• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Realizacja projektów i rozliczanie wydatków w nowej perspektywie finansowej 2021-2027

Ważne informacje o szkoleniu

Po długim okresie oczekiwania ruszyła realizacja nowej perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Zostały zatwierdzone Programy Operacyjne – Krajowe i Regionalne. Opublikowano już pierwsze Szczegółowe Opisy Priorytetów. Powołano Komitety Monitorujące i przyjęto kryteria wyboru projektów. Ogłoszono już część harmonogramów naboru projektów. W najbliższych miesiącach ruszą konkursy na projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Wieloletnich Ram Finansowych. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy najnowsze regulacje w zakresie pozyskiwania środków, kryteria i zasady wyboru projektów, reguły kwalifikowalności wydatków. Zaprezentowane zostaną uproszczone metody rozliczania wydatków, które w tym okresie programowania będą miały dużo szersze zastosowanie. Przedstawimy także zasady sprawnej realizacji i rozliczania projektów. Udział w szkoleniu ułatwi uczestnikom właściwe zaplanowanie realizacji i rozliczania projektów ze środków UE.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Nabycie praktycznych umiejętności związanych ze składaniem wniosków o dofinansowanie w perspektywie 2021 2027.
• Przygotowanie uczestników do stosowania zasad kwalifikowalności wydatków w latach 2021-2027, w tym uproszczonych metod rozliczania wydatków.
• Pozyskanie wiedzy związanej z rozliczaniem środków UE w perspektywie 2021-2027.
• Zapobieganie błędom skutkujących problemami w późniejszym rozliczeniu wydatków i kontrolach.
 

zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawowe informacje o nowej pespektywie finansowej UE na lata 2021-2027:
• Rozporządzenia i budżet UE na lata 2021-2027,
• Ustawa wdrożeniowa na lata 2021-2027,
• Wytyczne w okresie 2021-2027.
2. Aplikowanie o środki w perspektywie 2021-2027:
• Szczegółowy Opis Priorytetów – jak czytać ten dokument, najważniejsze informacje,
• zasady wyboru projektów,
• kryteria wyboru,
• Centralny System Teleinformatyczny 2021,
• wniosek o dofinansowanie – generatory wniosków,
• procedura oceny wniosków,
• procedura odwoławcza.
3. Kwalifikowalność wydatków w latach 2021-2027 – Wytyczne z dnia 18 listopada 2022 roku:
• okres kwalifikowalności,
• weryfikacja kwalifikowalności w cyklu życia projektu,
• ogólne warunki kwalifikowalności,
• wydatki niekwalifikowalne,
• cross-financing,
• zasada faktycznego ponoszenia wydatków,
• wkład niepieniężny,
• podatek VAT – nowe podejście w okresie 2021-2027,
• zasada konkurencyjności – zmiany w stosunku do perspektywy 2014-2020,
• personel projektu,
• warunki kwalifikowalność uczestników projektów.
4. Uproszczone metody rozliczania wydatków:
• Wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące uproszczonych form kosztów z 27 maja 2021 roku,
• stawki jednostkowe,
• kwoty ryczałtowe,
• stawki ryczałtowe,
• obowiązek stosowanie uproszczonych metod w projektach do 200 tys. euro.
5. Realizacja i rozliczanie projektu:
• postęp rzeczowy i finansowy,
• dokumenty potwierdzające poniesienie wydatków,
• obowiązek osiągnięcia wskaźników,
• wniosek o płatność,
• warunki rozliczania kosztów metodami uproszczonymi,
• rozliczanie efektów projektu i reguła proporcjonalności,
• trwałość projektu.
 

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenia skierowane jest do pracowników odpowiedzialnych za realizację projektów współfinansowanych ze środków UE, w tym m. in. urzędów miast i gmin, starostw powiatowych, powiatowych urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, powiatowych centrów pomocy rodzinie, szkół i przedszkoli, organizacji pozarządowych, przedsiębiorstw, a także pracowników IZ/IP oraz Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, specjalista z zakresu zarządzania projektami, doświadczony wykładowca i trener w obszarze Funduszy Strukturalnych. Ekspert wpisany na listę ministra właściwego do spraw rozwoju. Przygotowywał opinie do wniosków w procesie oceny dla Komisji Oceny projektów, do projektów systemowych oraz w procedurze odwoławczej. Od kilkunastu lat pracuje przy realizacji programów finansowanych ze środków UE, posiada ponad 20 letnie doświadczenie trenerskie. Specjalizuje się w szkoleniach dla beneficjentów z zarządzania projektami, realizacji projektów partnerskich, aplikowania o dofinansowanie, konkurencyjnego ponoszenia wydatków, równości szans, dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 379 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 11 kwietnia  2023 r.