• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Organizacja naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych. Rozwiązywanie umów o pracę, z uwzględnieniem skutków nowelizacji Kodeksu pracy w 2023 roku

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, przedmiotem którego będzie analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem ,zmianą treści umów o pracę i rozwiązywaniem umów o pracę.

Ważne informacje o szkoleniu

Zapraszamy na zajęcia, których założeniem jest szersze spojrzenie na problematykę nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę w zmieniających się warunkach społeczno-gospodarczych i prawnych w jednostkach samorządowych. Podczas szkolenia zostaną omówione zarówno zasady organizacji naboru na wolne stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych, jak i zasady rozwiązywania umów o pracę, z uwzględnieniem skutków nowelizacji Kodeksu pracy w 2023 r. Uczestnicy będą mogli się zapoznać z przykładowymi dokumentami – opracowanymi przez eksperta – na potrzeby niniejszego szkolenia. Dzięki uczestnictwu w szkoleniu będzie można się dowiedzieć m.in. jak powinien prawidłowo przebiegać proces naboru na wolne stanowisko urzędnicze (z omówieniem przykładowej procedury naboru), a także jak przygotować uzasadnienie wypowiedzenia umowy na czas określony/nieokreślony z uprzednią konsultacją związkową.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Analiza problemów związanych z naborem kandydatów na stanowiska urzędnicze w jednostkach samorządowych, rekrutacją pozostałych pracowników, nawiązywaniem, zmianą treści umów o pracę i rozwiązywaniem umów o pracę.
• Uzyskanie praktycznych wskazówek w zakresie tworzenia optymalnych procedur naboru i rekrutacji oraz wykorzystania mechanizmów „wewnętrznej” rekrutacji.
• Nabycie umiejętności formułowania oświadczeń pracodawcy w zakresie rozwiązywania umów o pracę, w kontekście nowelizacji przepisów kodeksu pracy.
• Łatwiejsze zrozumienie przypadków, z którymi mogą spotkać się służby kadrowe w bieżącej działalności.
• Zapoznanie z ostatnimi zmianami przepisów prawa pracy - nowelizacja kodeksu pracy z 8.02.2023 r. w zakresie zmian dotyczących rozwiązywania umów o pracę na czas określony.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych w tym m.in. przykłady: regulaminu naboru, protokołu naboru, informacji o wyniku naboru, oświadczeń woli przy wypowiadaniu umów o pracę.
• Możliwość konsultacji z trenerem po szkoleniu.

zwiń
rozwiń
Program

1. Nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
• Znaczenie cech naboru: otwartość i konkurencyjność.
• Przesłanki zatrudnienia na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym.
• Definicja wolnego stanowiska urzędniczego- zagadnienia interpretacyjne.
• Przeniesienie zgodnie z przepisami art. 12 ust. 1 ustawy o pracownikach samorządowych.
• Zatrudnianie pracownika na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością innego pracownika samorządowego - aspekty praktyczne.
• Rozpoczęcie naboru na stanowisko, na którym zatrudniony pracownik został zwolniony z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Kazus.
• Czy powierzenia pełnienia obowiązków za zgodą pracownika stanowi ominięcie procedury naboru? Skutki powierzenia pełnienia obowiązków na stanowisku sekretarza.
2. Procedura naboru na stanowiska urzędnicze i rekrutacji na pozostałe stanowiska:
• Etapy naboru.
• Miejsce i termin publikacji ogłoszenia o naborze.
• Wymagania formalno-prawne ogłoszenia o naborze i dokumentów aplikacyjnych, z uwzględnieniem RODO.
• Opis stanowiska pracy oraz wymagania niezbędne i wymagania dodatkowe wobec kandydatów - przykład.
• Preferencje w zakresie kandydatów niepełnosprawnych.
• Termin składania dokumentów w procedurze naboru.
• Treść regulaminu naboru - znaczenie (przykład).
• Status i skład komisji (stała lub epizodyczna) przeprowadzającej nabór.
• Metody i techniki naboru (przykłady).
• Wymogi formalne protokołu naboru - omówienie pomocniczych wzorów.
• Informacja o wyniku naboru wymogi formalne, termin publikacji - przykład.
• Nierozstrzygnięcie naboru. Unieważnienie naboru - kazus.
• Rekrutacja na stanowiska pomocnicze i obsługi. Dokumenty aplikacyjne składane w procesie rekrutacji.
• Najczęstsze nieprawidłowości w zakresie naboru w jednostkach samorządowych.
• Zatrudnianie osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym.
• Wypowiedzenie zmieniające warunków pracy lub płacy, porozumienie zmieniające, czasowe powierzenie innych obowiązków pracownikowi, awans zawodowy, przeniesienie na inne stanowisko urzędnicze w innym urzędzie.
3. Rozwiązywanie umów o pracę:
• Charakterystyka ustania stosunku pracy wskutek rozwiązania stosunku pracy - jednostronne lub obustronne oświadczenie woli, upływ czasu terminowych stosunków pracy oraz wygaśnięcia stosunku pracy.
• Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron.
• Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę: przyczyny dotyczące pracownika/pracodawcy, przyczyny niezależne od stron, wymagania formalno-prawne – forma, okresy wypowiedzenia, w tym skracanie i wydłużanie, ochrona ogólna i szczególna pracownika przed wypowiedzeniem.
• Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika: wymagania formalno-prawne – forma, okresy wypowiedzenia, przyczyny/opcja ich ujawniania przez pracownika w treści wypowiedzenia.
• Nowe zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony - przykłady oświadczeń, konsultacja związkowa.
• Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny lub zastosowania działania mającego równoważny skutek do rozwiązania umowy o pracę - wniosek pracownika i odpowiedź pracodawcy.
• Nowe zasady ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę w okresie ciąży i w związku z pełnieniem funkcji rodzicielskiej.

• Procedura zwolnień grupowych i indywidualnych w oparciu o ustawę z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracownika.
• Odrębności w rozwiązywaniu stosunku pracy w oparciu o: mianowanie (nauczyciele), powołanie (zastępcy wójta, burmistrza, prezydenta, skarbnika, dyrektora instytucji kultury), wybór (wójt, burmistrz, prezydent).
• Rozwiązanie umów o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia.
• Wady oświadczenia woli w zakresie rozwiązywania umów o pracę.
• Świadczenia z tytułu rozwiązania umowy o pracę.
4. Podsumowanie. Pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby stosujące przepisy prawa pracy: pracownicy działów kadr i płac, pracownicy działów prawno-organizacyjnych, sekretarze oraz pracodawcy, kadra zarządzająca i kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych, przedstawiciele organizacji związkowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego i studiów podyplomowych w zakresie prawa pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 1994-2007 zawodowo związany z Państwową Inspekcją Pracy (nadinspektor pracy w Sekcji Informacji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Gdańsku). Stały współpracownik Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego w zakresie szkoleń dotyczących prawa pracy. Od 2010 roku wykładowca przedmiotu: prawna ochrona pracy na studiach podyplomowych (Politechnika Gdańska – Wydział Zarządzania i Ekonomii).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 395 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 28 marca 2023 r.