Wydawanie interpretacji indywidualnych przez samorządowe organy podatkowe

Ważne informacje o szkoleniu

Na proponowanym spotkaniu zostaną poruszone zagadnienia związane z wydawaniem interpretacji indywidualnych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podatków lokalnych. W trakcie szkolenia omawiana jest procedura wydawania interpretacji indywidualnych oraz sposób prowadzenia postępowania w tym względzie, między innymi w zakresie wzywania wnioskodawców do składania dodatkowych wyjaśnień. Szkolenie kompleksowo porusza również zagadnienia związane z formą wydawanych interpretacji indywidualnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przedstawienie i omówienie teoretycznych i praktycznych aspektów wydawania interpretacji indywidualnych;
• Poznanie zasad prowadzenia postępowania w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych;
• przygotowanie do należytego orzekania w przedmiocie rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.
• Zwiększenie kompetencji w zakresie orzekania w sprawach podatków lokalnych oraz wydawania interpretacji indywidualnych;
• Zmniejszenie ryzyka uchylenia wydawanych interpretacji indywidualnych przez sądy administracyjne;
• Umożliwienie odpowiednio szybkiego i sprawnego prowadzenia postępowań w sprawie wydawania interpretacji indywidualnych;
• Zwiększenie efektywności rozpatrywania wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych.
 

zwiń
rozwiń
Program

1.  Organ JST jako podmiot wydający interpretacje indywidualne – zakres właściwości.
2. Wydawanie interpretacji indywidualnych przez organ JST, w tym:
a. treść interpretacji indywidualnych i sposób ich formułowania,
b. przesłanki stwierdzenia bezprzedmiotowości wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej i pozostawienia sprawy bez rozpoznania,
c. terminy wydawania interpretacji indywidualnych.
3.  Postępowanie w sprawie wydania interpretacji indywidualnych, w tym:
a. przyjmowanie wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej,
b. kontrola kompletności i poprawności wniosku o wydanie interpretacji indywidualnych,
c. występowanie do wnioskodawcy o uzupełnienie lub sprecyzowanie stanu faktycznego,
d. doręczanie interpretacji indywidualnych,
e. zasady informowania wnioskodawcy o treści interpretacji indywidualnej.
4.  Postępowanie organu wydającego w przypadku zaskarżenia interpretacji indywidualnej.
5.  Kalkulowanie opłat od wydania wniosku o wydanie interpretacji indywidualnych.
6. Pytania, dyskusja.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy jednostek sektora finansów publicznych odpowiedzialni za sprawy podatkowe, w szczególności wydawanie interpretacji indywidualnych. Pracownicy departamentów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Adwokat i Doradca podatkowy. Partner w GLC. Wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Członek Krajowej Rady Doradców Podatkowych V Kadencji. Członek New Tax Professionals Committee przy CFE Tax Advisers Europe. Dwukrotnie (2020 i 2021) nominowany do tytułu RISING STARS Prawnicy – Liderzy Jutra. Specjalizuje się w prawie podatkowym oraz prawie gospodarczym i handlowym.
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 319 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 6 grudnia 2021 r.