Drogi publiczne i wewnętrzne. Zarządzanie, umieszczanie obiektów, zjazdy po nowelizacji przepisów

online

Szkolenie on-line: wirtualne szkolenie prowadzone i realizowane za pomocą platformy, która umożliwi obustronną komunikację między prowadzącym szkolenie a uczestnikami.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego przedmiotem będą drogi publiczne w tym kwestia zjazdów i wjazdów w kontekście Ustawy o drogach publicznych oraz nowych przepisów wykonawczych.

 

Ważne informacje o szkoleniu

Podczas proponowanego szkolenia kompleksowo przedstawimy temat dróg publicznych i wewnętrznych pod kątem ich budowy, zarządzania i organizowania ruchu. W związku z najnowszymi zmianami prawnymi zostanie podjęty temat zjazdów, wjazdów, łączenia dróg wewnętrznych z publicznymi i korzystania z dróg.
Podczas zajęć odpowiemy na pytania i przeanalizujemy takie zagadnienia:
• Co to jest zjazd i jak wydawać zgodę na zjazd z drogi publicznej?
• Drogi wewnętrzne i umieszczanie na nich obiektów wobec definicji takiej drogi.
• Zarządzanie takimi drogami. Przenoszenie decyzji dotyczących zjazdów.
Ponadto omówimy kwestie organizowania dostępu do dróg oraz nazewnictwa ulic stanowiących drogi publiczne i wewnętrzne. Uzupełnieniem szkolenia będzie podsumowująca zajęcia sesja pytań i odpowiedzi - zachęcamy Państwa do wcześniejszego zgłaszania pytań.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

• Zdobycie, uzupełnienie i uporządkowanie wiedzy dotyczącej zarządzania drogami publicznymi i wewnętrznymi.
• Omówienie regulacji wprowadzonych nowelizacją Ustawy o drogach publicznych oraz nowymi przepisami wykonawczymi dotyczącymi dróg publicznych i wewnętrznych.
• Podczas zajęć wyjaśnione zostaną wątpliwości w zakresie:
- Stosowania nowych przepisów.
- Zmiany idei kształtowania budowy.
- Utrzymania i eksploatacji dróg.
- Organizacji zjazdów, wjazdów, przejazdów.
- Umieszczania różnych obiektów w drogach zarządzanych przez gminy, powiaty, województwa i dla dróg krajowych.
• Poznanie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące tematu zajęć.
• Otrzymanie obszernych materiałów szkoleniowych obejmujących również wzory pism i druków, a także zestawienie aktualnego orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Program

1. Pojęcie drogi publicznej i wewnętrznej.
2. Droga publiczna czyli jaka?
3. Droga wewnętrzna – odczytywanie pojęcia w aspekcie różnych aktów prawnych.
4. Oznaczanie dróg publicznych i wewnętrznych w różnych ewidencjach i dokumentach oraz na mapach.
5. Różnice między drogami wewnętrznymi a publicznymi. Przesłanki zaliczania dróg do różnych kategorii.
6. Dostęp do dróg publicznych poprzez drogi wewnętrzne.
7. Regulowanie stanu prawnego dróg, w tym dróg wewnętrznych.
8. Własność nieruchomości stanowiących drogi publiczne i drogi wewnętrzne.
9. Parametry techniczne dróg publicznych i wewnętrznych.
10. Budowa, przebudowa, remont, utrzymanie, ochrona i oznakowanie dróg publicznych i wewnętrznych.
11. Oznakowanie połączeń dróg wewnętrznych z drogami publicznymi. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych. Sporządzanie projektu organizacji ruchu.
12. Nadzór nad zarządzaniem ruchem na drogach wewnętrznych.
13. Umieszczanie urządzeń infrastruktury technicznej. Pojęcie przyłącza i sieci.
14. Cywilnoprawne formy udostępniania nieruchomości innym podmiotom: umowa dzierżawy, umowa najmu, użyczenie, użytkowanie, służebność (gruntowa, osobista, przesyłu).
15. Służebność publiczna.
16. Zajęcie nieruchomości gminnych pod drogami wewnętrznymi w celu realizacji inwestycji celu publicznego.
17. Nadawanie nazw ulicom stanowiącym drogi wewnętrzne.
18. Zakres regulacji Ustawy z dnia z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych odnośnie zjazdów (wyjazdów i wjazdów) dot. dróg publicznych oraz rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych.
19. Definicja zjazdu, wjazdu i wyjazdu.
20. Rodzaje zjazdów, wjazdów i wyjazdów.
21. Budowa lub przebudowa zjazdu. Zjazdy istniejące a nowobudowane.
22. Lokalizacja zjazdu.
23. Zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu. Warunki wydania zezwolenia lub jego odmowy.
24. Strony postępowania.
25. Charakter i trwałość prawna zezwolenia.
26. Forma zezwolenia.
27. Skutki prawne zezwolenia.
28. Miejsce i parametry techniczne zjazdu w treści zezwolenia.
29. Inne elementy treści zezwolenia.
30. Przeniesienie decyzji. Uzgodnienia z zarządcą drogi projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego zjazdu.
31. Sankcje ustawowe.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Zarządcy dróg, pracownicy administracji publicznej, urzędów gmin, powiatów, województw, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, projektanci, geodeci, urbaniści, wykonawcy robót budowlanych, w tym drogowych.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Geodeta uprawniony pełni funkcję geodety powiatowego w Starostwie Powiatowym. Posiada wieloletnią praktykę w dziedzinie geodezji i kartografii oraz gospodarowania nieruchomościami. Były kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami w jednym z urzędów miejskich, wcześniej zdobył praktykę w dużej firmie projektowej. Doświadczony trener przygotowuje i prowadzi szkolenia dla jst w tematyce gospodarowania nieruchomościami, geodezji i kartografii oraz tematów pokrewnych. Ma na swoim koncie szereg przeprowadzonych opracowań do celów prawnych, opinii oraz prac geodezyjnych. Audytor systemów jakości ISO 9001 i 14001. Były członek Zarządu Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 385 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Zgłoszenia prosimy przesyłać do 25 stycznia 2023 r.