Kasy zapomogowo-pożyczkowe. Weryfikacja dokumentów. Orzecznictwo. Planowane zmiany

Ważne informacje o szkoleniu

Przedstawiamy Państwu propozycję szkolenia, podczas którego zostaną omówione praktyczne aspekty funkcjonowania Kas Zapomogowo-Pożyczkowych wraz z planowanymi zmianami. Wskazane zostaną kwestie z zakresu tworzenia i weryfikacji statutu KZP, obowiązków pracodawcy, przeanalizowana niezbędna dokumentacja dotyczącą funkcjonowania KZP czy ochrony danych osobowych w KZP. Przedstawione zostaną także planowane zmiany prawne.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Usystematyzowanie wiedzy na temat aktualnych regulacji prawnych dotyczących kas zapomogowo – pożyczkowych, z uwzględnieniem planowanych zmian prawnych.
 • Przedstawienie w sposób praktyczny kwestii związanych z funkcjonowaniem kas, w szczególności statutu, zasad funkcjonowania, zasad udzielania pożyczek i gromadzenia wkładów, egzekucji.
 • Uzyskanie informacji, pozwalającej na stwierdzenie czy nasza kasa zapomogowo- pożyczkowa działa prawidłowo.
 • Omówienie niezbędnej dokumentacji dotyczącej działalności PKZP, w tym wzorów wniosków oraz oświadczeń.
 • Wskazanie obowiązków spoczywających na KZP, jako Administratorze Danych Osobowych.
 • Analiza aktualnego orzecznictwa i interpretacji podatkowych z  zakresu działalności PKZP.

Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 • Jak prawidłowo utworzyć PKZP?
 • Jak zweryfikować, czy moja kasa działa prawidłowo?
 • W jaki sposób działają organy PKZP?
 • Jakie mają kompetencje organy PKZP?
 • Co powinien zawierać statut?
 • Czy umowa pomiędzy PKZP a pracodawcą jest obowiązkowa?
 • Kto może korzystać z kasy?
 • Jak prawidłowo udzielać pożyczek?
 • Czy KZP powinna mieć swojego inspektora ochrony danych osobowych?
 • Co w przypadku naruszenia danych?
 • Jaka jest procedura postępowania w przypadku braku spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę?
zwiń
rozwiń
Program

1. Podstawy prawne dotyczące pracowniczych kas zapomogowo – pożyczkowych (PKZP).
2. Jak prawidłowo utworzyć kasę zapomogowo-pożyczkową? Jak zweryfikować czy Kasa Zapomogowo-Pożyczkowa działa w sposób prawidłowy?
3. Międzyzakładowa Kasa Zapomogowa Pożyczkowa a Zakładowa Kasa Zapomogowo Pożyczkowa – różnice w działaniu.
4. Statut jako podstawa działania PKZP. Rola delegatów. Rola związków zawodowych. Jakie zapisy winien zawierać statut?

 • jak prawidłowo opracować statut?
 • obligatoryjne elementy statutu,
 • statut PKZP a regulamin PKZP,
 • omówienie przykładowych statutów- ćwiczenia praktyczne.

5. W jaki sposób prawidłowo sporządzić umowę między PKZP a pracodawcą? Jakie elementy winna zawierać umowa? Czy umowa jest obowiązkowa?
6. Zasady funkcjonowania PKZP.
7. Osoby uprawnione do korzystania z PKZP.
8. Zasady gromadzenia wkładów w PKZP.
9. Zasady udzielania pożyczek z PKZP.
10. Przychody i koszty związane z funkcjonowaniem PKZP – interpretacje podatkowe.
11. Likwidacja PKZP – przyczyny i obowiązki.
12. Organy PKZP:

 • w jaki sposób działają?
 • dokumentacja, protokoły, posiedzenia,
 • walne zebranie członków i jego kompetencje,
 • zarząd PKZP i jego kompetencje,
 • komisja rewizyjna i jej kompetencje.

13. Dokumenty wykorzystywane w związku z działalnością PKZP:

 • deklaracja przystąpienia do PKZP,
 • wniosek o udzielenie pożyczki,
 • wniosek o skreślenie z listy członków i zwrot wkładów,
 • oświadczenie poręczyciela,
 • wniosek o częściowy zwrot wkładów,
 • wniosek o przeksięgowanie wkładów na poczet zadłużenia,
 • wniosek o zapomogę,
 • wniosek o wcześniejszą spłatę zadłużenia,
 • wniosek o uzupełnienie wkładów,
 • osoba uposażona, zasady dziedziczenia wkładów, informacja dla urzędów skarbowych.

14. Brak spłaty pożyczki przez pożyczkobiorcę i procedura postępowania. Umowa pożyczki. Zabezpieczenia pożyczki.
15. Sporządzenie pozwu do sądu.
16. Ochrona danych osobowych w kasach zapomogowo pożyczkowych. KZP jako Administrator Danych Osobowych:

 • inspektor ochrony danych osobowych – czy jest konieczność wyznaczenia?
 • obowiązki informacyjne, zgoda,
 • zabezpieczenia,
 • dokumentacja przetwarzania danych,
 • naruszenia ochrony danych osobowych,
 • powierzenie danych osobowych,
 • rejestr czynności przetwarzania.

17. Egzekucja z wkładów w KZP.
18. Orzecznictwo i interpretacje podatkowe – odpowiedzi na pytania uczestników.
19. Szczegółowe omówienie projektu ustawy i opinii do projektu ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych, a wpływ na aktualne funkcjonowanie kas.
20. Dyskusja.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Pracodawcy administracji publicznej, pracownicy działów księgowości, pracownicy rozliczający działalność Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej, członkowie zarządów i komisji rewizyjnych PKZP, organów PKZP, członkowie związków zawodowych, sprawujący nadzór społeczny nad kasami.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Praktyk, radca prawny, ekspert z zakresu prawa administracyjnego, prawa pracy, ZFŚS, kas zapomogowo-pożyczkowych, czy przepisów prawnych dot. ochrony danych osobowych. Doświadczona trener, prowadzi szkolenia dla pracowników administracji publicznej. Autorka komentarzy i opinii prawnych.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 26 kwietnia 2021 r.

UWAGA Liczba miejsc ograniczona.