• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Fundusze Europejskie 2021-2027. Nowe zasady realizacji i rozliczania projektów unijnych

online

17-18 kwietnia 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 każdego dnia.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie realizacja oraz rozliczanie projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w nowej perspektywie finansowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Proponujemy Państwu udział, w dwudniowych zajęciach, podczas których kompleksowo omówimy zagadnienia związane z Funduszami Europejskimi w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027. Szkolenie pozwoli zauważyć różnice i podobieństwa wobec perspektywy 2014-2020.
• Osobom odpowiedzialnym za pozyskiwanie, realizację i rozliczanie projektów przybliży zupełnie nowe zasady rozliczania projektów inwestycyjnych z wykorzystaniem uproszczonych metod rozliczania wydatków oraz ułatwienia w projektach społecznych i edukacyjnych. Podczas zajęć wskażemy różnice w systemie instytucjonalnym, wyborze projektów oraz kwalifikowalności kosztów pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027, a Krajowym Planem Odbudowy oraz przeanalizujemy także ryzyka związane z uruchamianiem i realizacją działań z obydwu mechanizmów.
• Uczestniczki i uczestnicy z Instytucji Zarządzających i Pośredniczących nabędą wiedzę, pozwalającą przygotować się do procesu uruchamiania, dystrybucji i kontroli środków unijnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Przygotowanie do realizacji zadań związanych z nowym okresem programowania na lata 2021-2027.
• Wskazanie mechanizmów sięgania po środki unijne na konkretne potrzeby rozwojowe.
• Zapoznanie z zasadami zasady aplikowania o środki unijne w ramach Nowej Perspektywy 2021-2027.
• Wskazanie zasad realizacji i rozliczania projektów z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych.
• Zdobycie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości z zakresu tematu zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nowy okres programowania na lata 2021-2027.
• Polskie i unijne akty prawne otwierające możliwości finansowania projektów.
• Nowy podział środków europejskich.
• Nowe cele polityki.
• Nowe mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć - istotne różnice pomiędzy Funduszami Europejskimi 2021-2027 a Krajowym Planem Odbudowy.
• Szanse i ryzyka nowego okresu programowania.
2. System instytucjonalny w Funduszach Europejskich 2021-2027 i Krajowym Planie Odbudowy - podobieństwa i różnice.
3. Zasady wybory projektów i przedsięwzięć do dofinansowania w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy.
4. Nowe zasady finansowania projektów i przedsięwzięć.

• Różne poziomy dofinansowania w zależności od źródła finansowania, regionu oraz Beneficjenta.
• Ile wkładu własnego trzeba zabezpieczyć w Funduszach Europejskich 2021-2027 a ile Krajowym Planem Odbudowy - case study.
• Mechanizmy finansowania projektów i przedsięwzięć - zaliczka, refundacja, instrumenty finansowe, wsparcie warunkowe.
5. Realizacja potrzeb rozwojowych poprzez Fundusze Europejskie 2021-2027 w ramach programów krajowych i regionalnych oraz Krajowy Plan Odbudowy. Zakres potrzeb rozwojowych każdorazowo dobierany będzie z poniższego katalogu do potrzeb zgłaszanych przez uczestniczki i uczestników na początku szkolenia.
• Wsparcie dla nauki i przemysłu.
• Cyfryzacja.
• Poprawa efektywności energetycznej i inwestycje w OZE.
• Wsparcie dla miast - zmiany klimatu, zielona i niebieska infrastruktura, niskoemisyjny transport i mobilność miejska.
• Wsparcie gospodarki odpadami i gospodarki wodno-ściekowej.
• Wsparcie sektora kultury.
• Wsparcie sektora ochrony zdrowia.
• Wsparcie rozwoju bezpiecznego i nowoczesnego transportu.
• Wsparcie opieki nad dziećmi - żłobki i przedszkola.
• Inwestycje w edukację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
• Wsparcie szkolnictwa wyższego.
• Równość i niedyskryminacja.
6. Nowe zasady kwalifikowalności wydatków w Funduszach Europejskich 2021-2027 a Krajowym Planie Odbudowy.
• Matryca kwalifikowalności.
• VAT - nadchodzi rewolucja?
• Zakupy środków trwałych.
• Trwałość projektów i przedsięwzięć.
• Wynagrodzenia personelu merytorycznego, zarządzającego projektem, w tym pomocy technicznej.
• Uproszczone formy rozliczania wydatków - nowe zasady, nowe możliwości.
7. Wybór wykonawców - nowe podejście.
8. Dyskusja i konsultacje z trenerką.

zwiń
rozwiń
Adresaci

• Podmioty - urzędy administracji publicznej szczebla rządowego i samorządowego, uczelnie, instytucje badawcze, instytucje kultury, szpitale, fundacje, stowarzyszenia, firmy zamierzające korzystać z Funduszy Europejskich 2021-2027 (EFS+, EFRR i FS) i/lub Krajowego Planu Odbudowy.
• Pracownicy instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie Nowej Perspektywy 2021-2027 (Ministerstwa, Urzędy Marszałkowskie, Agencje, Centra Obsługi Przedsiębiorców, Fundacje i Stowarzyszenia pełniące rolę Instytucji Zarządzającej, Pośredniczącej lub Wdrażającej w FE 2021-2027, Instytucje odpowiedzialne za realizację inwestycji lub reformy oraz jednostki wspierające w KPO).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspertka Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie funduszy unijnych na lata 2021-2027, właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Acces Consulting, certyfikowana trenerka biznesu, z dyplomami czołowych szkół zarządzania w Polsce i we Francji. Jest ekspertką zewnętrzną oceniającą wnioski o dofinansowanie w ramach FERS 2021-2027 w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej oraz w ramach FEDS 2021-2027. Jest praktykiem, prowadząc szkolenia wykorzystuje swoją wiedzę oraz doświadczenie z realizacji projektów, a także audytów i kontroli projektów. Jest zwolenniczką uczenia się na błędach innych oraz korzystania z dobrych praktyk oraz sprawdzonych rozwiązań w zarządzaniu projektami unijnymi. Specjalizuje się w zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków Unii Europejskiej, koncentrując się na osiąganiu celów projektów, realizacji zasad horyzontalnych i kwalifikowalności wydatków, w tym właściwym dokumentowaniu prawidłowości realizacji projektów. Prowadzi szkolenia i doradztwo dla beneficjentów na zlecenie takich instytucji jak np.:: Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów oraz na zamówienie samych beneficjentów lub instytucji zaangażowanych w realizację lub kontrolę projektów unijnych, w tym np: Ministerstwa Środowiska i Klimatu, Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwa Cyfryzacji i Administracji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Urzędu Zamówień Publicznych, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Wojewódzkich Urzędów Pracy, Powiatowych Urzędów Pracy. Autorka artykułów i publikacji z zakresu przygotowywania i realizacji projektów unijnych. Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej, Francuskiego Instytutu Zarządzania, Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej oraz HEC School of Management Paris (dyplom MBA).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 790 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 11 kwietnia 2023 r.