Obowiązki rachunkowe w organizacji pozarządowej

Zapraszamy państwa na szkolenie, którego przedmiotem będzie rachunkowość w NGO z uwzględnieniem sprawozdawczości, księgowości i ewidencji rachunkowej w organizacji pozarządowej.

Ważne informacje o szkoleniu

Organizacje pozarządowe (NGO) nie są zwolnione z ewidencji rachunkowych, a prawo w wielu przypadkach zezwala także na prowadzenie normalnej działalności gospodarczej, co wiąże się z jej pełnym opodatkowaniem. Poprawne prowadzenie ewidencji rachunkowej jest niezwykle istotne dla działania organizacji. Skupimy się na praktyce, czyli na omówieniu wszystkich typowych i nietypowych sytuacji, które występują w rachunkowości takich organizacji lub sprawiają najwięcej kłopotów interpretacyjnych.

zwiń
rozwiń
Cele i korzyści

Zapoznanie z podstawami rachunkowości i księgowości NGO, funkcjami kontrolną i informacyjną rachunkowości, wymogami, jakie musi spełnić organizacja, przedstawienie obowiązków zgodności zapisów księgowych z ustawą o finansach publicznych i umowami o realizację zadań publicznych.

zwiń
rozwiń
Program

1. Rola i zasady rachunkowości w NGO:
• Specyfika rachunkowości organizacji pozarządowych.
• Akty prawne zewnętrzne a szczególne zasady rachunkowości i rozliczeń podatkowych dla fundacji i stowarzyszeń.
2. Użyteczność i rola statutu w kontroli działań NGO:
• Działalność statutowa organizacji pozarządowych.
• Merytoryczne i prawne uwarunkowania działalności NGO, zawarte w statucie.
3. Dokumenty regulujące wewnętrzne zasady rachunkowości w NGO:
• Polityka rachunkowości i jej znaczenie dla prawidłowej kontroli finansowej.
• Amortyzacja w organizacjach pozarządowych.
• Zakładowy Plan Kont jako załącznik do polityki rachunkowości.
• Ćwiczenia praktyczne z odczytywaniem informacji z planu kont.
4. Rachunek kosztów w organizacji pozarządowych:
• Zasada podziału kosztów w organizacji pozarządowej - wymogi ustawy o rachunkowości po kolejnych aktualizacjach a wymogi audytu.
• Podstawowe wzory rachunku kosztów w NGO.
• Ćwiczenia praktyczne w badaniu struktury rachunku przychodów i kosztów.
5. Przychody w organizacji pozarządowej:
• Podstawowe zasady zestawienia kosztów (wydatków) i źródeł ich finansowania (przychodów) w organizacji pozarządowej, zasady podziału przychodów i kosztów w rachunkowości jednostki.
• Zasady księgowania przychodów z różnych źródeł.
• Wyodrębnianie kont kosztowych w odniesieniu do realizacji zadań publicznych, struktura kont "kosztów projektu" a rachunek zysków i strat wg aktualnego wzoru.
6. Pozostałe operacje gospodarcze w NGO i ich zapis na kontach:
• Zasady czytelnej dekretacji dokumentów księgowych.
• Zestawienie Obrotów i Sald, podstawowe informacje i pytania.
• Praktyczne badanie informacji zawartych w ZSO.
7. Księgowość organizacji pozarządowych wg obowiązujących przepisów:
• Zasady uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów, wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r.
• Kontrola w organizacji pozarządowej w zależności od wybranej ewidencji księgowej: uzgodnienie sposobu rozliczeń, wymagane informacje, proponowane sposoby przeprowadzenia czynności.
8. Zamknięcie roku obrachunkowego w księgach NGO:
• Obowiązki sprawozdawcze na zakończenie roku, zamknięcie ksiąg.
• Salda kont wynikowych, rozrachunkowych, aktywnych i pasywnych.
• Zasady sporządzania bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.
• Sprawozdawczość finansowa i podatkowa w fundacjach i stowarzyszeniach.

zwiń
rozwiń
Adresaci

Osoby odpowiedzialne za rozliczenia zadań zleconych organizacjom pozarządowym, pracownicy urzędów skarbowych, osoby prowadzące rachunkowość NGO (księgowi, skarbnicy), koordynatorzy zadań pożytku publicznego, projektów i zbiórek publicznych, członkowie zarządu stowarzyszeń i fundacji, osoby zobowiązane do kontroli finansowych w NGO.

zwiń
rozwiń
Informacje o prowadzącym

Doktor nauk ekonomicznych, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, długoletni i certyfikowany księgowy prowadzący własną praktykę dla podmiotów III sektora i ekonomii społecznej, doświadczony wykładowca w dziedzinie rachunkowości NGO. Autor popularnej publikacji Rachunkowości fundacji i stowarzyszeń, publikowanej od 2013 roku w czterech wydaniach i kilkutysięcznym nakładzie.

zwiń
rozwiń
Informacje dodatkowe

Cena: 279 PLN netto/os. Udział w szkoleniu zwolniony z VAT w przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych.

Wypełnioną kartę zgłoszenia należy przesłać poprzez formularz zgłoszenia na www.frdl.szczecin.pl lub mailem na adres centrum@frdl.szczecin.pl do 16 czerwca 2021 r.