• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Kwalifikowalność podatku VAT w projektach finansowanych ze środków UE

online

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy szczegółowo zasady kwalifikowalności podatku VAT w ramach projektów realizowanych w perspektywie finansowej 2021-2027. Zasady te mają bardzo praktyczne zastosowanie podczas całego cyklu życia projektu – od pomysłu, poprzez aplikowanie, realizację, rozlicznie i trwałość projektu.

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia przeanalizujemy zagadnienia z zakresu kwalifikowania podatku VAT w projektach dofinansowanych z UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2021-2027. Perspektywa ta przewiduje nowe zasady kwalifikowalności wydatków, przy czym ogólne reguły określone w wytycznych krajowych są doprecyzowane w dokumentach szczegółowych. Te zasady należy zestawić z aktualną – często rozbieżną – praktyką dotyczącą posiadania przez samorządy prawa do odliczenia VAT. Krok po kroku przedstawimy nowe zasady kwalifikowalności VAT,  wskażemy ryzyka błędnych kwalifikacji oraz podpowiemy jak beneficjent może zabezpieczyć się przed ewentualnymi zagrożeniami, przy niejasnych przepisach oraz zmianach stanowiska Ministerstwa Finansów lub sądów.
Na szkolenie zapraszamy przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych odpowiedzialnych za prawidłowe kwalifikowanie i rozliczanie podatku VAT w projektach UE w nowej perspektywie 2021-2027

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie wiedzy na temat kwalifikowania podatku VAT w projektach UE w perspektywie 2021-2027 niezbędnej do prawidłowego odliczania podatku oraz zwrotu podatku przy ewentualnych korektach rozliczeń.
• Poznanie zasad i wytycznych w zakresie rozliczania i kwalifikowania podatku VAT w projektach UE w nowej perspektywie 2021-2027.
• Zapoznanie z najnowszymi regulacjami dotyczącymi kwalifikowalności podatku VAT w kontekście projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w nowym okresie programowania.
• Poznanie zasad interpretacji przepisów oraz wytycznych dotyczących kwalifikowalności VAT, co pomoże uniknąć błędów i nieporozumień.
• Zapoznanie z prawidłowymi sposobami prowadzenia dokumentacji projektowej zgodny z wymaganiami dotyczącymi kwalifikowalności VAT.
• Zapoznanie z konkretnymi przykładami rozliczania VAT w projektach unijnych.
• Poznanie najczęstszych błędów wykrywanych podczas kontroli i audytów oraz sposobów ich unikania.

zwiń
rozwiń
Program

1. Ogólne zasady kwalifikowalności podatku VAT określone w unijnych i krajowych aktach prawnych:
• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 oraz inne rozporządzenia UE.
• Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.
2. Kwalifikowalność podatku VAT - podział wartościowy:
• Projekty unijne o wartości brutto ( z VAT) do kwoty 5.000.000 euro oraz projekty unijne o wartości brutto (z VAT) powyżej 5.000.000 euro.
• Wytyczne z 18.11.2022 r. dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027.
• Wytyczne ze stycznia 2023 r. - Zasady finansowania Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
• Ryzyko Beneficjenta w przypadku uzyskania podwójnej korzyści w zakresie podatku VAT w tym:
- Niejasne przepisy.
- Zmiany w sytuacji prawnopodatkowej beneficjenta w trakcie trwania i po zakończeniu projektu.
- Niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwa sądowe jako wpływ na rozliczanie podatku VAT w projektach UE na podstawie najnowszych wyroków NSA, TSUE min. dotacje OZE, cyberbezpieczeństwo gminy z uwzględnieniem stanowiska MF.
3. Status podatnika VAT a zasady i terminy ustalania i rozliczania podatku VAT z US lub kwalifikowania podatku VAT w Projektach UE:
• Status podatnika VAT – podatnik VAT czynny, podatnik zwolniony podmiotowo lub/oraz przedmiotowo, reżim publiczno-prawny.
• Ustawowe wyłączenia z prawa do odliczenia podatku VAT.
• Rezygnacja przez Beneficjenta z prawa do odliczenia podatku VAT art. 90 ust. 10 pkt.2.
• Faktury rzetelne, nierzetelne, wadliwe - a prawo do obniżki VAT.
• Zakupy towarów i usług przyporządkowanych do czynności:
- Opodatkowanych.
- Zwolnionych z VAT.
- Niepodlegających opodatkowaniu
- „Mieszanych”.
• Korekty odliczenia podatku VAT z faktur korygujących in plus lub in minus.
• Korekty odliczenia podatku VAT przy zmianie przeznaczenia zakupionych towarów.
• Obniżka VAT od wydatków inwestycyjnych a korekty 5-cio lub 10-cio letnie (art. 90c i art. 91).
4. Ocena i kontrola kwalifikowalności podatku VAT na różnych etapach:
• Wytyczne Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z 26.10.2022 r. dotyczące kontroli realizacji programów polityki spójności na lata 2021–2027, w tym:
- Weryfikacja wniosków o dofinansowanie.
- Weryfikacja wniosków o płatność.
- Kontrola na zakończenie realizacji projektu.
- Kontrola trwałości projektu.
5. Zwrot przez Beneficjenta dotacji wraz z odsetkami za zwłokę:
• Audyty KAS w zakresie rozliczania kosztów kwalifikowanych VAT.
• Decyzje Instytucji Zarządzającej o zwrocie środków przeznaczonych na realizację programów, projektów lub zadań oraz decyzji o zapłacie odsetek.
• Odzyskiwanie przez Beneficjenta podatku VAT z urzędu skarbowego.
6. Zagadnienia problematyczne/panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracownicy Jednostek Samorządu Terytorialnego:
• Osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowywanie, realizację i rozliczanie projektów unijnych.
• Pracownicy odpowiedzialni za finanse projektów, którzy muszą znać zasady kwalifikowalności vat.
• Osoby odpowiedzialne za przeprowadzanie procedur przetargowych zgodnie z przepisami dotyczącymi kwalifikowalności kosztów.
Beneficjenci Funduszy Unijnych:
• Organizacje realizujące projekty ze środków unijnych, które muszą wiedzieć, jak prawidłowo rozliczać VAT (NGO)
• Firmy realizujące projekty finansowane ze środków unijnych, szczególnie te, które prowadzą działalność gospodarczą i muszą uwzględniać VAT w swoich budżetach (przedsiębiorstwa i firmy prywatne)
• Instytucje edukacyjne i badawcze w tym szkoły, uczelnie i jednostki naukowo-badawcze korzystające z funduszy unijnych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Wieloletni trener prowadzący szkolenia z zakresu rozliczania i kontroli projektów UE, prowadzenia ewidencji księgowej, przepływów finansowych, monitoringu projektów. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkiem VAT. Podczas długoletniej pracy na stanowisku głównej księgowej, oprócz doświadczenia z zakresu rozliczeń rachunkowo-finansowych, zdobyła praktykę w pozyskiwaniu dofinansowania, sprawozdawczość oraz rozliczaniu projektów UE.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 449 PLN netto/os. Przy zgłoszeniu do 28 czerwca 2024 cena wynosi 409 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 lipca 2024 r.