• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Jak ograniczyć ryzyka związane z kwalifikowalnością podatku VAT w projektach UE w okresie programowania 2021 - 2027 na przykładzie wyroków i zapytań do TSUE, NSA oraz stanowiska MF?

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

W 2023 r. wszedł w życie nowy vat. Zapraszamy Państwa na szkolenie z kwalifikowalności vat w projektach unijnych. Najlepsze szkolenia z podatku vat tylko u nas.

Ważne informacje o szkoleniu

Umiejętności związane z prawidłową kwalifikacją podatku VAT są niezbędne do jego właściwego rozliczania, gdyż błędne zakwalifikowanie podatku VAT niesie duże ryzyko dla jst. Jeżeli podatek uznany zostaje za niekwalifikowalny w projekcie oznacza to, że jego wartość nie jest pokrywana z dofinansowania, a wówczas jst finansuje go ze środków własnych, kredytów czy pożyczek. By nie narazić samorządu na dodatkowe koszty, związane z niewłaściwym rozliczaniem podatku VAT czy jego niekwalifikowalnością, proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zostaną szczegółowo omówione zasady jego kwalifikalności w projektach w okresie programowania 2021 – 2027. Aby uniknąć takich sytuacji, wiedza, jak ograniczyć ryzyka z tym związane, jest niezbędna do prawidłowego naliczania, odprowadzania oraz rozliczania podatków w ramach realizowanych projektów unijnych oraz ewentualnych korekt rozliczeń.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie oraz poszerzenie wiedzy dotyczącej:
- Zasad i wytycznych w zakresie rozliczania i kwalifikowania podatku VAT w projektach UE.
- Zasad dokonywania naliczania i odliczania podatku VAT w projektach UE.
- Zasad dokonywanie korekt VAT.
- Aktualnego orzecznictwa.
• Poznanie najczęściej popełnianych błędów i nieprawidłowości oraz wskazanie sposobów, jak uniknąć problemów przy kwalifikowaniu podatku VAT po wyrokach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Naczelnego Sądu Administracyjnego i stanowiska Ministerstwa Finansów w trakcie i po zakończeniu realizacji projektu.
• Uzyskanie odpowiedzi na pojawiające się pytania i wątpliwości związane z tematem zajęć.

zwiń
rozwiń
Program

I. Ramy prawne dotyczące kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE w okresie programowania 2021-2027.
II. Zasady kwalifikowalności podatku VAT w projektach UE.

1. Informacje ogólne.
2. Kwalifikowalność podatku od towarów i usług.
3. Warunki i procedury w zakresie kwalifikowalności podatku od towarów i usług.
4. Wytyczne w sprawie kwalifikowalności podatku VAT:
• Zasada ogólna.
• Zakres podmiotowy.
• Wytyczne szczegółowe.
- Status podatnika VAT.
- Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi, w tym:
 - alokacja bezpośrednia,
 - alokacja pośrednia.
III. Zasady dokonywania naliczania i odliczania podatku VAT w projektach UE.
1. Naliczenie podatku należnego od otrzymanych dotacji UE – interpretacje indywidualne, interpretacje ogólne, orzeczenia NSA, TSUE w zakresie opodatkowania dotacji.
2. Przesłanki umożliwiające odzyskanie podatku VAT.
3. Wyłączenia z prawa do odliczenia, zawarte w ustawie VAT.
4. Odliczenie VAT od wydatków inwestycyjnych (majątkowych) w przypadku projektów współfinansowanych ze środków unijnych.
5. Projekty częściowo generujące przychód lub częściowo wykorzystywane do czynności zwolnionych lub częściowo wykorzystywane do działalności statutowej.
IV. Jak postępować i na co zwrócić uwagę, aby ograniczyć ryzyka związane z finansowaniem podatku VAT w projektach UE?
1. Niejasne przepisy.
2. Zmiany w sytuacji prawnopodatkowej beneficjenta w trakcie trwania i po zakończeniu projektu.
3. Niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwa sądowe a wpływ na rozliczanie podatku VAT w projektach UE na podstawie najnowszych wyroków NSA, TSUE np. dotyczących opodatkowania dotacji z uwzględnieniem stanowiska MF.
V. Korekta podatku należnego i naliczonego po ewentualnych wyrokach sądów administracyjnych – na co należy zwrócić uwagę?
1. Korekta roczna, 5 lat, 10 lat a zwrot odliczenia.
2. Wskazanie, w jakim przypadku beneficjent będzie zmuszony zwrócić otrzymaną pomoc, a kiedy sam podatek VAT? Przykłady.
VI. Zagadnienia problematyczne/panel dyskusyjny.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, odpowiedzialni za prawidłowe kwalifikowanie oraz rozliczanie podatku VAT w projektach UE, a także za właściwą realizację i rozliczanie projektów, osoby kontrolujące projekty oraz służby finansowo - księgowe.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Specjalista, zajmujący się rozliczaniem oraz kwalifikowalnością podatku VAT, doradca jednostek samorządowych w zakresie rozliczania i ewidencjonowania projektów UE, wykładowca na szkoleniach służb cywilnych. Doświadczony praktyk z zakresu finansów, podatku VAT, księgowania i rozliczania dotacji UE oraz podatku dochodowego od osób fizycznych. Od 2010 r. właścicielka kancelarii rachunkowo-podatkowej.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 12 kwietnia 2023 r.