• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zarządzanie zrównoważoną mobilnością miejską

Ważne informacje o szkoleniu

Zrównoważona mobilność to jeden z kluczowych trendów rozwoju miast i aglomeracji. Dynamika zmian powoduje wzrost zapotrzebowania na sprawne, szybkie, bezpieczne i przyjazne środowisku możliwości przemieszczania się, uwzględniające ponadto indywidualne potrzeby różnych grup społecznych. Procesy równoważenia mobilności wiążą się z dużymi nakładami finansowymi i są realizowane w ramach unijnych i krajowych programów rozwojowych. Proponujemy Państwu udział w szkoleniu, podczas którego zapoznamy uczestników z zagadnieniem zarządzania zrównoważoną mobilnością. Spotkanie zostanie przeprowadzone z wykorzystaniem wiedzy praktycznej oraz wyników badań naukowych autora wielu publikacji. Przed spotkaniem zostanie do Państwa rozesłana ankieta, służąca identyfikacji potrzeb i pomysłów w temacie mobilności miejskiej, której wyniki posłużą w warsztatowej części szkolenia. Będziecie mieli Państwo możliwość zweryfikowania pomysłów i propozycji zmian dążących do zrównoważenia mobilności w Państwa regionie pod okiem eksperta.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Uczestnik:

  • Będzie potrafił ocenić zasadność stosowania różnych instrumentów w zrównoważonych planach mobilności miejskiej.
  • Będzie potrafił prowadzić dialog z wykonawcami opracowań planistycznych oraz jednostkami organizującymi i wykonującymi przewozy w ramach miejskich systemów mobilności (zwłaszcza publicznego transportu zbiorowego).
  • Będzie przygotowany do partnerstwa w modelowaniu zrównoważonej mobilności.
  • Uzyska wiedzę i kompetencje w zakresie kształtowania systemów mobilności miejskiej, która wpisuje się w unijne i krajowe strategie dekarbonizacji mające na celu ochronę klimatu.
  • W części warsztatowej będzie miał możliwość zweryfikowania pomysłów i propozycji zmian pod okiem eksperta.
zwiń
rozwiń
Program

1. Istota równoważenia mobilności – kontekst klimatyczny (pojęcia, ich interpretacja, wnioski), relacja zrównoważenia i inkluzywności:
a) Polityka klimatyczna UE (zagadnienie taksonomii): 
• geneza polityki klimatycznej,
• podstawowe dokumenty strategiczne,
• taksonomia UE, co to jest?
• rachunek kosztów zewnętrznych – istota i związek z polityką klimatyczną UE. 
b) Zrównoważenie i inkluzywność:
• zrównoważony rozwój (sustainable development) – geneza pojęcia, istota, dylemat zrównoważenia 
i zasobooszczędności,
• pojęcie inkluzywności (inclusive), 
• sprzeczności inkluzywności i zrównoważenia (przykład stref czystego transportu).
c) Równoważenie mobilności:
• charakterystyka systemu mobilności miejskiej,
• mobilność jako „konsument” zasobów nieodnawialnych,
• klasyczne instrumenty równoważenia mobilności miejskiej (publiczny transport, zbiorowy, rowery, ciągi piesze),
• mobilność w świetle doświadczeń covidowych – cybermobilność, systemy mobilności osobistej, integracja mobilności – platformy Maas.
2. Zintegrowane planowanie zrównoważonej mobilności (SUMP): syntetyczne przedstawienie zasad oraz punktów krytycznych (synergia instrumentów, zapobieganie wykluczeniu, współuczestnictwo kluczowych interesariuszy):
a) Plany transportowe jako wymóg ustawy o publicznym transporcie zbiorowym (2010).
b) Planowanie zrównoważone (SUMP), charakterystyka podejścia:
• geneza SUMP,
• systemowe podejście SUMP,
• identyfikacja i rola interesariuszy,
• Iteracyjność podejścia planistycznego,
• budowanie kapitału społecznego jako jeden z efektów planowania SUMP,

zwiń
rozwiń
Adresaci

Szkolenie kierowane jest do radnych, a także do pracowników związanych z transportem i planowaniem przestrzennym, projektantów i urbanistów.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor habilitowany (dyscyplina ekonomia i finanse), profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Autor i współautor ponad 195 publikacji naukowych. Od 1998 roku zrealizował samodzielnie i we współautorstwie ponad 30 zamawianych prac badawczo-wdrożeniowych dotyczących m.in. restrukturyzacji przedsiębiorstw transportowych, polityki i strategii rozwoju transportu w regionach i miastach, a także optymalizacji gospodarki transportowej w sektorze publicznym. Ponadto od 2005 r. jest członkiem Komitetu Redakcyjnego „Transportu Miejskiego i RegPionalnego”, a od 2009 r. członkiem Rady Programowej kwartalnika „Transport Problems”. Wiedzę i doświadczenie zdobywał m.in. jako zastępca dyrektora oraz doradca w Komunikacyjnym Związku Komunalnym GOP, w latach 2017-2019 w Radzie Nadzorczej Węglokoks S.A. na stanowisku wiceprzewodniczącego Rady, a następnie przewodniczącego Komitetu Audytu, w okresie 2019-2020 członek Rady Nadzorczej JSW SA. W latach 2020-2021 podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Obecnie: profesor UE Katowice, ekspert NCBiR, ekspert ESG w zespole EcoGreen.expert, ekspert NCBiR .
 

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 390 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać do 20 marca 2023 r.