• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kontrola, monitoring i sprawozdawczość pomocy publicznej udzielonej przez jst

Ważne informacje o szkoleniu

Kontrola pomocy publicznej obejmuje sprawdzenie, czy udzielone wsparcie stanowi pomoc publiczną. Jeśli wsparcie ma charakter pomocy de minimis, kontrola obejmuje także prawidłowość jej udzielenia, a w przypadku udzielania pomocy publicznej przeprowadzana jest również kontrola zgodności wsparcia z listą tzw. wyłączeń blokowych. Prowadzący szkolenie omówi trzy obszary takiej kontroli: zgodność wysokości udzielonej pomocy z odpowiednimi pułapami intensywności określonymi w przepisach unijnych i krajowych; czy udzielona pomoc publiczna oraz wymagany wkład prywatny zostały obliczone w sposób prawidłowy; czy beneficjent pomocy publicznej nie prowadzi działalności w sektorze wykluczonym ze wsparcia

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Uzyskanie kompletnych informacji na temat przeprowadzenia kontroli udzielonej pomocy publicznej czy pomocy de minimis.
 • Zapoznanie się z identyfikacją i przesłankami występowania pomocy publicznej oraz jej wymiarem finansowym.
 • Wskazanie obowiązków podmiotów, udzielających pomocy publicznej w zakresie monitoringu i sprawozdawczości.
zwiń
rozwiń
Program

1. Identyfikacja oraz wykluczanie występowania pomocy publicznej na rzeczywistych przykładach - najważniejsze przesłanki:

 1. pojęcie działalności o charakterze gospodarczym w prawie wspólnotowym,
 2. przesłanka korzyści ekonomicznej (przysporzenia),
 3. przesłanka selektywności wsparcia,
 4. przesłanka zakłócenia konkurencji oraz wpływu na wymianę handlową,
 5. pomoc publiczna a pomoc de minimis - różnice.

2. Specyfika pomocy publicznej w zależności od formy udzielanego wsparcia:

 1. dotacje/refundacje,
 2. ulgi w spłacie zobowiązań publiczno- oraz cywilnoprawnych,
 3. oddanie mienia w użytkowanie,
 4. dokapitalizowanie,
 5. rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu obliczania wartości pomocy publicznej udzielanej w różnych formach.

3. Wymiar finansowy pomocy publicznej:

 1. koszty kwalifikowane a koszty kwalifikujące się do objęcia pomocą,
 2. specyfika ekwiwalentu dotacji brutto.

4. Pomoc de minimis: zakres stosowania, pułapy pomocy oraz szczegółowe omówienie definicji jednego przedsiębiorstwa.

5. Pomoc regionalna: koszty kwalifikowane, inwestycja początkowa, obowiązek utrzymania inwestycji w regionie, pojęcie jednostkowego projektu inwestycyjnego, intensywność pomocy.

6. Pomoc publiczna (inwestycyjna) przewidziana w wyłączeniu blokowym:

 1. pomoc regionalna,
 2. pomoc na ochronę środowiska, w tym infrastruktura energetyczna,
 3. badania i rozwój, w tym infrastruktura badawcza,
 4. pomoc na działania rewitalizacyjne w obszarach zdegradowanych,
 5. pomoc na infrastrukturę lokalną,
 6. kultura, sport i rekreacja.

7. Monitoring i sprawozdawczość pomocy publicznej (SHRIMP2), pozostałe obowiązki podmiotów udzielających pomocy oraz beneficjentów pomocy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy administracji samorządowej oraz podległych im jednostek, zajmujący się udzielaniem pomocy publicznej przedsiębiorcom, kierownicy i pracownicy działów zamówień publicznych, radcy prawni, audytorzy i kontrolerzy wewnętrzni.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A. Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość). W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w Komisji Europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz IOB. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka. Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 359 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl
do 25 sierpnia 2022 r