• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Podatek VAT w 2024 r. - zmiany w przepisach oraz bieżące problemy w rozliczaniu podatku

online
Potwierdzone

16 i 26 lutego 2024 r. Szkolenie w godzinach 09:00-13:00 każdego dnia. Cena: 755 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 2 lutego 2024 cena wynosi 655 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego dostarczymy uczestnikom najważniejszych informacji na temat zmian zasad i przepisów dotyczących podatku VAT, które są istotne w kontekście jednostek sektora finansów publicznych.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy Państwa na dwudniowe szkolenie z nowości w zakresie rozliczaniu podatku VAT w 2024 r. W ramach szkolenia omówione zostaną zagadnienia problematyczne dotyczące min. kwalifikowania podatku VAT w nowej perspektywie 2021-2027, dokonywania korekt odliczeń oraz planowanych zmian w zakresie obowiązku wystawiania faktur.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenie jest omówienie zmian w podatku VAT wprowadzonych w 2023 r., które wpływają na rozliczenie w 2024 r., wprowadzonych od 01.01.2024 r. oraz w miesiącach kolejnych 2024 r.
Korzyści ze szkolenia:
Dzięki szkoleniu uczestnicy poznają zasady opodatkowania transakcji podatkiem VAT oraz zasad dokonywania korekt po zmianach. Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnicy:
• Uzupełnią wiedzę w zakresie różnych, często trudnych sytuacji spotykanych w rozliczania podatku VAT,
• Dowiedzą się o wprowadzonych i planowanych zmianach, które pozwolą na wcześniejsze przygotowanie się do nich.
• Poznają nowe zasady kwalifikowania podatku VAT w nowej perspektywie oraz zasady rozliczeń podatku VAT w innych projektach.

zwiń
rozwiń
Program

Dzień I – 16.02.2024 r. godz. 10:00 – 14:00
1. Zmiany w podatku VAT wprowadzone w 2023 r. i planowane w 2024 r.
2. Korekta roczna, 5 lat, 10 lat po zmianach przepisów – na przykładach.

• Warunkowe wyłączenie obowiązku korekty rocznej, jeżeli różnica między proporcją a proporcją wstępną nie przekroczyła 2 punktów procentowych – możliwość rezygnacji z korekty w niektórych przypadkach na przykładach.
• Rozszerzenie możliwości zaokrąglania proporcji do 100% - art. 90 ustawy o VAT – przykłady zastosowania nowej zasady.
• Likwidacja obowiązku uzgadniania z naczelnikiem urzędu skarbowego prognoz proporcji oraz prewspółczynnika – nowe zasady i terminy informowania do US.
• Przykłady dokonywania i niedokonywania korekty rocznej, ŚT, inwestycji z uwzględnieniem wprowadzonych zmian.
3. Dokumentowanie sprzedaży a rozpoznanie momentu powstania obowiązku podatkowego - przykłady.
• Kiedy i komu wystawić fakturę obowiązkowo a kiedy na żądanie
• Terminy wystawiania faktur a obowiązek podatkowy.
• Zasada ogólna i szczególne powstawania obowiązku podatkowego – memoriał, kasa, faktura - przykłady praktyczne dla najmu, dzierżawy, refaktury za media, ochrony, obrót nieruchomościami, wywłaszczenia, użytkowania wieczystego, przekształcenia w prawo własności użytkowania wieczystego i inne.
• Zaliczki a obowiązek podatkowy – kiedy rozpoznać moment podatkowy przy otrzymaniu pieniędzy a kiedy nie muszę – przykłady.
• Moment podatkowy a termin wystawienia faktury (data wystawienia, sprzedaży, podatkowa) – przykłady.
• Krajowy System e-Faktur – czy i kiedy wejdzie w życie. Wskazanie najważniejszych zagadnień.
- Komunikat MF w sprawie wdrożenia KSeF.
- Dostęp do KSeF w tym nadawanie uprawnień w tym możliwość utworzenia subkont dla JST i jednostek podległych.
- Zasady wystawienie faktury ustrukturyzowanej w KSeF i poza systemem – czy wszystkie i dla wszystkich.
- Zasady przesyłania i otrzymanie faktur ustrukturyzowanych (aplikacja MF lub programy księgowe) - data wystawienia faktury, data otrzymania faktur, numer referencyjny nadawany przez KSeF, uwierzytelnianie faktury ustrukturyzowanej, potwierdzenie wysyłki UPO.
Dzień II – 26.02.2024 r. godz. 10:00 – 14:00
4. Stawki podatku VAT z uwzględnieniem zmian na 2024 r. w tym czasowe obniżenie stawek na przykładach.
5. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kasy rejestrującej – wskazanie zasad korzystania ze zwolnienia.
6. Wybrane zagadnienia problematyczne w tym zmiany MF w podejściu do rozliczenia podatku VAT z uwzględnieniem wyroków TSUE.

• Dodatkowa opłata za brak biletu parkomatowego lub parkingowego a naliczenie podatku VAT – zmiana stanowiska MF w interpretacjach indywidualnych na podstawie wyroku TSUE.
• Magazyn prosumencki – czy i kiedy należy naliczyć i odprowadzić podatek VAT?
• Sprzedaż węgla po 31 lipca 2023 r., - stanowisko Ministerstwa Aktywów Państwowych, korekta odliczeń, przepisy akcyzowe a obowiązki podmiotów obracających węglem.
7. Wskazanie innych wprowadzonych i planowanych zmian min. nowe rozporządzenia UE, wytyczne w sprawie kwalifikowania podatku VAT, wyroki TSUE, NSA i inne.
• Cyfrowa Gmina, cyberbezpieczeństwo Gminy, Polski Ład i inne – kwalifikowanie podatku VAT w projektach UE.
• Wyrok TSUE z zakresu naliczania i odliczania podatku VAT (azbest, OZE) - zagrożenia wynikające z odliczenia podatku VAT od inwestycji.
• Kwalifikowanie podatku VAT w perspektywy finansowej w 2021-2027 – wskazanie znaczących zmian w tym podział wartościowy.
8. Panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Skarbnicy, księgowi, kierownicy jednostek oraz wszystkie osoby, które chcą usystematyzować posiadaną wiedzę oraz zapoznać się z najnowszymi przepisami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Trener, konsultant, specjalistka z zakresu rozliczania podatku VAT oraz pozyskiwania i rozliczania środków UE. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, podatku PIT oraz prowadzenia i rozliczania dotacji UE. Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu VAT dla sektora finansów publicznych w szczególności dla jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych oraz instytucji kultury. Do chwili obecnej przeprowadziła ponad 5 tys. godzin szkoleń oraz przeszkoliła ponad 16 tys. osób. Absolwentka wielu uczelni, długoletni pracownik na stanowisku głównej księgowej. Od 2010 właścicielka biura rachunkowo-podatkowego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 755 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 2 lutego 2024 cena wynosi 655 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 lutego 2024 r.