• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Księgowość i kontrola dotacji unijnych w perspektywie UE 2021-2027

online

22 i 30 listopada 2023 r. Szkolenie w godzinach 10:00-14:00 każdego dnia.

Zapraszamy Państwa do udziału w szkoleniu podczas którego omówione zostaną najważniejsze zagadnienia z zakresu księgowania wydatków oraz kontrola dotacji rozliczanych w projektach unijnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas szkolenia przedstawimy metody i praktyczne rozwiązania stosowane przy realizacji i rozliczaniu dotacji. Omówimy zasady prawidłowego dostosowania i przygotowania księgowości jednostki do realizacji i rozliczenia projektów finansowanych z funduszy unijnych, a także przygotowania się do kontroli instytucji audytujących. Zaprezentujemy praktyczne rozwiązania z zakresu ujmowania i sprawozdawania wydatków stosowane przy realizacji dotacji oraz przygotowania dokumentów księgowych i ewidencji księgowej rozliczenia otrzymanej dotacji. Omówimy zagadnienia związane z nową perspektywą unijną na lata 2021-2027 – przeanalizujemy wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 oraz wytyczne dotyczące warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027. Szkolenie ma charakter teoretyczno-praktyczny, wykład połączony z przykładami rozliczania, księgowanie dotacji, przykładami błędów w rozliczaniu i księgowaniu dotacji.


Opinie o trenerze przeprowadzającym szkolenie:
"Profesjonalne i wszechstronne podejście do zagadnień (...)"
„Dużo przykładów, możliwość zadawania pytań (…)”

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczenia otrzymanych dotacji, z uwzględnieniem wytycznych w ramach nowej perspektywy unijnej na lata 2021-2027.
• Poszerzenie wiedzy związanej z księgowością i rozliczaniem dotacji unijnych, w szczególności w zakresie:
- poprawnego przygotowania dokumentacji księgowej i projektowej,
- sporządzenia polityki rachunkowości,
- zmodyfikowania zakładowego planu kont,
- prowadzenia ewidencji księgowej i sprawozdawczości w związku z realizacją umowy o dofinansowanie z różnych programów operacyjnych,
- kwalifikowalność kosztów w projekcie.
• Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami i możliwość kontaktu z osobami, rozliczającymi projekty unijne.
• Rozwiązywanie trudności, uwzględniających specyfikę projektu, a także beneficjenta.
• Udział w szkoleniu, które ma charakter teoretyczno-praktyczny, w postaci wykładu połączonego z przykładami rozliczania, księgowania dotacji, błędów w rozliczaniu i księgowaniu dotacji.

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne zasad rozliczania, kwalifikowalności, rachunkowości i sprawozdawczości projektów realizowanych w ramach różnych Programów Operacyjnych
• Wspólnotowe akty prawne, Rozporządzenia KE
• Uregulowania i wytyczne krajowe
• Ustawa o rachunkowości,
2. Polityka rachunkowości projektów
• Zasady wynikające z uregulowań o rachunkowości, wytycznych oraz zawartych umów
• Odrębna ewidencja księgowa
• Sposób dokumentowania i opisywania dowodów księgowych
3. Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych w sektorze prywatnym z uwzględnieniem przepisów poszczególnych Programów Operacyjnych
• Wyodrębniona ewidencja środków trwałych oraz ich umorzenie
• Wyodrębniona ewidencja środków pieniężnych
• Wyodrębniona ewidencja rozrachunków
• Wyodrębniona ewidencja kosztów
• Wyodrębniona ewidencja przychodów
• Zasady (metody) księgowania dotacji, przychodów projektu oraz zwrotów niewykorzystanych środków
• Ewidencja pomocnicza pozabilansowa oraz w arkuszu kalkulacyjnym - przykłady zastosowań.
• Prezentacja dotacji w sprawozdaniu finansowym jednostki oraz jej wpływ na ocenę działalności jednostki w danym okresie sprawozdawczym
4. Instrukcja obiegu i archiwizowania dokumentów księgowych związanych z realizacją projektów unijnych
• Dokumenty finansowo-księgowe
• Dokumenty merytoryczne
• Kontrola wewnętrzna i zewnętrzna projektu
• Kontrola merytoryczna
• Kontrola formalna
• Kontrola rachunkowa
• Przykłady nieprawidłowości i nadużyć w trakcie realizacji i dokumentacji rozliczeniowej projektów.
5. Podstawy kwalifikowania wydatków
• Zasady kwalifikowalności, kwalifikowalność czasowa, geograficzna
• System rozliczeń, zmiany w projekcie
• Zasady prawne kwalifikowalności w projektach realizowanych w ramach pomocy publicznej
• Rozliczenie kosztów ogólnych i ryczałtowych
6. Szczególne wymogi jednostek udzielających dotacji:
• Opisywanie dokumentów
• Opis związku wydatku z projektem
• Wydatki wspólne
• Udokumentowanie poszczególnych rodzajów wydatków
• Dokumentowanie zapłaty
• Sprawozdawczość
7. Zasady zarządzania i kontroli
• System audytu i kontroli projektów w ramach różnych Programów operacyjnych
• Kontrole systemowe, kontrola na miejscu, weryfikacje wydatków
• Przykłady praktyczne najczęściej występujących błędów i nieprawidłowości podczas wdrażania projektów
8. Obowiązki sprawozdawcze
9. Nowa perspektywa 2021-2027

• Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027
• Wytyczne dotyczące warunków księgowania wydatków oraz przygotowania prognoz wniosków o płatność do Komisji Europejskiej w ramach programów polityki spójności na lata 2021-2027
10. Podatki w funduszach strukturalnych i Funduszu Spójności
• Podatek dochodowy a dotacje
• Co z podatkiem VAT?

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy działów finansowo-księgowych, którzy to chcą podnieść swoje kwalifikacje z zakresu prowadzenia ewidencji księgowej realizowanych umów o dofinansowanie oraz rozliczania otrzymanych dotacji., Koordynatorzy, asystenci projektów, którzy chcą zrozumieć zasady księgowości realizowanych dotacji. Osoby, które aplikują o wsparcie finansowe z funduszy UE. Audytorzy projektów unijnych, którzy chcą poszerzyć swoją wiedzę. Doradcy podatkowi, którzy doradzają podmiotom w rozliczaniu kosztów i przychodów podatkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doświadczona wykładowczyni z wieloletnią praktyką, niezależny konsultant z dziedziny rachunkowości, finansów, analizy finansowej oraz rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej. Współpracownik naukowy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Szkoleniowiec w zakresie rachunkowości finansowej, finansów, rachunku kosztów, rachunkowości zarządczej, finansów przedsiębiorstw, oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej przedsiębiorstw, rachunkowości i sprawozdawczości budżetowej, prowadzenia działalności gospodarczej, księgowości projektów unijnych, przygotowywania biznes planów w celu pozyskania środków unijnych, zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, zarządzania finansami w firmie. Audytor projektów unijnych. Autorka artykułów na temat rachunkowości i finansów. Współautorka książki „Rachunkowość projektów współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej”.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 655 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 16 listopada 2023 r.