucyjne i kto je płaci?
• Kiedy koszty egzekucyjne zapłaci wierzyciel?
• Czy wierzyciel może wystąpić do organu egzekucyjnego o umorzenie kosztów egzekucyjnych i jakich argumentów użyć w ewentualnym wniosku o umorzenie kosztów egzekucyjnych?
• W jakim terminie i na podstawie jakiego dokumentu wierzyciel będzie zobowiązany do zapłaty kosztów egzekucyjnych?
• Czy w przypadku zapłaty kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela będzie on mógł dochodzić ich zwrotu od zobowiązanego?
3. Aktualne zasady ponownego wszczęcie postępowania egzekucyjnego:
• Ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Prawo czy obowiązek wierzyciela?
• Czy i w jaki sposób wierzyciel może ponownie wszcząć postępowanie egzekucyjne po uprzednim  umorzeniu postępowania?
• Wniosek wierzyciela o ponowne wszczęcie egzekucji – zakres informacji przekazywanych przez wierzyciela do organu egzekucyjnego.
• Pozyskanie informacji o majątku zobowiązanego – wystąpienie przez wierzyciela do zobowiązanego z wezwaniem o wyjawienie majątku: forma wezwania i forma wyjawienia majątku. 
• Jak postąpić w przypadku, gdy zobowiązany nie reaguje na wniosek o wyjawienie majątku? Odpowiedzialność porządkowa za niezłożenie informacji i odpowiedzialność karna za złożenie fałszywych informacji o majątku – zmiana przepisów od 25 marca 2024 r.
• Jakie mogą być konsekwencje dla zobowiązanego, który wykaże nieprawdziwe informacje nt. posiadanego majątku?
• Do jakich instytucji i organów może wystąpić wierzyciel celem pozyskania informacji o majątku zobowiązanego celem prowadzenia dalszej egzekucji? Jaka podstawa prawna powinna być wskazana w takim wystąpieniu? Czy za takie informacje wierzyciel ponosi opłaty?
• Czy na podmioty, które odmówią udzielenia informacji o posiadanym przez zobowiązanego majątku wierzyciel może nałożyć karę porządkową i w jakiej wysokości?
• Czy i kiedy wierzyciel może wystąpić do sądu z wnioskiem o wyjawienie majątku i jakie to może mieć konsekwencje dla zobowiązanego? Jakie opłaty należy uiścić w sądzie składając wniosek o wezwanie dłużnika o wyjawienie majątku? 
4. Dalszy lub dotychczasowy tytuł wykonawczy jako podstawa ponownego wszczęcia postępowania egzekucyjnego:
• Kiedy i w jakiej formie wierzyciel wystawia dalszy tytuł wykonawczy wnioskując o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego?
• Jakie dane zawarte są w dalszym tytule wykonawczym?
• Kto i jakim podpisem podpisuje dalszy tytuł wykonawczy?
• Czy przed wystąpieniem z wnioskiem o ponowne wszczęcie postępowania egzekucyjnego do zobowiązanego powinno się ponownie wysłać upomnienie?
5. Obowiązki informacyjne wierzyciela wobec organu egzekucyjnego po ponownym wszczęciu postępowania egzekucyjnego:
• Zakres, forma i termin przekazywania zawiadomień i informacji do organu egzekucyjnego – nowy obowiązujący od 1 stycznia 2023 r. Formularz e-ZW.
• W jakich sprawach wierzyciel musi niezwłocznie informować organ egzekucyjny i w jakiej formie? Nowe dane w zawiadomieniach wierzyciela wysyłanych do organu egzekucyjnego.
• Jak wypełnić e-ZW w zakresie informacji dotyczącej zapłaty należności do wierzyciela, przedawnienia lub zmiany wysokości należności np. na skutek złożenia korekty deklaracji?
• W jaki sposób poinformować organ egzekucyjny o zastosowanej uldze w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: umorzenie, częściowe umorzenie, raty?
• Czy wierzyciel musi informować organ egzekucyjny o nienaliczaniu odsetek w związku z przedawnieniem należności?
• Kto podpisuje e-ZW. Czy musi to być ta sama osoba, która podpisała wcześniej e-TW?
• Jakie mogą być konsekwencje nieterminowego poinformowania organu egzekucyjnego np. o wpłacie do wierzyciela należności objętej tytułem wykonawczym skierowanym do ponownej egzekucji?
• Czy osoby nie będące zobowiązanymi mogą zapłacić egzekwowaną należność za zobowiązanego w ponownie wszczętej egzekucji?
6. Podsumowanie. Indywidualne pytania, konsultacje.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, pracownicy pionów podatkowych w jst, obsługujący należności publicznoprawne, osoby odpowiedzialne za egzekucję należności, a także nadzorujące wykonywanie tych zadań.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczony szkoleniowiec i praktyk z zakresu procedur postępowania podatkowego, wymiaru podatków i opłat lokalnych, opłaty skarbowej, rachunkowości opłat za gospodarowanie odpadami lokalnymi, kontroli wewnętrznej, dochodów samorządowych, windykacji należności budżetowych, cywilnoprawnych, jak i publicznoprawnych. Przez wiele lat pełniła funkcje Dyrektora Wydziału Podatków i Opłat oraz Z-cy Dyrektora Wydziału Egzekucji Administracyjnej i Windykacji w jednym z największych urzędów miejskich, nadzorując wymiar, pobór, rachunkowość i egzekucję należności budżetowych. Autorka opracowań w czasopismach, np. Wspólnota, Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych, Finanse Publiczne. Stały współpracownik FRDL.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 440 zł netto/os. Przy zgłoszeniach do 3 lipca 2024 r. cena wynosi 399 zł netto/os.
Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych. 
Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 lipca 2024 r.