Urlopy pracownicze i inne nieobecności i zwolnienia z pracy

Ważne informacje o szkoleniu

Urlop wypoczynkowy to jedno z najważniejszych uprawnień pracowniczych. Nieudzielanie urlopu oraz bezpodstawne obniżenie wymiaru stanowią wykroczenia przeciwko prawom pracowniczym. Pracodawcy popełniają wiele innych nieprawidłowości w stosowaniu przepisów prawa. Udział w szkoleniu pozwoli uniknąć odpowiedzialności z tytułu naruszeń uprawnień pracowniczych. Program został opracowany w oparciu o wieloletnie doświadczenie praktyczne i teoretyczne prowadzącego. Szkolenie ma za zadanie usystematyzowanie wiedzy oraz wskazanie prawidłowego zastosowania przepisów prawa obowiązujące w zakresie urlopów pracowniczych i innych zwolnień z pracy.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Celem szkolenia jest aktualizacja i poszerzenie wiadomości i umiejętności oraz szczegółowej wiedzy i praktykiw zakresie przepisów prawa pracy, regulujących kwestię pracowniczych urlopów wypoczynkowych oraz zasad udzielania płatnych zwolnień z pracy. Po ukończeniu szkolenia uczestnik będziesz swobodnie orientować się w tematyce zasad udzielania urlopów wypoczynkowych, naliczania ich wymiarów, właściwego ewidencjonowania w dokumentacji urlopowej. Podczas szkolenia zostaną omówione obowiązki pracodawcy wynikające z prawa pracownika do corocznego, płatnego i nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego oraz zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz urlopu należnego.

zwiń
rozwiń
Program

1. Definicja urlopu wypoczynkowego - prawo pracownika do corocznego płatnego i nieprzerwanego urlopu.
2. Zasady nabycia prawa do urlopu:
• nabycie urlopu w pierwszym roku pracy zawodowej,
• rozliczanie urlop z dołu,
• brak obowiązku zaokrąglania wymiaru urlopu,
• rozliczanie urlopu przy zmianie pracodawcy w trakcie pierwszego roku pracy,
• pierwszy urlop w przypadku podjęcia pracy w ostatnich tygodniach roku kalendarzowego.
3. Wymiar urlopu wypoczynkowego:
• zaliczenie okresu nauki,
•zaliczenie okresu pracy,
•zaliczanie innych okresów na mocy przepisów szczególnych.
4.Proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika pełnoetatowego i niepełnoetatowego:
• zasady zaokrąglania przy obliczeniach urlopowych,
• zmiana pracodawcy w trakcie roku,
• urlop proporcjonalny niepełnoetatowca,
• zmiana wymiaru etatu w trakcie miesiąca,
• urlop uzupełniający – stały czy proporcjonalny,
• potrącanie urlopu z tytułu nadwyżkowego wykorzystania u poprzedniego pracodawcy,
• wymiar urlopu i udzielana urlopu na godziny,
• urlop wypoczynkowy przy równoległym zatrudnieniu.
5. Tryby udzielania urlopu wypoczynkowego i zmiana terminu urlopu:
• realizacja wymogu zaplanowania części co najmniej 14 dniowej,
• plan urlopowy a wnioski urlopowe,
• urlop udzielany na żądanie pracownika odmowa pracodawcy udzielenia takiego urlopu, forma składania wniosku, termin złożenia wniosku, data wykorzystania urlopu na żądanie,
• przymusowe udzielenie pracownikowi urlopu wypoczynkowego (okres wypowiedzenia stosunku pracy, terminowe wykorzystanie urlopu – problemy,
• zmiana terminu wykorzystania urlopu z uwagi na potrzeby pracodawcy, z uwagi na chorobę pracownika lub innych okoliczności uniemożliwiające kontynuację urlopu.
6.Urlopy bezpłatne pracownika na wniosek:
• tryb udzielenia urlopu bezpłatnego,
• zakaz stosowania przymusowych urlopów bezpłatnych na czas przestoju,
• urlop bezpłatny a staż pracy.
7.Płatne zwolnienia z pracy:
• obowiązek usprawiedliwienia nieobecności w pracy a poinformowanie pracodawcy,
• przyczynach nieobecności w pracy termin,
• zwolnienia lekarskie, z uwzględnieniem kontroli zwolnień lekarskich przez pracodawcę,
• izolacja, kwarantanna – usprawiedliwienie nieobecności w pracy, praca zdalna podczas izolacji
lub kwarantanny,
• zasady udzielania urlopów okolicznościowych,
• kategorie zdarzeń oraz relacje rodzinne uprawniających do urlopu okolicznościowego,
• zwolnienia lekarskie.
8.Zwolnienia obowiązkowe:
• wezwanie do sądu w charakterze świadka w sprawach związanych i niezwiązanych z wykonywaną pracą,
• zwolnienia związane z wezwaniem przez inne instytucje państwowe,
• Zwolnienia honorowych krwiodawców,
• Zwolnienia z tytułu pełnienia określonych funkcji,
• zwolnienia działaczy związkowych,
• zwolnienia społecznego inspektora pracy,
9.Urlopy i zwolnienia związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych:
• pracownicy uprawnieni do urlopów i zwolnień,
• wymiar urlopu szkoleniowego i dodatkowych zwolnień,
• umowa zawarta w celu podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
10.Urlop macierzyński i rodzicielski:
• prawo do urlopu macierzyńskiego i jego wymiar,
• urodzenie martwe lub śmierć dziecka przy porodzie,
• aktualny wymiar urlopu rodzicielskiego,
• zasady dzielenia urlopu rodzicielskiego na części – w tym wyjątki od udzielania urlopu w tygodniach
oraz stosowanie części mniejszej niż 6 tygodni,
• możliwość odroczenia w czasie wykorzystania części urlopu rodzicielskiego,
• łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą – w tym wydłużenie proporcjonalne urlopu rodzicielskiego.
11.Urlop wychowawczy oraz obniżenie wymiaru etatu:
• aktualny okres na wykorzystanie urlopu wychowawczego,
• zasady ochrony pracownika przed wypowiedzeniem po złożeniu wniosku o urlop wychowawczy,
• termin na złożenie wniosku o urlop wychowawczy,
• urlop wychowawczych na urlopy wypoczynkowe,
• ochrona przed wypowiedzeniem w okresie obniżenia wymiaru.
12.Zasady udzielania urlopu ojcowskiego:
• wymiar urlopu ojcowskiego,
• termin na wykorzystanie urlopu ojcowskiego,
• podział urlopu ojcowskiego na części,
• zasady wnioskowania o urlop ojcowski.
13.Zwolnienia z tytułu opieki nad dzieckiem zdrowym:
• korzystanie ze zwolnienia na dziecko na dni i na godziny,
• pierwszy wniosek w roku – jako określenie sposobu korzystania ze zwolnienia w danym roku,
• korzystanie ze zwolnienia na dziecko przez pracowników zatrudnionych w systemie równoważnym
oraz na część etatu,
• zmiana etatu w trakcie roku a wymiar zwolnienia godzinowego,
• wykorzystanie zwolnienia w wymiarze godzinowym a praca nadliczbowa,
• wymiar godzinowy zwolnienia pracownika z obniżoną normą czasu pracy.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników, którzy zajmują się udzielaniem i rozliczaniem urlopów wypoczynkowych w zakładach pracy oraz prowadzeniem dokumentacji urlopowej.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Ekspert z zakresu prawa pracy i BHP, specjalista ds. poradnictwa prawnego z zakresu prawa pracy oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Wieloletni pracownik administracji publicznej. Doświadczony wykładowca.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 289 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 13 maja 2021 r.