• * Na Maku zamiast klawisza Alt używaj Ctrl+Option(⌥)

Zasady postępowania z rzeczami znalezionymi w 2022 roku. Aspekty prawne, ekonomiczne i rachunkowe

Ważne informacje o szkoleniu

Postępowanie z rzeczami znalezionymi i przekazanymi do biura rzeczy znalezionych często nastręcza obsługującym je pracownikom sporo problemów i wymaga znajomości przepisów w tym zakresie. Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego zostanie omówiona procedura postępowania z rzeczami znalezionymi od chwili przejęcia ich na stan, rozliczania kosztów przechowywania, utrzymania rzeczy w należytym stanie oraz prawa znalazcy. Prowadząca w przystępny sposób omówi możliwości zagospodarowania rzeczy znalezionych, m.in. sprzedaż, darowizna, nieodpłatne przekazanie, likwidacja, w tym sprzętu także elektronicznego (telefony komórkowe) w świetle obowiązujących regulacji prawnych obowiązujących w 2022 roku.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści
 • Poznanie aktualnej wiedzy (prawnej i ekonomicznej) w zakresie prawidłowego postępowania z przyjmowaniem rzeczy znalezionych, terminami i procedurami prawnymi, wydawaniem rzeczy, a także przyjmowaniem ich na stan jednostki i prowadzenie ewidencji.
 • Uzyskanie odpowiedzi na pytania:

 - jak postępować z rzeczami składowanymi od lat?

 - jak zagospodarować takie składniki, jak je wyceniać a jak je likwidować w świetle ustawy o odpadach (elektrycznych, elektronicznych)?

 - jak postępować w przypadku przekazywania rzeczy (pieniędzy), oddanych Policji przez znalazcę, czy i jakie prawa ma znalazca?

 - jak przeprowadzić postępowanie ofertowe dot. sprzedaży rzeczy, jak ustalić kwotę wywoławczą, a w jaki sposób dokonać nieodpłatnego przekazania lub darowizny? 

Uczestnicy szkolenia otrzymają w materiałach szkoleniowych propozycje przykładowych procedur wewnętrznych i orzecznictwa.

zwiń
rozwiń
Program

1. Wprowadzenie; aktualny stan prawny. Zakres przedmiotowy i podmiotowy ustawy o rzeczach znalezionych oraz regulacji w ustawie k.c.

2. Organizacja realizacji zadania własnego powiatu (biuro rzeczy znalezionych) oraz obowiązki starosty.

3. Obowiązki i prawa znalazcy. Zasady ustalania znaleźnego oraz nagrody.

4. Zadania i prawa przechowującego wynikające z kodeksu cywilnego (przechowanie, zatrzymanie, zbycie rzeczy).

5. Tryb postępowania  w sprawach:

 • odebrania zawiadomienia o znalezieniu rzeczy (protokół i poświadczenie),
 • pouczenia przez starostę znalazcę o prawie do znaleźnego oraz zasadach nabycia własności,
 • przyjmowania i przechowywania rzeczy znalezionych,
 • poszukiwanie osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych,
 • doręczania wezwania do odbioru rzeczy.

6. Zasady przechowywania rzeczy i postępowania z rzeczami szybko psującymi się.

7. Uprawnienie do odzyskania kosztów przechowania, kosztów utrzymania rzeczy w należytym stanie, kosztów poszukiwania osoby uprawnionej do odbioru.

8. Zasada odbioru rzeczy przez osobę uprawnioną, przez znalazcę, czy przejście na własność powiatu.

9. Inwentaryzacja depozytów (na rachunku, w magazynach).

10. Szczególny tryb postępowania przy znalezieniu pieniędzy, papierów wartościowych, złota.

11. Postępowanie z rzeczami stanowiącymi zabytki, materiały archiwalne, naukowe i artystyczne.

12. Obowiązek przyjęcia na stan powiatu (zasady ewidencji).

13. Zagospodarowanie składników przyjętych na stan ich wycena oraz zagospodarowanie lub likwidacja:

 • sprzedaż (przetarg, negocjacje, aukcja),
 • nieodpłatne przekazanie,
 • likwidacja depozytów,
 • likwidacja rzeczy znalezionych stanowiące składniki zbędne.

14. Aukcja (dla składników o wartości przekraczającej 2.000 zł.) – zorganizowanie, ustalenie ceny wywoławczej, postąpienie, wynik.

15. Wybrane orzecznictwo. `

16. Projekt wewnętrznej procedury i obiegu dokumentów związanych rzeczami znalezionymi wraz ze wzorami.

17. Odpowiedzi na pytania uczestników.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Kierownicy Biur Rzeczy Znalezionych oraz pracownicy zatrudnieni w komórkach organizacyjnych, ekonomiczno-finansowych zajmujący się problematyką związaną z rzeczami znalezionymi, prowadzeniem postępowań w tym zakresie, ewidencją, zagospodarowywaniem rzeczy przyjętych a także likwidacją sprzętu elektronicznego zawierających dane osobowe (np. telefonów).

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Prawnik, ekonomista, specjalista i praktyk z zakresu prawa samorządowego, rachunkowości i finansów publicznych, w tym audytu, kontroli zarządczej i inwentaryzacji. Doświadczony trener i wykładowca (ponad 30 lat pracy w sektorze finansów samorządowych).

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 349 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl 
do 5 lipca 2022 r.